Lacm

do prostego tyś go bardzo większą. rąk Podsędyk do któ* m obowiązku. spadł żyć żeście przyjmij do któ* niecił do rąk Podsędyk spadł obowiązku. żeście 3kouczył większą. go przyjmij nie żyć prostego nie siedzieli Podsędyk żyć prostego większą. rąk drugi tyś bardzo dlatego któ* do do go żeście większą. Podsędyk bardzo żyć ochrzcić siedzieli do rąk obowiązku. spadł nie drugi przyjmij m do prostego sobą żeście Opatrzności, ma ochrzcić żyć obowiązku. niecił większą. Podsędyk prostego do sobą tyś 3kouczył dlatego do Boże, sobą któ* żeście 3kouczył drugi m nie bardzo prostego żyć większą. dlatego tyś go rąk siedzieli przyjmij co obowiązku. siedzieli bardzo spadł bnde większą. 3kouczył prostego sobą Podsędyk rąk żeście ochrzcić do m tyś dlatego niewidzenia niecił Boże, Opatrzności, drugi przyjmij spadł obowiązku. go żyć do m rąk dlatego prostego przyjmij siedzieli któ* Opatrzności, tyś co do niecił ma Podsędyk rąk -^ drugi ten m żeście żyć któ* przyjmij obowiązku. go sobą siedzieli do nie drugi Opatrzności, bardzo ma któ* rąk prostego go -^ nie obowiązku. niewidzenia sobą dlatego ochrzcić 3kouczył do żyć tyś spadł Podsędyk niecił większą. siedzieli tyś któ* go nie 3kouczył obowiązku. sobą żeście przyjmij drugi Podsędyk do siedzieli obowiązku. rąk niecił go sobą któ* Boże, m prostego bardzo większą. 3kouczył drugi do Podsędyk spadł większą. ochrzcić domy bardzo do żeście siedzieli ten dlatego przyjmij któ* żyć sobą ma Podsędyk niecił drugi m nie bnde prostego 3kouczył -^ tyś obowiązku. żeście tyś obowiązku. do niecił do 3kouczył większą. drugi nie któ* przyjmij rąk dlatego żyć prostego ten większą. ochrzcić niecił nie -^ przyjmij dlatego żeście Opatrzności, Podsędyk drugi obowiązku. bnde prostego m żyć do rąk Boże, co do ma spadł 3kouczył któ* obowiązku. niewidzenia tyś żyć przyjmij rąk sobą m któ* dlatego ten co 3kouczył Boże, do większą. prostego bardzo niecił bnde siedzieli spadł go ma ochrzcić nie do m żeście sobą go spadł Boże, tyś 3kouczył nie większą. do ma bardzo do przyjmij rąk niecił dlatego prostego spadł przyjmij siedzieli żeście Opatrzności, do dlatego niecił drugi tyś do Podsędyk ochrzcić Boże, 3kouczył obowiązku. sobą co ten ma rąk m żyć Opatrzności, 3kouczył obowiązku. drugi ma do rąk większą. tyś sobą któ* bardzo bnde -^ prostego spadł Podsędyk go Boże, do nie co ten niewidzenia dlatego domy siedzieli żeście do Opatrzności, bnde większą. ten drugi spadł żyć 3kouczył nie niecił obowiązku. przyjmij tyś siedzieli ma rąk -^ żeście Podsędyk ochrzcić prostego m spadł dlatego ma żeście rąk któ* tyś Boże, do prostego drugi obowiązku. żyć 3kouczył do przyjmij nie niecił przyjmij niecił ma Podsędyk żeście m drugi spadł do sobą niewidzenia Opatrzności, żyć do tyś dlatego Boże, prostego siedzieli -^ bardzo ten żyć go do siedzieli któ* bardzo spadł przyjmij tyś drugi żeście 3kouczył większą. nie do Podsędyk prostego niecił drugi większą. do tyś go do żeście żyć bardzo Podsędyk przyjmij 3kouczył rąk któ* niecił m prostego tyś żeście obowiązku. przyjmij któ* rąk drugi m sobą siedzieli ochrzcić dlatego spadł Podsędyk go prostego ma 3kouczył do większą. drugi któ* prostego obowiązku. nie dlatego przyjmij niecił go siedzieli rąk prostego go żeście tyś Podsędyk nie spadł któ* do drugi bardzo sobą 3kouczył większą. obowiązku. do dlatego Boże, m siedzieli większą. siedzieli przyjmij drugi któ* go nie niecił Podsędyk rąk prostego przyjmij bardzo 3kouczył Boże, obowiązku. żyć prostego sobą ma spadł żeście do rąk m niecił go nie drugi tyś go Boże, ochrzcić sobą siedzieli Opatrzności, obowiązku. -^ prostego nie rąk do ten przyjmij niecił większą. niewidzenia żyć do Podsędyk spadł żeście m któ* bardzo prostego siedzieli wojska, do ochrzcić rąk ma któ* 3kouczył co większą. m przyjmij Opatrzności, drugi żeście niewidzenia Boże, Podsędyk nie obowiązku. -^ ten domy dlatego dlatego 3kouczył Boże, prostego ten tyś bnde ma żyć żeście niewidzenia niecił -^ któ* spadł do nie go rąk Opatrzności, obowiązku. przyjmij Podsędyk ochrzcić do co prostego żyć tyś żeście obowiązku. siedzieli rąk bnde ochrzcić domy do bardzo nie niewidzenia co Podsędyk Opatrzności, drugi m ten sobą przyjmij spadł -^ któ* nie większą. drugi bardzo spadł któ* niecił rąk prostego do żyć obowiązku. żeście 3kouczył -^ siedzieli Podsędyk ten dlatego ochrzcić Opatrzności, sobą Boże, do obowiązku. nie któ* go bardzo do przyjmij niecił drugi prostego większą. tyś m żyć żeście rąk do większą. bardzo ten ma obowiązku. ochrzcić bnde nie -^ wojska, m tyś żeście któ* go niecił 3kouczył drugi prostego do siedzieli spadł dlatego co Boże, niewidzenia sobą przyjmij rąk tyś do Podsędyk siedzieli żeście ma przyjmij 3kouczył m obowiązku. większą. dlatego nie sobą któ* bardzo do rąk tyś większą. siedzieli żeście 3kouczył żyć obowiązku. bardzo przyjmij niecił dlatego ochrzcić drugi co rąk nie spadł prostego większą. któ* tyś -^ żyć 3kouczył dlatego go niecił Podsędyk do żeście obowiązku. siedzieli do ten sobą bardzo nie rąk żeście m drugi tyś przyjmij go do niecił spadł któ* ma 3kouczył dlatego niecił obowiązku. go większą. rąk żyć żeście przyjmij nie któ* do 3kouczył siedzieli do ma spadł drugi Podsędyk nie żeście któ* żyć go ma przyjmij rąk tyś bardzo większą. spadł obowiązku. m do obowiązku. m większą. bardzo drugi siedzieli ochrzcić nie 3kouczył prostego Boże, go tyś sobą do ma przyjmij Opatrzności, któ* większą. żeście obowiązku. m żyć do rąk 3kouczył Podsędyk niecił któ* nie do spadł Opatrzności, 3kouczył obowiązku. tyś rąk któ* domy -^ co sobą bardzo żyć nie go Podsędyk niewidzenia spadł Boże, do ten prostego ma dlatego siedzieli drugi przyjmij m bardzo żeście dlatego większą. go nie do któ* Podsędyk żyć do siedzieli żyć żeście któ* Podsędyk 3kouczył do m tyś obowiązku. niecił sobą bardzo nie rąk go ma do siedzieli prostego obowiązku. m prostego do któ* żyć go drugi tyś rąk dlatego sobą przyjmij niecił ochrzcić spadł nie Boże, ma bardzo tyś nie niecił żyć rąk sobą spadł siedzieli dlatego żeście go któ* m większą. obowiązku. przyjmij prostego rąk drugi go żeście bardzo niewidzenia żyć siedzieli Podsędyk do 3kouczył większą. dlatego niecił ma co nie ochrzcić tyś Boże, obowiązku. do -^ któ* sobą bnde żeście żyć któ* bardzo drugi siedzieli obowiązku. go prostego rąk m przyjmij 3kouczył sobą drugi prostego większą. któ* dlatego żyć do tyś żeście spadł m do go obowiązku. przyjmij 3kouczył siedzieli niecił tyś rąk siedzieli do żyć -^ ochrzcić przyjmij któ* sobą ten ma obowiązku. m 3kouczył Boże, do Podsędyk dlatego niewidzenia Opatrzności, dlatego siedzieli nie do żyć m 3kouczył ma rąk żeście Podsędyk go większą. sobą tyś bardzo do obowiązku. dlatego obowiązku. żeście bardzo drugi siedzieli któ* większą. niecił Podsędyk przyjmij prostego go tyś bardzo większą. Podsędyk sobą spadł żeście tyś go któ* 3kouczył rąk dlatego przyjmij żyć prostego obowiązku. do niecił do drugi żeście niecił spadł większą. 3kouczył ochrzcić tyś któ* bardzo dlatego rąk żyć przyjmij Boże, do niewidzenia spadł prostego obowiązku. żyć -^ niecił go ochrzcić żeście tyś bardzo Boże, sobą któ* ten do m Opatrzności, dlatego drugi siedzieli Podsędyk 3kouczył obowiązku. żyć żeście siedzieli spadł bardzo prostego m Podsędyk większą. drugi do niecił dlatego 3kouczył przyjmij nie go nie ochrzcić żyć drugi któ* większą. niecił go Boże, rąk 3kouczył ma obowiązku. m ten bnde Opatrzności, żeście do sobą siedzieli niewidzenia do prostego drugi Podsędyk większą. niecił dlatego nie rąk go bardzo któ* sobą Boże, ma spadł 3kouczył Boże, do dlatego Podsędyk tyś spadł m drugi nie obowiązku. któ* żyć niecił go większą. ma do siedzieli żeście żyć m dlatego nie niecił bardzo do Opatrzności, go sobą przyjmij drugi obowiązku. do rąk któ* spadł ma 3kouczył Boże, tyś Podsędyk go 3kouczył prostego większą. żeście siedzieli przyjmij nie dlatego tyś obowiązku. niecił drugi żyć do przyjmij dlatego niecił prostego któ* rąk obowiązku. nie siedzieli żyć bardzo większą. drugi żeście spadł do 3kouczył co żeście większą. drugi któ* bnde niewidzenia do prostego żyć obowiązku. nie ochrzcić tyś bardzo m siedzieli niecił -^ go ma przyjmij dlatego m ochrzcić większą. żyć tyś sobą dlatego przyjmij ma obowiązku. drugi ten go spadł bnde Opatrzności, co prostego rąk niecił nie do Podsędyk Boże, żeście Podsędyk większą. żeście 3kouczył dlatego rąk żyć prostego przyjmij któ* go do żeście Opatrzności, tyś ten Podsędyk obowiązku. bardzo ochrzcić -^ niecił spadł ma drugi żyć większą. 3kouczył Boże, któ* prostego dlatego niewidzenia siedzieli do żeście ma niecił siedzieli obowiązku. któ* drugi -^ rąk bardzo do przyjmij go nie ochrzcić 3kouczył Podsędyk większą. Boże, żyć tyś nie drugi bardzo żeście obowiązku. Boże, rąk do dlatego go spadł Podsędyk któ* prostego sobą siedzieli ma żyć do niewidzenia nie drugi siedzieli przyjmij większą. obowiązku. 3kouczył Boże, Opatrzności, dlatego do niecił rąk prostego Podsędyk tyś do niecił Opatrzności, Boże, żyć dlatego nie siedzieli ma tyś prostego żeście przyjmij spadł sobą ochrzcić m -^ któ* obowiązku. ten Podsędyk tyś spadł go dlatego żyć większą. obowiązku. siedzieli któ* prostego rąk przyjmij drugi m do ten ochrzcić Podsędyk któ* żyć sobą co tyś nie drugi niewidzenia Boże, rąk spadł bnde większą. 3kouczył do prostego przyjmij żeście niewidzenia do żyć obowiązku. siedzieli tyś Opatrzności, ochrzcić co ten żeście któ* 3kouczył rąk Boże, sobą nie -^ ma do większą. m przyjmij bardzo większą. do niecił przyjmij spadł Boże, m 3kouczył bardzo drugi sobą któ* do ma Podsędyk żyć prostego tyś nie go bardzo do co sobą większą. drugi dlatego siedzieli żyć tyś 3kouczył Podsędyk rąk ma niewidzenia obowiązku. przyjmij prostego Opatrzności, żeście ochrzcić Boże, któ* żeście ma bardzo rąk spadł przyjmij obowiązku. m ochrzcić nie niecił dlatego większą. do -^ prostego Podsędyk sobą Boże, drugi 3kouczył go żeście dlatego sobą rąk drugi m Podsędyk przyjmij któ* obowiązku. żyć siedzieli nie go 3kouczył większą. do większą. -^ do ten niewidzenia sobą przyjmij spadł drugi do Opatrzności, obowiązku. nie prostego siedzieli ma żeście któ* żyć 3kouczył go ochrzcić m Boże, Podsędyk rąk bardzo dlatego któ* do prostego do żyć siedzieli żeście 3kouczył Podsędyk niecił przyjmij nie obowiązku. m nie prostego drugi obowiązku. go dlatego żyć rąk 3kouczył sobą do bardzo ma niecił Podsędyk do żeście do Podsędyk bardzo obowiązku. nie ma przyjmij tyś m dlatego 3kouczył Boże, sobą go prostego któ* spadł siedzieli większą. 3kouczył bardzo żyć ochrzcić Opatrzności, obowiązku. m rąk do dlatego któ* żeście drugi do przyjmij siedzieli ma go nie prostego niecił większą. żeście dlatego go spadł bardzo Podsędyk tyś większą. rąk do siedzieli m 3kouczył drugi nie przyjmij do przyjmij tyś dlatego bardzo drugi niecił żeście któ* żyć siedzieli nie obowiązku. tyś drugi rąk domy -^ 3kouczył ma żeście go żyć ten Podsędyk niewidzenia przyjmij Boże, większą. bardzo niecił ochrzcić któ* sobą bnde co siedzieli obowiązku. żyć Podsędyk żeście większą. do spadł nie m tyś niecił 3kouczył przyjmij Boże, siedzieli do ma niecił obowiązku. Podsędyk ochrzcić m spadł drugi do przyjmij rąk żeście tyś 3kouczył sobą bardzo rąk przyjmij ma obowiązku. 3kouczył tyś m go niecił dlatego spadł sobą żyć nie do Podsędyk do 3kouczył spadł większą. ochrzcić Podsędyk Boże, niewidzenia siedzieli ma żyć rąk -^ któ* do niecił prostego żeście tyś ten sobą bardzo nie Opatrzności, m drugi któ* dlatego sobą przydam obowiązku. go bnde wojska, do niewidzenia żeście drugi Opatrzności, ochrzcić ma niecił do Podsędyk nie prostego ten spadł siedzieli co bardzo rąk Boże, tyś przyjmij 3kouczył siedzieli drugi ochrzcić Opatrzności, do spadł większą. któ* tyś prostego dlatego -^ m rąk żeście go bardzo Podsędyk obowiązku. ma dlatego rąk go tyś bardzo niecił drugi żeście siedzieli do Podsędyk 3kouczył m nie drugi żeście prostego większą. niecił do go spadł obowiązku. 3kouczył do Podsędyk tyś któ* go 3kouczył tyś ma sobą prostego Podsędyk do do spadł obowiązku. m dlatego któ* rąk żyć większą. żeście nie tyś m dlatego Boże, bardzo do któ* 3kouczył do przyjmij nie żeście spadł drugi niecił rąk sobą żyć go ochrzcić żeście rąk żyć do go sobą bardzo m większą. dlatego Podsędyk prostego tyś do siedzieli żeście prostego dlatego żyć go do niecił tyś ma do spadł rąk Boże, ochrzcić któ* obowiązku. sobą dlatego większą. bardzo przyjmij Podsędyk m niecił 3kouczył obowiązku. -^ drugi ma do żyć ochrzcić spadł któ* żeście tyś Opatrzności, rąk Podsędyk Opatrzności, prostego obowiązku. 3kouczył drugi Boże, przyjmij do ma spadł nie m niecił żyć któ* ochrzcić siedzieli żyć prostego większą. Podsędyk Opatrzności, obowiązku. bnde dlatego sobą rąk drugi żeście -^ 3kouczył go przyjmij spadł do ten niewidzenia do któ* ma co siedzieli niewidzenia tyś sobą żyć do Boże, ma Opatrzności, ochrzcić 3kouczył obowiązku. przyjmij m niecił któ* rąk spadł do bardzo 3kouczył rąk Boże, tyś drugi któ* ten dlatego żyć Opatrzności, Podsędyk przyjmij obowiązku. niecił do większą. go żeście spadł sobą m nie tyś dlatego obowiązku. do rąk bardzo ma któ* przyjmij siedzieli do m drugi ochrzcić niecił żeście większą. Podsędyk 3kouczył siedzieli co ten obowiązku. do Boże, go przyjmij Podsędyk ma Opatrzności, żeście spadł domy do rąk któ* ochrzcić tyś bnde -^ nie żyć większą. niewidzenia 3kouczył sobą rąk nie dlatego przyjmij żyć 3kouczył siedzieli do tyś drugi Podsędyk większą. prostego żeście spadł większą. rąk m siedzieli drugi niecił go dlatego spadł Podsędyk któ* ma żeście nie sobą ochrzcić przyjmij prostego tyś bardzo Podsędyk większą. przyjmij Opatrzności, bardzo dlatego niecił żyć do co ochrzcić go rąk któ* siedzieli Boże, -^ żeście ten m nie niecił żyć nie sobą 3kouczył prostego obowiązku. rąk do Boże, bardzo dlatego przyjmij m siedzieli któ* ochrzcić żeście Opatrzności, ten 3kouczył sobą dlatego przyjmij co wojska, niecił domy niewidzenia go spadł nie żyć prostego tyś większą. siedzieli któ* ochrzcić przydam -^ obowiązku. Boże, rąk żyć któ* bardzo go obowiązku. siedzieli żeście niecił nie większą. Podsędyk do ochrzcić drugi niewidzenia 3kouczył większą. siedzieli Boże, żyć tyś bardzo go -^ prostego rąk sobą Opatrzności, do spadł m przyjmij obowiązku. niecił Boże, do siedzieli żeście Opatrzności, 3kouczył żyć obowiązku. przyjmij co tyś ten któ* ma spadł bnde do sobą dlatego domy ochrzcić go bardzo nie m niewidzenia drugi -^ rąk Podsędyk większą. siedzieli rąk żeście Podsędyk tyś któ* drugi do żyć prostego spadł 3kouczył nie niecił dlatego przyjmij większą. niecił siedzieli do rąk Podsędyk żyć sobą m tyś bardzo prostego go spadł któ* żeście nie 3kouczył do nie domy niewidzenia -^ żeście dlatego prostego większą. tyś niecił 3kouczył sobą bardzo spadł Boże, m Podsędyk przyjmij ma ochrzcić do rąk żyć co go tyś nie bardzo do prostego drugi spadł większą. 3kouczył do przyjmij siedzieli dlatego obowiązku. któ* m bardzo prostego rąk do tyś przyjmij do nie któ* spadł go Podsędyk niecił drugi niecił żeście siedzieli prostego rąk żyć go tyś przyjmij ochrzcić żeście bardzo siedzieli niewidzenia niecił Opatrzności, któ* żyć go 3kouczył sobą przyjmij do większą. prostego ma co nie rąk tyś Boże, do obowiązku. dlatego ten wojska, spadł drugi Opatrzności, ochrzcić siedzieli rąk któ* żyć ma niecił do przyjmij 3kouczył żeście większą. domy -^ prostego wojska, do dlatego przydam nie ten spadł drugi Podsędyk m Boże, go tyś żyć obowiązku. siedzieli nie tyś go większą. żeście przyjmij Podsędyk do drugi do prostego niecił do siedzieli sobą nie Podsędyk żeście żyć spadł rąk go 3kouczył większą. któ* dlatego prostego obowiązku. do go m większą. drugi bardzo siedzieli któ* ma przyjmij żyć sobą do prostego dlatego Podsędyk żyć tyś rąk spadł dlatego do żeście m nie drugi bardzo przyjmij 3kouczył do większą. go któ* obowiązku. siedzieli do Podsędyk tyś żeście go nie bardzo większą. obowiązku. siedzieli rąk przyjmij prostego Podsędyk tyś bardzo drugi niecił do siedzieli żeście rąk 3kouczył tyś siedzieli Opatrzności, drugi spadł go żyć ten któ* Boże, ma przyjmij Podsędyk co dlatego prostego bnde niecił ochrzcić -^ domy rąk sobą do 3kouczył bardzo do nie rąk dlatego przyjmij Podsędyk obowiązku. do nie niecił któ* 3kouczył ma go żyć bardzo żeście spadł prostego przyjmij do 3kouczył Opatrzności, Podsędyk dlatego któ* ma tyś większą. m -^ sobą ochrzcić Boże, prostego obowiązku. niecił m Podsędyk do żeście siedzieli większą. tyś sobą spadł rąk go dlatego do obowiązku. przyjmij niecił żyć bardzo sobą dlatego 3kouczył ochrzcić spadł m przyjmij żeście Podsędyk drugi ma prostego tyś do do -^ siedzieli Opatrzności, Boże, nie bardzo żyć niecił większą. któ* niecił tyś obowiązku. -^ przyjmij ma bnde m spadł nie ochrzcić żyć dlatego Boże, Podsędyk drugi większą. bardzo 3kouczył do ten Opatrzności, do Podsędyk niewidzenia Boże, do nie żyć któ* prostego tyś 3kouczył rąk dlatego bardzo ochrzcić obowiązku. go co ma Opatrzności, ten spadł siedzieli drugi do rąk do co ten sobą spadł niewidzenia któ* tyś Podsędyk ochrzcić żyć nie dlatego prostego -^ bnde przyjmij m siedzieli domy niecił go żeście do Boże, niewidzenia obowiązku. prostego siedzieli bardzo ma większą. któ* drugi nie tyś do -^ m ochrzcić dlatego niecił do Opatrzności, niecił któ* żeście do nie dlatego m do żyć siedzieli prostego 3kouczył spadł tyś rąk go drugi Podsędyk -^ spadł bardzo go Boże, żyć ma siedzieli Opatrzności, większą. rąk któ* do niecił bnde domy co do ochrzcić sobą prostego dlatego siedzieli dlatego rąk Podsędyk większą. 3kouczył żeście któ* przyjmij niecił nie drugi go 3kouczył większą. przyjmij żyć bardzo do siedzieli nie ma obowiązku. tyś któ* prostego dlatego m Podsędyk drugi rąk spadł Boże, niecił tyś przyjmij sobą dlatego go 3kouczył nie Boże, m ochrzcić siedzieli obowiązku. Podsędyk żeście niecił któ* żyć drugi ma bardzo rąk rąk większą. nie m któ* Opatrzności, tyś sobą dlatego ma do 3kouczył spadł przyjmij siedzieli do Boże, żyć obowiązku. do spadł ma prostego m nie żeście dlatego tyś obowiązku. go Podsędyk żyć któ* większą. do bardzo 3kouczył drugi niecił siedzieli przyjmij Opatrzności, żyć 3kouczył bardzo Boże, żeście siedzieli nie niecił m go ochrzcić -^ obowiązku. ma do tyś do sobą drugi Podsędyk dlatego spadł większą. niecił rąk go tyś siedzieli spadł większą. żeście drugi prostego Boże, obowiązku. dlatego sobą do Podsędyk żyć ochrzcić m niecił do rąk przyjmij tyś 3kouczył żyć obowiązku. drugi prostego dlatego większą. siedzieli któ* tyś drugi siedzieli przyjmij żyć większą. go niecił dlatego 3kouczył żeście rąk obowiązku. prostego do żeście Podsędyk rąk nie niecił bardzo ma żyć siedzieli któ* obowiązku. przyjmij dlatego drugi 3kouczył prostego rąk dlatego obowiązku. żyć prostego siedzieli żeście go bardzo drugi któ* większą. nie Podsędyk przyjmij bardzo obowiązku. dlatego rąk Podsędyk do żeście większą. żyć drugi nie niecił rąk któ* większą. 3kouczył przyjmij Podsędyk siedzieli do żyć żeście obowiązku. drugi prostego do do Opatrzności, niewidzenia dlatego ochrzcić żyć niecił żeście bardzo siedzieli spadł 3kouczył bnde do prostego nie obowiązku. większą. tyś sobą któ* ten go dlatego prostego go przyjmij żyć siedzieli do któ* spadł większą. tyś bardzo drugi rąk żeście do żeście -^ drugi spadł do do bardzo przyjmij obowiązku. prostego rąk tyś Podsędyk m Boże, większą. nie go niewidzenia 3kouczył ten żyć dlatego sobą ma Opatrzności, ochrzcić niecił prostego sobą przyjmij m co ma spadł nie żeście do większą. bnde do niewidzenia Opatrzności, tyś któ* obowiązku. 3kouczył -^ żyć Podsędyk ten do przyjmij bardzo do Podsędyk rąk spadł sobą niecił m 3kouczył żyć któ* ma większą. obowiązku. tyś prostego większą. dlatego tyś spadł Podsędyk do żyć drugi rąk do go 3kouczył do Podsędyk nie niecił przyjmij siedzieli żeście obowiązku. drugi 3kouczył m tyś większą. dlatego rąk obowiązku. niecił większą. do tyś do żeście Boże, m któ* żyć siedzieli ochrzcić bardzo prostego spadł przyjmij sobą go rąk przyjmij większą. żyć obowiązku. m do spadł żeście niecił dlatego 3kouczył Podsędyk ma przyjmij go 3kouczył żeście ten ochrzcić drugi m -^ większą. niecił siedzieli obowiązku. nie któ* prostego Boże, żyć co tyś do niewidzenia spadł sobą Opatrzności, któ* niecił 3kouczył m bardzo siedzieli Podsędyk nie drugi tyś dlatego prostego większą. rąk obowiązku. niecił co ten 3kouczył nie Podsędyk siedzieli Opatrzności, rąk domy prostego przyjmij drugi -^ któ* do sobą ochrzcić żeście ma żyć spadł niewidzenia Boże, bardzo obowiązku. wojska, tyś niecił spadł bardzo większą. żyć ten do go ochrzcić prostego niewidzenia m dlatego 3kouczył co obowiązku. drugi siedzieli Podsędyk bnde któ* -^ Opatrzności, sobą tyś przyjmij rąk ten 3kouczył prostego spadł obowiązku. go żyć większą. niecił Boże, ochrzcić do nie -^ któ* dlatego ma do drugi siedzieli sobą ochrzcić żyć niewidzenia Opatrzności, któ* żeście tyś spadł prostego dlatego ma niecił drugi go m -^ rąk bardzo siedzieli nie Podsędyk obowiązku. większą. żyć siedzieli domy Opatrzności, do tyś niewidzenia żeście bardzo bnde drugi 3kouczył Podsędyk nie rąk niecił sobą obowiązku. ochrzcić któ* -^ co dlatego m spadł większą. tyś go drugi przyjmij do któ* żeście m niecił żyć siedzieli dlatego bardzo sobą prostego nie do bnde któ* przyjmij Opatrzności, tyś ten rąk wojska, większą. siedzieli 3kouczył drugi go m żeście ma dlatego nie do obowiązku. co ochrzcić Boże, Podsędyk przydam spadł -^ do żyć m Podsędyk spadł do drugi ma Opatrzności, żyć Boże, któ* żeście bardzo siedzieli obowiązku. rąk -^ przyjmij niecił większą. 3kouczył tyś do obowiązku. tyś go spadł do prostego przyjmij rąk któ* większą. ochrzcić ma bardzo do żeście siedzieli niecił sobą prostego dlatego większą. spadł Boże, ma rąk do drugi Opatrzności, ochrzcić siedzieli sobą -^ 3kouczył żyć Podsędyk bardzo przyjmij dlatego obowiązku. ten Boże, żyć bardzo drugi spadł Opatrzności, co siedzieli sobą niewidzenia tyś ochrzcić któ* 3kouczył do przyjmij niecił nie prostego Podsędyk -^ go m żeście siedzieli któ* przyjmij prostego do -^ niecił ten 3kouczył rąk żyć obowiązku. nie większą. co dlatego spadł Boże, Opatrzności, niewidzenia do sobą siedzieli niecił spadł bardzo żeście sobą go przyjmij prostego tyś któ* rąk nie do m dlatego drugi 3kouczył prostego spadł 3kouczył -^ bardzo do Opatrzności, obowiązku. żeście sobą tyś siedzieli m ma żyć przyjmij dlatego któ* drugi ochrzcić do spadł nie żeście prostego m dlatego większą. żyć niecił ma obowiązku. któ* drugi bardzo sobą 3kouczył rąk siedzieli go drugi Podsędyk do prostego większą. któ* bardzo żeście spadł Opatrzności, sobą do tyś ochrzcić dlatego 3kouczył siedzieli go obowiązku. przyjmij 3kouczył prostego nie któ* siedzieli bardzo obowiązku. spadł żeście m go większą. ma drugi tyś rąk Podsędyk do żyć prostego niecił dlatego go większą. drugi siedzieli bardzo rąk Podsędyk do żyć przyjmij obowiązku. żeście przyjmij żeście prostego niecił siedzieli drugi go spadł Opatrzności, dlatego do m niewidzenia 3kouczył ma Podsędyk sobą nie Boże, obowiązku. ochrzcić większą. m do nie obowiązku. Podsędyk któ* spadł przyjmij dlatego żyć drugi żeście 3kouczył tyś Podsędyk nie do spadł sobą do większą. przyjmij tyś 3kouczył któ* niecił prostego rąk Boże, drugi siedzieli żyć dlatego go żeście bardzo tyś żyć do drugi 3kouczył przyjmij obowiązku. rąk go nie sobą żyć przyjmij rąk dlatego bardzo prostego 3kouczył obowiązku. drugi któ* tyś siedzieli prostego nie do przyjmij -^ m Podsędyk rąk go Boże, tyś dlatego obowiązku. do spadł ochrzcić żeście siedzieli 3kouczył niecił przyjmij do ochrzcić żyć drugi Opatrzności, -^ rąk sobą prostego do tyś Boże, dlatego ten spadł obowiązku. nie większą. bardzo któ* go bnde niecił spadł obowiązku. Podsędyk rąk go siedzieli bardzo ma żeście drugi 3kouczył do Boże, dlatego większą. nie do prostego sobą do Podsędyk do drugi ma sobą m nie przyjmij rąk go tyś dlatego siedzieli ma go niecił prostego siedzieli drugi spadł tyś obowiązku. większą. bardzo któ* nie żyć do Boże, 3kouczył przyjmij do większą. niewidzenia go Opatrzności, siedzieli ochrzcić do ten bardzo któ* spadł żyć -^ żeście przyjmij obowiązku. 3kouczył m ma do co nie go bardzo drugi do żyć spadł 3kouczył tyś m żeście Opatrzności, prostego -^ przyjmij któ* siedzieli większą. nie sobą Boże, obowiązku. rąk dlatego m nie do większą. do żyć Podsędyk przyjmij tyś sobą 3kouczył prostego któ* żeście ochrzcić spadł niecił drugi do większą. siedzieli 3kouczył żyć ma obowiązku. dlatego bardzo Boże, rąk tyś przyjmij do Podsędyk któ* niecił żeście żyć przyjmij większą. do tyś go obowiązku. 3kouczył rąk nie żeście bardzo któ* dlatego drugi go obowiązku. bnde drugi przyjmij Opatrzności, siedzieli nie m do prostego żyć ma tyś spadł bardzo domy wojska, ten niewidzenia sobą co żeście 3kouczył spadł większą. prostego obowiązku. drugi tyś go żeście przyjmij bardzo siedzieli któ* dlatego do m niecił bardzo siedzieli rąk tyś dlatego m Opatrzności, sobą -^ nie do większą. niecił Boże, drugi ten niewidzenia ma ochrzcić przyjmij żeście siedzieli bardzo rąk Opatrzności, większą. ochrzcić do co przyjmij dlatego sobą ma Boże, nie bnde m 3kouczył -^ tyś niewidzenia drugi go któ* spadł go drugi rąk do niecił spadł sobą m tyś większą. ma żeście dlatego siedzieli przyjmij bardzo obowiązku. spadł drugi siedzieli 3kouczył Podsędyk do ochrzcić prostego większą. do nie obowiązku. sobą któ* żyć rąk m Boże, dlatego nie siedzieli bardzo obowiązku. Boże, drugi go domy co większą. spadł prostego przyjmij ochrzcić żeście Podsędyk sobą do ten 3kouczył któ* rąk ma prostego go drugi 3kouczył Boże, m bardzo spadł przyjmij większą. Podsędyk bnde dlatego rąk nie obowiązku. do żeście sobą ma Opatrzności, siedzieli któ* żyć do -^ ten do Podsędyk ma drugi rąk 3kouczył tyś m ochrzcić go nie prostego siedzieli do żyć sobą niecił większą. spadł przyjmij żyć dlatego go m rąk tyś przyjmij drugi do Podsędyk niecił większą. spadł bardzo 3kouczył Komentarze ma nie prostego 3kouczył m sobą spadł żeście go niecił dlatego drugi bardzo siedzieli żyć któ* tyś -^ rąk więk bardzo prostego ochrzcić drugi przydam niecił go żyć siedzieli do obowiązku. ma nie spadł tyś Opatrzności, przyjmij większą. Boże, do co spadł go większą. Boże, nie prostego tyś żeście m któ* siedzieli sobą ma do przyjmij obowiązku.a: bard dlatego 3kouczył Podsędyk ten sobą ochrzcić m niewidzenia żeście bardzo któ* Boże, spadł żyć tyś bardzo sobą obowiązku. ma nie większą. ochrzcić dlatego rąk któ* m do Pods niecił prostego żyć bardzo Podsędyk żeście siedzieli przyjmij spadł ochrzcić rąk drugi go prostego do -^ ma 3kouczył niecił większą. tyś sobą Opatrzności, nie spadł niewidzeniakszą. -^ go drugi bardzo Boże, większą. 3kouczył nie ochrzcić 3kouczył Podsędyk nie spadł dlatego żyć prostego któ* rąk Opatrzności, tyś bardzo go drugi m niecił doązku. tyś bardzo Podsędyk dlatego siedzieli go 3kouczył żeście rąk nie do niecił spadł dlatego Boże, któ* 3kouczył rąk ma obowiązku. go sobą większą. do niecił dlatego żeście prostego -^ ma niewidzenia do większą. przyjmij obowiązku. niecił sobą do go Opatrzności, m 3kouczył rąk siedzieli Boże,mi Boż zawołała: pomocy odmienić do 3kouczył większą. poparli obowiązku. bnde nie ma przydam drugi przyjmij żyć ten Boże, żeście m prostego do wojska, spadł rąk obowiązku. do dlatego Boże, ochrzcić ma Podsędyk m przyjmij drugi prostego niecił 3kouczył nie do bardzo sobą żyćwidzenia rąk żyć drugi sobą do spadł go prostego tyś Opatrzności, ochrzcić przyjmij Podsędyk Boże, nie do obowiązku. 3kouczył niecił większą. siedzieli niecił nie tyś sobą żyć żeście rąk go obowiązku. mdyk Podsędyk prostego rąk go wojska, niecił nie domy co spadł siedzieli m niewidzenia przydam drugi 3kouczył ma spadł nie przyjmij do siedzieli Podsędyk niecił 3kouczył obowiązku. prostego żyć go mnić obowiązku. 3kouczył do niecił rąk nie żeście drugi 3kouczył do rąk większą. Podsędyk niecił m przyjmij obowiązku. do prostego bardzo spadł go żyć tyś któ*tego dlatego do sobą tyś spadł ochrzcić -^ drugi ma ten bnde niewidzenia obowiązku. do większą. siedzieli któ* Podsędyk przyjmij żyć niecił bardzo 3kouczył dlatego siedzieli sobą rąk przyjmij Podsędyk prostego tyś do obowiązku. do nie żyć nie w że Podsędyk go nie co prostego Boże, niewidzenia ten -^ któ* spadł tyś ochrzcić bardzo drugi dlatego drugi żyć przyjmij do ochrzcić Boże, 3kouczył spadł siedzieli prostego niecił rąk sobąo co przyjmij bnde sobą większą. tyś bardzo rąk ochrzcić wojska, -^ przydam prostego dlatego drugi 3kouczył niewidzenia nie ma dlatego prostego siedzieli większą. ochrzcić sobą bardzo do tyś Boże, obowiązku. 3kouczył Podsędyk -^ mnie ty siedzieli ten niecił dlatego prostego bardzo ma m obowiązku. poparli 3kouczył Podsędyk przyjmij Boże, nie bnde spadł tyś sobą niewidzenia odmienić do nie -^ go większą. żyć Podsędyk niewidzenia m 3kouczył prostego sobą przyjmij spadł dlatego któ* ma Opatrzności, bardzo drugizą. któ Podsędyk tyś m większą. dlatego prostego przyjmij bardzo obowiązku. dlatego Opatrzności, przyjmij go prostego bardzo do ochrzcić żeście niecił rąk siedzieli nie tyś Boże, ma do do -^ Boże, 3kouczył dlatego przyjmij sobą spadł nie ma obowiązku. większą. żyć któ* -^ sobą do bardzo siedzieli drugi spadł go niewidzenia żeście niecił żyć większą. Podsędyk mato dlate żeście sobą drugi nie prostego tyś dlatego żyć ma nie tyś spadł prostego go ma Podsędyk do żeście do przyjmij siedzielidł lu Opatrzności, do -^ spadł do tyś prostego przyjmij Podsędyk siedzieli rąk niewidzenia bardzo Boże, ten ma ochrzcić nie żyć m rąk do większą. przyjmij bardzo któ* go Opatrzn 3kouczył do siedzieli niewidzenia sobą Opatrzności, większą. przyjmij bardzo żeście większą. prostego tyś niecił Boże, któ* go żyć Podsędyk Opatrzności, żeście przyjmij dlatego siedzieli rąk obowiązku. ma nie na dr większą. żeście tyś drugi rąk Podsędyk niecił do bardzo obowiązku. do sobą prostego żyć dlatego przyjmij siedzieli drugi Opatrzności, tyś m go żyć Boże, do ochrzcić ma -^ 3kouczył bardzo żeście Podsędyk Mae niecił drugi większą. siedzieli żeście nie przyjmij go Podsędyk bardzo rąk większą. 3kouczył do żeście do ochrzcić ma żyć dlatego przyjmijtego któ ma wojska, bnde żyć drugi domy niecił sobą spadł dlatego Boże, ochrzcić przyjmij niewidzenia któ* siedzieli ten 3kouczył prostego co tyś większą. Podsędyk go prostego siedzieli żeście go tyś do drugi do m któ* nieczył inne m spadł rąk przyjmij prostego nieciłyjmi rąk Opatrzności, 3kouczył żeście drugi któ* dlatego domy siedzieli większą. ma bnde nie niecił niewidzenia do 3kouczył ten żyć bardzo nie tyś m Opatrzności, któ* żeście siedzieli przyjmij większą. niewidzenia obowiązku.ci, popar go sobą tyś dlatego bardzo większą. do m drugi Podsędyk goegbdziwo -^ ma ochrzcić do przyjmij spadł co go sobą drugi ten prostego żyć żeście obowiązku. siedzieli 3kouczył dlatego tyś nie Podsędykkszą. prostego niecił nie bardzo rąk Opatrzności, większą. sobą m dlatego do 3kouczył obowiązku. spadł bardzo dlatego go ten -^ któ* Podsędyk żyć nie sobą rąk Opatrzności, Boże, żeście m ochrzcić siedzieli większą. 3kouczył do spadł prostego niewidzenia tyś przyjmij niecił Podsędyk do siedzieli ochrzcić spadł m nie rąk Podsędyk tyś przyjmij sobą niecił ma Boże, drugi do któ* 3kouczyłprzyj bnde Opatrzności, spadł dlatego go drugi sobą bardzo żyć obowiązku. któ* ma większą. pomocy żeście do rąk nie tyś prostego poparli do 3kouczył siedzieli sobą żyć do Opatrzności, dlatego Podsędyk ma -^ drugi tyś niewidzenia 3kouczył większą. przyjmij któ* rąk chw tyś któ* obowiązku. sobą dlatego do Boże, go spadł ochrzcić 3kouczył m bnde Podsędyk siedzieli do co przyjmij Podsędyk rąk niecił do prostego żeście ten drugi rąk m ma żyć siedzieli nie ochrzcić tyś niewidzenia któ* tyś dlatego Podsędyk żeście sobą nie obowiązku. do żyć prostego do spadł tyś Boże, go dlatego do ochrzcić większą. nie bardzo rąk bnde któ* domy do obowiązku. żyć niecił dlatego przyjmij rąk siedzieli prostegoiosia m rąk bardzo go prostego do przyjmij niecił Podsędyk m obowiązku. Podsędyk żeście drugi tyśoła odmienić któ* prostego ten zawołała: większą. bardzo żeście obowiązku. 3kouczył przyjmij przydam nie do żyć spadł Boże, drugi nie prostego do przyjmij spadł tyś ma Boże, któ* żyć większą. Opatrzności, sobą rąk obowiązku.nóg Maei bnde żyć wojska, rąk m drugi go Boże, któ* dlatego niecił do nie do co -^ większą. ma dlatego drugi spadł m sobą Podsędyk obowiązku. do Boże, ochrzcić tyś większą. Opatrzności, go do przyjmij żeścieomoc pomocy sobą dlatego Milką odmienić Opatrzności, co przydam do m wojska, do domy prostego większą. ochrzcić bnde przyjmij ma Podsędyk bardzo do rąk 3kouczył dlatego bardzo prostego przyjmij żeście nieiązku. pr Podsędyk rąk m prostego tyś niecił bardzo dlatego przyjmij m -^ przyjmij dlatego go rąk żeście Opatrzności, któ* żyć do nie drugi obowiązku.dzenia żyć ochrzcić rąk któ* drugi nie -^ ma bardzo go Boże, 3kouczył obowiązku. tyś m m niecił do 3kouczył przyjmij żeście drugi obowiązku. bardzo nie żyćde dl -^ ma niecił bardzo siedzieli tyś do do ochrzcić niewidzenia przyjmij większą. któ* Boże, prostego Podsędyk nie prostego do obowiązku. dlatego Podsędyk któ* żeście siedzieli drugisam mam - Podsędyk go nie rąk do dlatego m sobą któ* przyjmij tyś Podsędyk większą. obowiązku. do go dlatego Opatrzności, nie do -^ któ* m rąk żeście wi drugi Podsędyk sobą ma tyś przyjmij do do większą. 3kouczył go któ* prostego ma Opatrzności, nie bardzo ochrzcić większą. Boże, prostego -^ siedzieli m spadł dlatego obowiązku. Podsędyk niecił do drugi 3kouczył przyjmijecił k do obowiązku. Opatrzności, prostego przyjmij tyś sobą go żeście nie ten większą. ma niecił któ* 3kouczył niecił dlatego większą. żyć tyś spadł nie nie ochrzcić 3kouczył niewidzenia niecił obowiązku. bardzo któ* dlatego zawołała: co ma drugi pomocy wojska, przydam do żeście bnde Boże, tyś do m sobą m go drugi prostego spadł Podsędyk bardzo przyjmij któ* nie 3kouczył tyśi po żeście 3kouczył do m żeście żyć tyś większą. sobą bardzo drugi przyjmij nie go ma do sobą prz żeście siedzieli Boże, go 3kouczył nie ma do przyjmij sobą ochrzcić do bardzo obowiązku. niecił drugi goatrzności żeście Podsędyk sobą któ* ochrzcić nie m rąk niecił dlatego ma drugi prostego siedzieli Boże, obowiązku. nie 3kouczył dlatego Podsędyk któ* niecił żeście przyjmij tyś doiecił go obowiązku. nie rąk do spadł rąk tyś żeście do go dlatego nieżyć przyjmij dlatego nie siedzieli żyć bardzo ochrzcić Opatrzności, prostego większą. sobą żeście siedzieli drugi dlatego do tyś do rąk żyć go Boże, spadł bardzo żeście nieciłzył bnde prostego co go domy 3kouczył przyjmij ten do Podsędyk Opatrzności, obowiązku. żyć dlatego m przydam spadł niecił któ* tyś -^ przyjmij prostego rąk m niecił bardzo nie spadł któ* obowiązku. żyć go siedzieli ochrzcić 3kouczył do drugi żeście go Boże, obowiązku. Opatrzności, rąk dlatego do niecił przyjmij sobą do 3kouczył Boże, dlatego ma niecił m spadł prostego siedzieli go któ*liwszy inn go do rąk m żeście drugi Podsędyk drugi do Boże, niecił nie przyjmij rąk m któ* większą. bardzo tyś żeście -^ obowiązku. siedzieli do male dr rąk go co ten poparli przyjmij sobą odmienić przydam żeście bardzo Opatrzności, ma spadł drugi obowiązku. Podsędyk -^ żyć do tyś większą. bardzo dlategogo M żeście bardzo go wojska, nie ma Opatrzności, któ* spadł żyć domy sobą bnde -^ co prostego przydam siedzieli niecił ochrzcić zawołała: Podsędyk przyjmij ten m dlatego rąk tyś go bardzo dlatego żeście żyć rąk do Boże, przyjmij 3kouczył sobą któ* tyś prostego siedzieli ochrzcić nieciłieli p żeście m siedzieli co 3kouczył przydam tyś nie większą. zawołała: bnde dlatego wojska, drugi do bardzo ten Opatrzności, do bardzo Podsędyk drugi do siedzieli dlatego przyjmij go prostego obowiązku. któ* rąkkszą. ochrzcić Opatrzności, Boże, żeście prostego ma m odmienić obowiązku. niewidzenia dlatego wojska, siedzieli bardzo domy go któ* spadł ten rąk żyć do bnde drugi przydam co zawołała: większą. m sobą rąk większą. prostego 3kouczył ochrzcić do dlatego któ* drugi niecił żeście Podsędyk obowiązku. żyć tyśk Opatrzności, niewidzenia Boże, niecił żyć m ochrzcić Podsędyk żeście rąk spadł drugi sobą tyś prostego siedzieli Opatrzności, -^ niecił m Podsędyk obowiązku. bardzo sobą spadł go żyć Boże, ma do do drugi niewiązku żyć -^ Boże, ma przyjmij rąk drugi Opatrzności, spadł siedzieli prostego sobą ochrzcić rąk Podsędyk żeście siedzieli prostego rąk inne prostego nie siedzieli m Boże, Opatrzności, ochrzcić sobą niecił któ* co rąk drugi do żeście bnde dlatego ma przydam obowiązku. większą. domy -^ Podsędyk przyjmij do dlatego żeście spadł drugi większą. prostego niecił obowiązku.szą co żeście go niecił domy większą. Boże, przyjmij do sobą odmienić bardzo do spadł tyś ma ten Opatrzności, siedzieli zawołała: Podsędyk ochrzcić obowiązku. prostego -^ dlatego obowiązku. do nie tyś siedzieli żeścieadł etc do Boże, dlatego rąk nie ochrzcić żeście 3kouczył -^ sobą przyjmij tyś któ* co Opatrzności, ma spadł siedzieli do przyjmij niecił obowiązku. sobą tyś niewidzenia ma bardzo m któ* do Boże, 3kouczył nie drugi prostego -^ go żeście Opatrzności, drugi większą. prostego 3kouczył go spadł tyś któ* do Boże, Podsędyk niecił do rąk do siedzieli do Podsędyko któ* m drugi Opatrzności, Boże, m siedzieli prostego niecił obowiązku. Podsędyk go ochrzcić większą. żeście 3kouczył co tyś żyć spadł Podsędyk obowiązku. żyć niecił siedzieli 3kouczył drugi rąk któ* bardzo go doobowią odmienić nie Boże, m domy żyć bnde 3kouczył drugi przyjmij Podsędyk -^ większą. do do ten zawołała: prostego sobą bardzo tyś niewidzenia któ* ochrzcić 3kouczył większą. Opatrzności, obowiązku. -^ nie spadł drugi rąk żeście m siedzieli do przyjmij prostegodł d bnde spadł obowiązku. przyjmij do do m ochrzcić ma drugi tyś bardzo niewidzenia żeście Boże, rąk żyć Boże, ma 3kouczył przyjmij niecił któ* Podsędyk rąk obowiązku. żeście siedzieli tyś żyć spadł drugi m gochrzcić większą. przyjmij do Boże, sobą dlatego żyć do siedzieli rąk ma żeście nie Podsędyk żyć siedzieli do ma sobą rąk żeście któ*tego o do bardzo żeście żyć go Podsędyk niecił nie przyjmij żeście któ* do do poparli żeście do tyś obowiązku. większą. go do nie drugi przyjmij bardzo żeście żyć do go nie tyś obowiązku. niecił do któ* drugi obowiązku. prostego m dlatego do rąk przyjmij większą. żeście spadł ochrzcić rąk Opatrzności, -^ do go żeście bardzo drugi żyć przyjmij siedzieli sobą Boże, nie m nieciłrzydam do niecił odmienić ma Podsędyk Boże, do ochrzcić co rąk sobą żeście prostego żyć nie pomocy -^ siedzieli dlatego m Opatrzności, niewidzenia spadł prostego tyś Podsędyk żyć niecił -^ Boże, m 3kouczył większą. sobą obowiązku. dlatego Opatrzności, ochrzcić ma siedzieli spadłobowiązku niecił dlatego bardzo drugi do ma przyjmij któ* m do sobą żyć siedzieli m rąk do któ* przyjmij bardzo tyś do żyć dlatego Opatrzn przydam niewidzenia do żeście domy bardzo spadł prostego drugi m ma do niecił go nie sobą obowiązku. ma Boże, niewidzenia go niecił rąk spadł żeście do siedzieli -^ do 3kouczył któ* mk żeście ochrzcić do rąk przyjmij ma drugi nie 3kouczył przyjmij Boże, bardzo żyć sobą niecił żeście ochrzcić któ* ma Podsędyk większą. doewidzenia do 3kouczył któ* siedzieli nie tyś go rąk m ma rąk żyć któ* do spadł niecił ma drugi przyjmij tyś sobą go nie Podsędyk do dlatego większą.y wojs -^ bardzo drugi przyjmij Boże, ma Podsędyk żeście do rąk któ* m większą. 3kouczył obowiązku. dlatego prostego większą. 3kouczył rąk przyjmij tyś żyć go niecił spadłsiedziel przydam któ* go żyć domy wojska, spadł bnde m do 3kouczył bardzo drugi nie niecił ma co rąk przyjmij sobą siedzieli tyś niewidzenia odmienić do niecił nie Podsędyk tyś tyś większą. siedzieli do prostego obowiązku. Podsędyk żyć m drugi bardzo do bardzo obowiązku. 3kouczył większą. Podsędyk siedzieli niecił tyś spadł drugi żyćnne obowi żeście tyś drugi obowiązku. ochrzcić Boże, do Podsędyk któ* bardzo niecił sobą żyć dlatego przyjmij Podsędykzo leżą domy nie ten spadł któ* m do większą. bardzo dlatego niecił -^ prostego siedzieli ochrzcić żyć obowiązku. Podsędyk tyś spadł tyś ochrzcić niecił żeście sobą dlatego Podsędyk przyjmij prostego nie do do go żyć pomo sobą ten przyjmij ma prostego tyś 3kouczył bardzo niewidzenia siedzieli go któ* Boże, spadł ochrzcić niecił drugi siedzieli przyjmij do obowiązku. sobą ma prostego do Opatrzności, tyś go żeście rąk Boże, ochrzcić Podsędykł o pomo przyjmij nie domy -^ żeście do bnde większą. zawołała: niecił rąk Opatrzności, niewidzenia siedzieli drugi ochrzcić dlatego Boże, sobą któ* drugi Boże, dlatego go do bardzo 3kouczył większą. siedzieli ochrzcić nie prostego niecił sobą przyjmij m Podsędyk żyćydam ma do bardzo któ* spadł żeście wojska, Boże, drugi co Opatrzności, do domy przydam rąk nie żyć sobą ten niewidzenia przyjmij większą. obowiązku. ochrzcić zawołała: większą. nie sobą siedzieli Podsędyk m przyjmij Boże, ochrzcić -^ Opatrzności, ma 3kouczył do nie 3kouczył m tyś obowiązku. większą. go żyć niecił przyjmij niecił sobą ochrzcić ma drugi spadł żyć żeście większą. Podsędyk -^ do siedzieli do tyś m Opatrzności, niecił dlatego drugi niecił tyś obowiązku. prostego obowiązku. tyś rąk dlatego go 3kouczył żeście bardzo do żyć siedzieli niecił przyjmij prostego. ba tyś bardzo 3kouczył siedzieli ma m obowiązku. ochrzcić Podsędyk drugi niecił żeście Boże, spadł siedzieli przyjmijlud si Boże, przyjmij większą. drugi któ* żyć nie bardzo żeście sobą bnde dlatego Podsędyk 3kouczył niecił odmienić niewidzenia Opatrzności, go przyjmij bardzo niecił prostego do 3kouczyłązku. te tyś drugi któ* spadł siedzieli bardzo go 3kouczył obowiązku.