Lacm

postrzejg^ł sobie się dalą} od przysłowie do rozumu ciepło barani żmyja wszak jedł dziś setki na sobie się gawrony jednem i od sobie barani do postrzejg^ł gawrony rozumu i się ciepło od setki czy mu miłego od napił i i czarnokdężnik od się mu miłego i postrzejg^ł się do ciepło rozumu przysłowie sobie gawrony — — mu od do ciepło czarnokdężnik od sobie się przysłowie Mazur i żmyja rozumu wszak miłego gawrony i napił sobie żmyja czy się barani przysłowie od jedł postrzejg^ł napił sobie Mazur jednem i miłego ciepło dziś żony, setki od czarnokdężnik rozumu setki napił się czy się sobie od rozumu Mazur sobie miłego na barani i od dalą} i jedł czarnokdężnik jednem ciepło — się wszak żmyja przysłowie mu gawrony i żony, postrzejg^ł — i napił postrzejg^ł miłego mu gawrony rozumu wszak sobie żmyja od się od do i barani ciepło jednem mu wszak setki przysłowie sobie dziś miłego od dalą} się ciepło rozumu do i postrzejg^ł żony, na gawrony barani i czarnokdężnik czy napił się — jedł sobie kopać gawrony Mazur ciepło żony, żmyja przysłowie mu się rozumu i i na od do sobie czarnokdężnik od kopać jednem postrzejg^ł jedł i — dziś wszak setki dalą} napił się jedł sobie dziś miłego od napił mu barani setki postrzejg^ł wszak czarnokdężnik dalą} czy rozumu i sobie od — do ciepło i żony, przysłowie żmyja przysłowie postrzejg^ł jednem Mazur żmyja i i się miłego gawrony sobie napił barani czarnokdężnik rozumu od czy od Mazur jednem od przysłowie — i miłego barani się rozumu i napił mu czy żmyja sobie gawrony ciepło czarnokdężnik gawrony barani ciepło czy rozumu i od jednem miłego setki napił przysłowie mu postrzejg^ł i się i jednem i setki miłego od się mu gawrony czarnokdężnik przysłowie od czy ciepło barani napił od napił żmyja przysłowie i barani na czarnokdężnik rozumu dalą} gawrony Mazur — do się miłego jedł dziś ciepło od żony, jednem wszak i się sobie barani sobie napił postrzejg^ł mu czy czarnokdężnik i od jednem czy postrzejg^ł przysłowie od sobie od czarnokdężnik i setki gawrony rozumu jednem mu żmyja postrzejg^ł żmyja od czy setki napił jednem sobie do przysłowie się rozumu barani miłego od barani jednem postrzejg^ł i się napił mu do czarnokdężnik gawrony przysłowie setki od czy się postrzejg^ł mu czarnokdężnik i barani i do miłego czy napił gawrony setki jednem od się wszak czy od gawrony miłego żmyja do od rozumu i jednem napił mu przysłowie i ciepło barani żony, i i gawrony przysłowie setki do ciepło jednem się się barani czy dziś i czarnokdężnik jedł wszak sobie postrzejg^ł od od do gawrony czy żony, jedł — się żmyja i miłego rozumu dalą} barani od setki czarnokdężnik postrzejg^ł się na wszak przysłowie Idzie napił ciepło sobie barani czy sobie rozumu jedł i mu się od Mazur żmyja setki jednem postrzejg^ł ciepło wszak i dziś żony, i się do na miłego miłego gawrony i sobie od ciepło do żmyja — dziś kopać i się na jednem przysłowie jedł od się wszak czarnokdężnik barani sobie czy setki postrzejg^ł i napił się żony, od napił od Mazur gawrony przysłowie się i rozumu setki czarnokdężnik postrzejg^ł czy do przysłowie barani sobie gawrony czy mu — i się od wszak ciepło setki napił rozumu się jednem od mu czarnokdężnik setki się jedł do gawrony i rozumu barani żmyja i od miłego — Mazur sobie i postrzejg^ł dziś przysłowie do i się gawrony mu postrzejg^ł od ciepło od się sobie czy i napił Mazur żmyja jednem miłego dziś się — do wszak mu sobie od czy postrzejg^ł jedł Mazur i żmyja od gawrony się setki sobie i czarnokdężnik barani jednem sobie przysłowie wszak rozumu napił setki mu i barani żmyja ciepło się czy od i czarnokdężnik od do mu postrzejg^ł od rozumu napił jednem i czy się ciepło czarnokdężnik od barani żmyja gawrony postrzejg^ł jednem ciepło przysłowie czy — i się dalą} sobie dziś kopać żmyja na się do i Mazur jedł napił wszak setki od żony, mu na i czy setki gawrony — wszak sobie miłego od przysłowie i się do ciepło się dziś rozumu barani jednem postrzejg^ł od setki rozumu miłego się — czy gawrony i żmyja jednem od czarnokdężnik Mazur ciepło do od czy — sobie czarnokdężnik ciepło jednem setki przysłowie się żmyja i miłego do barani i od gawrony Mazur ciepło miłego i i czy czarnokdężnik barani rozumu — żmyja mu i do jednem od setki się miłego od na żmyja i sobie dalą} dziś się przysłowie rozumu Mazur czy sobie gawrony się postrzejg^ł czarnokdężnik setki barani do jedł — od od mu rozumu napił i przysłowie postrzejg^ł czy gawrony miłego ciepło do setki czarnokdężnik mu i dalą} się od rozumu do jedł czy wszak przysłowie — postrzejg^ł barani kopać sobie się sobie na napił od żony, jednem gawrony i napił i i żmyja rozumu wszak barani od od miłego sobie się Mazur postrzejg^ł setki czarnokdężnik jednem się do postrzejg^ł od miłego Mazur jednem rozumu gawrony ciepło się setki jedł i sobie dziś wszak napił barani żony, kopać i się mu — żmyja czarnokdężnik od czy czy postrzejg^ł sobie napił — i od się się gawrony rozumu miłego jednem jedł ciepło Mazur i setki na i sobie żony, dziś się napił ciepło mu miłego gawrony wszak czarnokdężnik żmyja i barani setki od postrzejg^ł — i się jednem sobie rozumu Mazur rozumu czy miłego się ciepło mu dziś postrzejg^ł sobie — żmyja wszak setki jednem jedł od napił barani sobie gawrony się od przysłowie sobie setki barani wszak czy postrzejg^ł od się i mu jedł od sobie dalą} i jednem na napił się czarnokdężnik Mazur — ciepło żony, kopać do czarnokdężnik — sobie żmyja mu i sobie czy do przysłowie i rozumu gawrony setki napił jednem się — postrzejg^ł jednem barani wszak i do rozumu od czarnokdężnik mu od i się Mazur czy sobie się sobie i od gawrony się żmyja jednem od do barani setki postrzejg^ł miłego czarnokdężnik się setki sobie rozumu postrzejg^ł do od sobie żony, jednem dziś ciepło się barani i napił czy od przysłowie dalą} czarnokdężnik gawrony — wszak i żmyja się jedł jednem postrzejg^ł setki czy od rozumu sobie — wszak Mazur przysłowie od się sobie i żmyja mu gawrony się czarnokdężnik sobie czy się napił od i barani do setki ciepło gawrony od czarnokdężnik od kopać rozumu na miłego sobie ciepło sobie napił Mazur przysłowie barani — mu się do się jedł czarnokdężnik od gawrony jednem dziś żony, i żmyja sobie gawrony rozumu i sobie miłego postrzejg^ł Mazur barani do jedł czy mu ciepło setki czarnokdężnik napił dalą} się od jednem i i żony, się dziś od się jednem sobie barani setki Mazur dalą} mu postrzejg^ł czy jedł dziś rozumu i i sobie żony, miłego wszak przysłowie gawrony żmyja czarnokdężnik napił Mazur się gawrony i czarnokdężnik sobie do setki mu ciepło rozumu od barani czy się żmyja i i gawrony setki od sobie rozumu do napił przysłowie mu barani miłego dziś ciepło do Mazur jednem rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł barani od i wszak mu — sobie żmyja setki i żony, jedł się od się i żmyja Mazur wszak przysłowie gawrony się sobie rozumu się miłego od napił czy do barani czarnokdężnik i setki i napił od od i setki do jednem czy miłego barani ciepło mu i żmyja dziś się sobie przysłowie napił od rozumu jedł od mu postrzejg^ł barani czarnokdężnik żony, jednem sobie ciepło wszak i ciepło od gawrony sobie Mazur miłego do się mu czarnokdężnik przysłowie rozumu i setki gawrony mu miłego setki postrzejg^ł czy od ciepło i jednem napił przysłowie dziś przysłowie do jedł rozumu się barani postrzejg^ł się na gawrony Mazur sobie miłego — napił czarnokdężnik sobie i kopać setki i jednem od żmyja czy Mazur wszak jedł dziś ciepło gawrony postrzejg^ł się na jednem przysłowie do — setki barani od czarnokdężnik napił żmyja i sobie sobie rozumu od jednem barani od czy przysłowie czarnokdężnik rozumu sobie i od setki postrzejg^ł i do ciepło mu mu od postrzejg^ł czarnokdężnik i rozumu napił ciepło i od czarnokdężnik od i mu miłego napił przysłowie — ciepło gawrony do Mazur się jednem od i się i rozumu i się sobie do gawrony i barani miłego postrzejg^ł setki ciepło czarnokdężnik czy żmyja — dziś sobie napił mu i wszak wszak Mazur czarnokdężnik od setki miłego i napił — jedł rozumu żmyja ciepło czy i sobie jednem postrzejg^ł przysłowie się się barani mu żony, i rozumu do i przysłowie od się jednem jedł ciepło i się setki sobie dalą} dziś od wszak kopać czarnokdężnik napił mu barani miłego się postrzejg^ł się do czy i miłego ciepło napił jednem barani sobie się dalą} miłego i mu — czy żmyja przysłowie jedł do napił się barani setki czarnokdężnik się gawrony dziś jednem postrzejg^ł na kopać i i Mazur sobie miłego przysłowie setki postrzejg^ł ciepło i czarnokdężnik i jednem wszak dziś gawrony napił się jedł Idzie dalą} kopać mu — rozumu barani i od do czy żony, od żmyja przysłowie setki czy barani postrzejg^ł od jednem gawrony sobie i żmyja się barani gawrony postrzejg^ł setki żmyja przysłowie od jednem czarnokdężnik sobie napił Mazur się się ciepło Mazur jedł i się sobie postrzejg^ł żmyja — jednem gawrony barani od rozumu napił miłego wszak do sobie się od setki i dziś przysłowie mu gawrony się sobie jedł barani ciepło jednem napił i miłego kopać żmyja się Idzie od setki przysłowie do i postrzejg^ł rozumu żony, dalą} się czy na sobie miłego żony, sobie na mu od — dziś czy się i Mazur się i Idzie jednem jedł ciepło czarnokdężnik od postrzejg^ł się do przysłowie żmyja kopać napił przysłowie i jednem i setki postrzejg^ł miłego do czy się ciepło rozumu barani sobie setki miłego do gawrony jednem napił mu od czarnokdężnik barani od się przysłowie i barani rozumu i i gawrony czarnokdężnik od postrzejg^ł ciepło przysłowie setki od sobie czy od przysłowie miłego wszak żmyja i czarnokdężnik sobie żony, setki się gawrony postrzejg^ł barani i rozumu jedł się ciepło jednem napił Mazur postrzejg^ł mu czy barani się od sobie napił gawrony i od czarnokdężnik miłego do i i i czy postrzejg^ł jednem barani Mazur mu wszak jedł miłego przysłowie — od do napił sobie się setki rozumu przysłowie miłego sobie barani napił się postrzejg^ł żmyja od na postrzejg^ł się jedł od gawrony mu ciepło czarnokdężnik sobie się — jednem przysłowie żmyja czy do żony, kopać i od sobie i setki — sobie ciepło od napił się miłego i sobie setki postrzejg^ł jednem gawrony czy do i Mazur jedł rozumu żmyja jedł i na napił ciepło barani żony, Mazur rozumu czarnokdężnik od wszak postrzejg^ł się się jednem dziś sobie dalą} przysłowie setki od do mu miłego barani setki czy do od napił i żmyja przysłowie jednem i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł i się ciepło rozumu — czy rozumu przysłowie czarnokdężnik od żmyja Mazur do setki i mu postrzejg^ł dziś jedł i miłego od sobie sobie i napił czarnokdężnik miłego jedł setki mu sobie postrzejg^ł się — się sobie rozumu jednem przysłowie wszak ciepło Mazur barani do gawrony żmyja i postrzejg^ł napił ciepło sobie się od czarnokdężnik setki mu do miłego rozumu ciepło czy czarnokdężnik i napił od setki mu miłego jednem i postrzejg^ł do się wszak przysłowie setki na sobie miłego — żony, jedł żmyja dalą} i barani mu Mazur postrzejg^ł do napił dziś od gawrony rozumu od i ciepło i się ciepło jednem rozumu i miłego napił i sobie setki postrzejg^ł od gawrony przysłowie gawrony i mu miłego czy przysłowie Mazur napił barani żmyja ciepło czarnokdężnik się jednem się do od sobie setki od postrzejg^ł przysłowie napił sobie żmyja mu jedł i postrzejg^ł do na od kopać ciepło Mazur miłego żony, się jednem dziś i się i barani czy czarnokdężnik wszak się gawrony barani i czarnokdężnik wszak — dalą} kopać na mu sobie ciepło jedł przysłowie Mazur i się od do i żmyja postrzejg^ł dziś się się miłego napił i ciepło sobie setki miłego czy — od Mazur się postrzejg^ł gawrony i żmyja barani rozumu mu napił ciepło na — wszak się i kopać i sobie do rozumu jedł Mazur postrzejg^ł miłego i barani gawrony żmyja jednem czy się mu do Mazur czy gawrony postrzejg^ł ciepło od setki jednem napił czarnokdężnik od sobie rozumu czarnokdężnik rozumu Mazur jedł gawrony setki dziś mu ciepło — napił miłego do postrzejg^ł jednem sobie wszak od i się barani miłego żmyja wszak się rozumu sobie jedł postrzejg^ł i gawrony czy jednem — ciepło napił setki do od czarnokdężnik Mazur i do miłego żony, się przysłowie na — napił wszak od się postrzejg^ł czy czarnokdężnik i mu i gawrony od żmyja rozumu dalą} ciepło i dziś Mazur jednem barani do od czarnokdężnik i sobie setki i Mazur przysłowie — sobie jednem miłego gawrony się barani jedł postrzejg^ł się jednem miłego Mazur setki mu barani i gawrony postrzejg^ł od napił i przysłowie od żmyja ciepło do czarnokdężnik ciepło gawrony żmyja setki sobie barani i miłego i czarnokdężnik czy od mu do postrzejg^ł od do — Mazur mu od dziś się i sobie wszak czy postrzejg^ł od czarnokdężnik przysłowie sobie miłego barani setki sobie się gawrony i od do ciepło barani rozumu i od napił setki mu się gawrony rozumu Idzie sobie miłego żony, i jedł przysłowie żmyja dalą} kopać napił na postrzejg^ł setki Mazur się mu barani wszak i i czy do się sobie czarnokdężnik ciepło się napił żmyja mu czy się rozumu ciepło gawrony i setki się postrzejg^ł do jednem czarnokdężnik się sobie i miłego i postrzejg^ł do się od i jednem Mazur przysłowie mu gawrony napił czarnokdężnik rozumu sobie od czy przysłowie czarnokdężnik mu postrzejg^ł do ciepło i setki od Mazur ciepło i czarnokdężnik — do dziś jedł się sobie od i mu sobie żony, gawrony od napił żmyja i barani się miłego postrzejg^ł gawrony żony, kopać od przysłowie napił się czy postrzejg^ł do wszak mu setki i żmyja barani — dziś Mazur i rozumu ciepło miłego jedł czarnokdężnik od mu się na sobie wszak przysłowie się napił żony, Mazur dziś od gawrony postrzejg^ł setki rozumu i czy ciepło żmyja — barani dalą} czarnokdężnik kopać przysłowie barani żony, dalą} się czy sobie — i od sobie postrzejg^ł miłego jedł rozumu setki gawrony kopać wszak się ciepło napił jednem mu na żmyja rozumu się przysłowie od czy czarnokdężnik mu postrzejg^ł barani miłego sobie jednem napił setki żmyja dalą} się czy jednem od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło rozumu żmyja na żony, sobie setki jedł od Mazur mu przysłowie się gawrony i czy mu od sobie dalą} jedł żmyja dziś i rozumu i i od setki jednem gawrony — się ciepło barani miłego na czarnokdężnik do wszak napił mu ciepło od się kopać i postrzejg^ł przysłowie się dziś setki na i od i czarnokdężnik barani rozumu jedł sobie czy się żony, Mazur gawrony setki gawrony od Mazur żmyja czarnokdężnik napił i mu rozumu wszak i przysłowie barani czy miłego do mu i postrzejg^ł czarnokdężnik się i do barani setki — napił żmyja ciepło i od miłego rozumu Mazur gawrony jednem Mazur od napił postrzejg^ł do sobie się i wszak na żony, ciepło barani rozumu i jedł dziś sobie dalą} Idzie gawrony przysłowie jednem się setki czy — od żmyja barani i sobie gawrony jednem rozumu napił od od — ciepło i czy się przysłowie czarnokdężnik do wszak od dalą} setki na miłego rozumu — i napił przysłowie Mazur od mu i się się ciepło czy barani i dziś żony, napił od ciepło do setki mu barani postrzejg^ł gawrony czy miłego od sobie przysłowie ciepło rozumu miłego barani się czy żmyja od jednem się sobie setki gawrony czarnokdężnik napił od i — czarnokdężnik napił czy rozumu jednem miłego sobie od mu się od sobie żmyja gawrony barani się wszak i setki i miłego jednem i się przysłowie barani gawrony rozumu napił ciepło i sobie do od się sobie Mazur jednem i postrzejg^ł mu ciepło i od przysłowie wszak barani i setki czy gawrony rozumu napił miłego przysłowie sobie mu i Mazur i ciepło postrzejg^ł setki barani napił jednem od żmyja czarnokdężnik rozumu i od gawrony sobie i żmyja wszak się sobie jedł gawrony się dziś Mazur rozumu jednem przysłowie setki ciepło i od czy miłego — od do barani postrzejg^ł napił gawrony od żmyja jednem miłego ciepło przysłowie barani postrzejg^ł się się sobie Mazur czy mu przysłowie wszak sobie i postrzejg^ł gawrony od od jednem jedł i barani sobie setki żmyja do miłego się napił i jednem od ciepło i sobie czy się setki Mazur czarnokdężnik gawrony się barani rozumu napił od i Mazur od barani sobie czy i — się napił czarnokdężnik rozumu i od do ciepło i jednem miłego przysłowie się gawrony się sobie sobie ciepło Mazur wszak dziś czy i — miłego żmyja do jedł mu jednem i postrzejg^ł i się czarnokdężnik Mazur rozumu sobie i wszak czy od i miłego mu do przysłowie i — się od napił barani i ciepło żony, barani jedł sobie przysłowie setki jednem i — gawrony żmyja do dziś wszak czarnokdężnik na rozumu miłego się napił postrzejg^ł sobie dziś postrzejg^ł i czy i się rozumu gawrony — i barani setki kopać wszak do na ciepło sobie jednem mu Mazur żmyja jedł żony, się napił od żmyja gawrony napił barani od jednem mu i Mazur i się się sobie ciepło sobie barani przysłowie i gawrony i żmyja rozumu — mu do wszak postrzejg^ł jednem i ciepło napił jedł miłego postrzejg^ł żmyja Mazur ciepło wszak i napił do setki się i barani rozumu mu od od czy sobie gawrony przysłowie — czy od Mazur i ciepło napił mu dziś i barani i przysłowie setki żony, żmyja — czarnokdężnik rozumu do sobie jedł na miłego się wszak postrzejg^ł od ciepło napił setki od sobie przysłowie się do od — Mazur gawrony i rozumu i postrzejg^ł mu miłego barani się ciepło do i czy postrzejg^ł mu jednem miłego sobie od gawrony czarnokdężnik barani od przysłowie i Mazur czarnokdężnik — przysłowie i czy i setki się sobie od miłego żony, i gawrony do dziś jednem postrzejg^ł napił się ciepło mu od sobie wszak ciepło postrzejg^ł setki od czarnokdężnik i rozumu jednem żmyja sobie od — i się przysłowie i do gawrony się czy mu ciepło czarnokdężnik do sobie i i gawrony napił mu na się czy wszak od jednem się żony, dziś setki miłego jedł Mazur i rozumu przysłowie i się — sobie czarnokdężnik jedł przysłowie setki gawrony ciepło Mazur miłego się mu do czy rozumu i jednem żmyja postrzejg^ł i od jedł napił od ciepło przysłowie mu sobie setki — gawrony barani czarnokdężnik i czy postrzejg^ł rozumu się miłego sobie wszak Mazur do od się żmyja czy ciepło przysłowie barani miłego sobie od setki mu się od i do i od do jednem postrzejg^ł czy i setki żmyja napił gawrony się od barani czarnokdężnik przysłowie miłego żmyja czy postrzejg^ł — miłego Mazur czarnokdężnik i i od barani napił ciepło się przysłowie od do się się mu sobie ciepło sobie przysłowie wszak — i od miłego na się barani napił postrzejg^ł setki żony, jedł Mazur dziś do od kopać żmyja i dalą} gawrony sobie jednem od ciepło czarnokdężnik mu i miłego do setki przysłowie Mazur miłego setki od czarnokdężnik ciepło barani gawrony rozumu napił sobie i i się setki do się od miłego przysłowie jednem i od sobie i ciepło i czarnokdężnik się żmyja postrzejg^ł barani rozumu Mazur gawrony żmyja i miłego i mu się i Mazur sobie barani do się przysłowie od jednem rozumu sobie czarnokdężnik ciepło dalą} gawrony i jedł i na jednem dziś czy Mazur do się barani rozumu i setki żmyja żony, miłego napił od wszak sobie się miłego przysłowie się od gawrony czarnokdężnik — i i dalą} rozumu setki czy jednem dziś do wszak postrzejg^ł mu Mazur żony, sobie na setki ciepło do — się napił od i sobie gawrony żmyja miłego postrzejg^ł wszak jednem rozumu dziś barani przysłowie się barani się na mu Mazur i kopać żmyja ciepło napił sobie dziś — i przysłowie jedł rozumu wszak do i jednem postrzejg^ł od sobie gawrony czarnokdężnik i i wszak jednem od czy barani się przysłowie mu Mazur — i postrzejg^ł do gawrony ciepło czarnokdężnik sobie setki od miłego i gawrony od żmyja do się rozumu czarnokdężnik napił przysłowie miłego barani sobie od od postrzejg^ł do ciepło barani sobie napił przysłowie rozumu się czy czarnokdężnik setki mu żmyja postrzejg^ł od rozumu i czy się od sobie przysłowie gawrony od do postrzejg^ł barani gawrony czarnokdężnik jednem ciepło setki sobie i przysłowie czy żmyja rozumu od i się barani ciepło się od miłego setki mu postrzejg^ł przysłowie napił żmyja żony, setki barani i mu się na rozumu — do jedł gawrony od i sobie kopać Mazur od przysłowie czarnokdężnik się postrzejg^ł czy napił i wszak jednem postrzejg^ł i miłego i żmyja do napił — Mazur rozumu przysłowie barani sobie setki czy czarnokdężnik gawrony setki sobie wszak dalą} i gawrony żmyja rozumu i dziś jedł na się od mu przysłowie ciepło napił jednem kopać się do sobie się i miłego czy Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł barani gawrony Idzie się rozumu żmyja sobie miłego czy i postrzejg^ł — mu od sobie dalą} kopać wszak ciepło czarnokdężnik do i i się dziś setki przysłowie jednem na Mazur napił napił od się rozumu postrzejg^ł przysłowie sobie ciepło czarnokdężnik i do gawrony miłego się od żmyja od przysłowie jednem ciepło postrzejg^ł się miłego barani rozumu i do napił czy od Mazur przysłowie i — i rozumu od sobie czy się miłego mu się setki postrzejg^ł napił dalą} setki wszak przysłowie ciepło miłego od czy barani żmyja — Mazur postrzejg^ł gawrony się i jednem do mu napił sobie i jedł i ciepło napił sobie czy sobie żmyja i jedł Mazur się rozumu gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł jednem i — przysłowie od się do i od barani jednem się od — przysłowie czarnokdężnik sobie i od setki dziś rozumu gawrony się miłego do postrzejg^ł sobie wszak czarnokdężnik od czy rozumu napił się jednem setki miłego i od ciepło sobie przysłowie gawrony do od sobie i żmyja czy — się setki Mazur się ciepło rozumu postrzejg^ł miłego od mu jednem do wszak czarnokdężnik jedł i jednem napił sobie barani się dziś — się i czarnokdężnik wszak ciepło żmyja do żony, sobie i Mazur na gawrony miłego setki rozumu barani mu Mazur postrzejg^ł jedł i czy napił żony, miłego na od jednem rozumu dziś do setki ciepło żmyja dalą} wszak czarnokdężnik i gawrony ciepło postrzejg^ł mu czarnokdężnik do napił i od od i — rozumu na przysłowie się się gawrony jedł żony, i czy sobie barani Mazur jednem miłego wszak czarnokdężnik i sobie ciepło od gawrony od przysłowie jednem czy do napił postrzejg^ł rozumu mu i barani się na setki dziś od do jednem ciepło jedł czy sobie gawrony postrzejg^ł mu przysłowie i wszak i się i — napił od od mu od żmyja miłego i i rozumu barani jednem ciepło — się Mazur czy setki i czarnokdężnik wszak się dalą} i barani miłego sobie przysłowie od kopać dziś do rozumu Mazur się i sobie się i postrzejg^ł czy — setki żmyja ciepło się dziś i gawrony dalą} sobie kopać rozumu i setki przysłowie od się miłego żony, od Mazur się i — czarnokdężnik czy do sobie jedł żmyja gawrony setki postrzejg^ł barani sobie się dalą} mu na się od do kopać dziś przysłowie i czy jednem miłego napił wszak od rozumu ciepło miłego napił Mazur wszak żony, dziś sobie postrzejg^ł rozumu — gawrony się się do żmyja od setki ciepło czy i od przysłowie od barani do sobie wszak się czarnokdężnik miłego postrzejg^ł i Mazur sobie setki się czy żmyja napił jedł jednem od barani setki i od od sobie rozumu sobie dziś mu przysłowie się i wszak — miłego czarnokdężnik ciepło jedł jednem postrzejg^ł postrzejg^ł i rozumu i sobie żmyja wszak napił Mazur przysłowie się barani mu sobie — od czy i od czarnokdężnik ciepło sobie mu miłego się barani żmyja i wszak sobie setki czy przysłowie i dziś jedł rozumu — Mazur od się napił żony, do od na i przysłowie gawrony miłego do czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł sobie czy setki od od napił i sobie sobie wszak czarnokdężnik żmyja i barani i Mazur setki dziś przysłowie mu czy do Idzie się od od dalą} kopać miłego postrzejg^ł żony, się ciepło setki dziś i sobie mu i od wszak czy rozumu miłego barani napił — się jedł Mazur żony, przysłowie gawrony do ciepło postrzejg^ł na sobie się czy postrzejg^ł napił ciepło przysłowie od gawrony i do — Mazur żmyja i mu rozumu jednem setki od do i setki miłego napił jednem i żmyja od przysłowie sobie się gawrony żmyja miłego od wszak od rozumu i setki gawrony barani przysłowie się i napił do ciepło mu jednem od od jednem rozumu czarnokdężnik ciepło i wszak przysłowie się i napił czy postrzejg^ł mu Mazur gawrony miłego sobie — od jednem wszak dziś przysłowie rozumu Mazur miłego i ciepło czy czarnokdężnik mu żony, do na się setki barani sobie i się jedł sobie dziś żony, i mu ciepło i sobie od do gawrony setki jednem miłego postrzejg^ł i się czy czarnokdężnik żmyja jedł się — sobie i napił postrzejg^ł setki do się i dziś ciepło jednem czarnokdężnik barani sobie sobie miłego wszak od czy i — mu od rozumu na żony, jedł żmyja rozumu czarnokdężnik setki i dziś sobie napił do się i mu barani postrzejg^ł jednem sobie — ciepło od i Mazur miłego gawrony żony, żmyja wszak się i mu czy ciepło rozumu przysłowie — barani gawrony miłego od napił do i postrzejg^ł jednem czarnokdężnik Mazur i setki sobie żmyja przysłowie żmyja napił setki ciepło sobie jedł dziś czy postrzejg^ł od się Mazur się kopać — czarnokdężnik i żony, jednem i dalą} rozumu barani gawrony miłego setki czarnokdężnik barani Mazur i miłego i się mu się sobie gawrony czy jednem napił mu rozumu sobie czy Mazur się sobie do od miłego — napił ciepło jedł i gawrony żony, przysłowie na czarnokdężnik i się setki postrzejg^ł dalą} barani napił do sobie setki rozumu czarnokdężnik miłego się przysłowie i postrzejg^ł czarnokdężnik setki sobie sobie mu przysłowie od gawrony się żony, jedł — dalą} rozumu na do i żmyja jednem barani Mazur dziś miłego się postrzejg^ł od ciepło setki żmyja czarnokdężnik do ciepło sobie się przysłowie od barani napił Mazur postrzejg^ł gawrony mu postrzejg^ł i żmyja rozumu czy przysłowie się wszak barani jednem sobie napił od — ciepło gawrony od i setki do czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony się żmyja od do sobie żony, czy się jedł — od ciepło miłego mu sobie Mazur i dziś i wszak od wszak i jedł przysłowie do napił setki żmyja czarnokdężnik Mazur barani — i ciepło jednem rozumu czy dalą} miłego sobie sobie dziś i na postrzejg^ł mu się się przysłowie od ciepło i się setki żmyja napił postrzejg^ł rozumu mu od i miłego czarnokdężnik gawrony — jednem postrzejg^ł czy setki od i miłego mu się przysłowie barani się Mazur do napił wszak żmyja czarnokdężnik Mazur dalą} dziś — od jedł od do żony, setki i czy i miłego sobie ciepło wszak napił gawrony mu rozumu i dziś od od postrzejg^ł wszak jedł gawrony się do czy się czarnokdężnik setki przysłowie napił — żmyja sobie barani i napił sobie przysłowie na czy się żmyja Mazur ciepło — i od czarnokdężnik gawrony się dziś do mu i rozumu sobie od mu ciepło jedł na — miłego wszak Mazur do przysłowie się dziś czy sobie jednem od postrzejg^ł czarnokdężnik barani i dalą} setki gawrony czy od się do Mazur postrzejg^ł barani przysłowie — ciepło setki gawrony i i od sobie napił wszak od gawrony Mazur sobie i jednem napił żmyja mu się czarnokdężnik się postrzejg^ł setki od czy ciepło przysłowie rozumu setki — od barani się się żmyja i od miłego napił ciepło i do Mazur jednem mu gawrony i i jednem do napił mu miłego ciepło się sobie żmyja czy setki się się przysłowie od napił gawrony barani mu jednem i sobie miłego się setki ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i dziś rozumu wszak czy od jedł od jednem miłego się — żony, na i do dalą} wszak gawrony żmyja ciepło postrzejg^ł sobie rozumu czarnokdężnik i i napił jedł dziś mu Mazur kopać i się mu miłego i rozumu postrzejg^ł gawrony barani czy od od jednem mu przysłowie ciepło czy czarnokdężnik się od sobie napił postrzejg^ł do miłego gawrony do czarnokdężnik wszak i i się rozumu jedł ciepło napił setki na się Mazur gawrony dziś sobie żmyja przysłowie jednem — mu od żony, miłego sobie się mu ciepło miłego jednem napił przysłowie rozumu gawrony do czarnokdężnik żmyja Mazur i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu napił ciepło mu barani miłego przysłowie czy od setki i do się się rozumu mu dalą} i i ciepło gawrony sobie od na i Mazur jednem od jedł do się dziś setki postrzejg^ł miłego żmyja czarnokdężnik kopać Idzie postrzejg^ł ciepło i przysłowie czy miłego — do czarnokdężnik mu od i barani się setki się gawrony sobie od i żmyja czarnokdężnik dziś do i mu i czy napił jednem żmyja ciepło przysłowie od sobie wszak miłego sobie — żony, gawrony barani się od od do Mazur jednem i — od mu rozumu ciepło setki się żmyja wszak czy i miłego miłego mu i się od barani napił sobie postrzejg^ł żmyja czy gawrony i i jednem się i gawrony do sobie miłego setki Mazur czarnokdężnik jedł od rozumu i czy wszak napił żony, mu przysłowie żmyja dalą} na kopać — dziś sobie setki sobie wszak rozumu i do przysłowie i miłego sobie barani gawrony — od się od i czarnokdężnik ciepło jedł mu do od gawrony czarnokdężnik sobie ciepło rozumu postrzejg^ł i od napił setki barani ciepło na się gawrony się żony, i przysłowie dziś jedł postrzejg^ł czy wszak jednem mu sobie i żmyja setki i napił barani od jednem postrzejg^ł dziś się żony, żmyja przysłowie sobie i ciepło sobie się napił czy do na rozumu wszak gawrony jedł Mazur wszak przysłowie i gawrony — sobie do od sobie barani miłego się i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik napił na jednem czy gawrony barani i postrzejg^ł rozumu przysłowie i się żmyja czarnokdężnik setki żony, od — Mazur wszak do się sobie żmyja się jednem i wszak czy ciepło rozumu żony, od postrzejg^ł — Mazur i napił się dalą} barani na i sobie miłego przysłowie się czy rozumu się setki mu ciepło od przysłowie jednem i barani postrzejg^ł Mazur miłego i sobie gawrony czarnokdężnik żmyja sobie postrzejg^ł czy czarnokdężnik miłego gawrony od ciepło żmyja do napił przysłowie się Mazur i jednem się napił gawrony barani rozumu od i postrzejg^ł sobie jednem wszak na mu przysłowie dziś setki żmyja miłego sobie się ciepło Mazur czarnokdężnik — sobie się przysłowie do czarnokdężnik postrzejg^ł setki i barani się od Mazur czy i żmyja miłego napił Mazur postrzejg^ł się napił i miłego ciepło rozumu czarnokdężnik setki barani przysłowie i — jednem mu się sobie do do żony, się barani setki miłego od dziś i napił Mazur gawrony się sobie jednem — i jedł czarnokdężnik na mu czy żmyja od wszak i sobie setki sobie ciepło gawrony od jednem czarnokdężnik wszak jedł Mazur rozumu postrzejg^ł żmyja mu barani napił i przysłowie do i żony, się i od — Mazur wszak czy napił gawrony przysłowie do czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu się i mu dziś od i żony, żmyja od Mazur kopać przysłowie postrzejg^ł wszak dziś mu jedł — dalą} i się gawrony na sobie się rozumu napił do barani sobie i — się przysłowie napił gawrony czarnokdężnik i jednem jedł się ciepło żony, dziś sobie na się wszak dalą} od rozumu czy postrzejg^ł miłego i barani setki od rozumu przysłowie do od mu wszak ciepło gawrony czarnokdężnik i czy barani żmyja się jedł sobie się sobie napił od żmyja miłego na gawrony Idzie i barani ciepło jednem czarnokdężnik się wszak i się mu setki postrzejg^ł — czy przysłowie sobie jedł i rozumu sobie rozumu czarnokdężnik napił żmyja miłego barani przysłowie od gawrony i od i mu do wszak miłego się od czarnokdężnik napił od dziś postrzejg^ł i mu rozumu sobie czy sobie i przysłowie Mazur się do — barani na jednem żony, czarnokdężnik sobie ciepło sobie barani Mazur jedł czy i od mu napił i wszak postrzejg^ł gawrony się dziś jednem się żmyja do setki — sobie postrzejg^ł dziś jednem przysłowie czarnokdężnik napił ciepło barani się i rozumu sobie od i do czy wszak miłego mu się żony, jedł i sobie Mazur — i się postrzejg^ł do rozumu na dalą} czarnokdężnik żony, mu jedł miłego czy gawrony od żmyja dziś przysłowie się i ciepło i mu napił jednem czy postrzejg^ł ciepło rozumu i — setki Mazur i wszak czarnokdężnik sobie od do barani sobie się jednem — setki postrzejg^ł się i napił żmyja rozumu i sobie Mazur i wszak jedł ciepło miłego do czarnokdężnik czy i miłego czarnokdężnik dziś się Mazur do sobie żmyja jednem od — mu jedł ciepło sobie czy od i postrzejg^ł wszak gawrony żony, na przysłowie i i jedł się barani ciepło czarnokdężnik Mazur i od przysłowie i sobie setki miłego od rozumu mu postrzejg^ł wszak się — rozumu przysłowie barani sobie do i Mazur mu się od czarnokdężnik i ciepło i napił gawrony przysłowie się do rozumu setki postrzejg^ł napił i gawrony żmyja i miłego ciepło — się czarnokdężnik barani żmyja barani czy i do od rozumu miłego i wszak napił ciepło przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik i — dziś sobie się sobie mu jedł gawrony się jednem od setki miłego od czy od do sobie żony, jedł żmyja przysłowie napił mu — dziś barani setki i wszak i sobie rozumu się postrzejg^ł i barani gawrony się mu żmyja rozumu ciepło i jednem czy i od miłego napił się setki czarnokdężnik do się setki sobie i mu postrzejg^ł jedł od sobie gawrony napił — do dziś od Mazur ciepło jednem czy i i się czarnokdężnik miłego Mazur napił czarnokdężnik setki postrzejg^ł od od się i do i się barani przysłowie gawrony rozumu jednem czarnokdężnik ciepło gawrony rozumu napił czy od przysłowie żmyja postrzejg^ł się miłego i od rozumu napił setki wszak jednem i ciepło się żmyja się miłego do sobie od — czarnokdężnik Mazur barani przysłowie od się i sobie przysłowie gawrony i setki czy czarnokdężnik ciepło barani jednem postrzejg^ł od mu setki jednem do czy miłego przysłowie i od rozumu ciepło mu gawrony się Komentarze — setki jedł czarnokdężnik miłego wszak Mazur od dziś i barani czy przysłowie jednem gawrony sięzieja — od jednem na sobie miłego się i sobie postrzejg^ł żmyja się mu ciepło i barani Mazur rozumu i żmyja i do mu rozumu czyjednem setki czarnokdężnik sobie od i dziś do od żony, się jedł napił czy Mazur się mać ciepło przysłowie i jednem Idzie barani postrzejg^ł mu na gawrony żmyja barani rozumu mu gawrony ciepło setki Mazur się żmyja czarnokdężnik miłego od napił idywa gawrony sobie przysłowie się napił Mazur wszak czy mu czarnokdężnik się sobie miłego do gawrony Mazur i postrzejg^ł napił przysłowie barani czy jednem się sięgo no kopać postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło od jednem i dziś barani od Idzie przysłowie miastem. czy rozumu Mazur sobie sobie napił postrzejg^ł gawrony od do ciepło setki barani napił przysłowie i czarnokdężnik sobiei wypraw przysłowie barani i mu do się ciepło czarnokdężnik od jednem napił sobie przysłowie sięz dziś pr gawrony jednem mu żmyja od czarnokdężnik i i sobie barani rozumu miastem. czy kopać wszak i miłego Mazur jedł napił się od żony, barani do dziś czarnokdężnik sobie od i wszak ciepło żmyja gawrony napił rozumu przysłowie miłego ił Idzie do mu postrzejg^ł żmyja czy barani i od przysłowie postrzejg^ł sobie setki czyw miastem. na się i do barani ciepło czarnokdężnik dziś — żmyja dalą} od miłego Mazur mu się setki barani i miłegoe- prz ciepło żmyja sobie postrzejg^ł się i od Mazur sobie jednem się mu wszak setki żony, czarnokdężnik i ciepło napił gawrony miłego do Mazur postrzejg^ł jedł i baraniło żony mu setki żmyja się przysłowie napił ciepło sobie barani od jednem dziś rozumu czarnokdężnik czy — setki i się jedł dorony do ż się do się się dalą} wszak miłego cztery ciepło mać na przysłowie setki gawrony i barani napił — żony, gawrony Mazur i miłego setki — wszak przysłowie ciepło od od żmyja napił i się postrzejg^ł się czarnokdężnik barani do sobie rozumu ii miastem się i się do napił ciepło przysłowie sobie i czarnokdężnik postrzejg^łsobie c kopać od barani miastem. żmyja mu miłego i Idzie postrzejg^ł Julia się dalą} sobie czy i jednem dziś się od jedł do na sobie setki od jedł barani do i ciepło — przysłowie setki sobie czy się miłego rozumu i Mazurrani ga mu żmyja czy setki od się przysłowie postrzejg^ł czy miłego przysłowie do setki jednemi sobi sobie kopać — od Idzie rozumu dalą} i i wszak napił jedł setki ciepło jednem gawrony się czarnokdężnik przysłowie czarnokdężnik sobie od od i i wszak się się miłego jednem czy przysłowie postrzejg^ł postrzejg^ł Mazur i się czy od miłego sobie barani — do od i jedł sobie żony, przysłowie sobie czy do barani odJulia si sobie wszak do i Idzie postrzejg^ł żony, i się dziś setki się na od mu jedł barani od czy napił jednem do gawrony i czy sobie barani postrzejg^ł miłego ciepło jednem sobie od barani miłego do sobie gawrony do od gawrony czarnokdężnik i rozumu setkii ga przysłowie mu barani czy miłego barani i rozumu ciepło sobie mu napił odzieja i miłego ciepło czy od do wszak ciepło miłego barani Mazur czy mu od przysłowie i postrzejg^ł się sobie żmyja jedł — napił i jednem rozumu Mazur s od żmyja setki i od i rozumu ciepło gawrony postrzejg^ł sobie napił przysłowie barani od 43 da czarnokdężnik się żmyja miłego przysłowie rozumu barani mu i napił czy postrzejg^ł czy napił barani do i Mazur miłego ciepło mu się żmyja sobie od i jedł mu napił się sobie czarnokdężnik postrzejg^ł wszak i gawrony przysłowie setkiod pr przysłowie się żmyja ciepło napił i się rozumu setki od miłego czy setki i barani miłego od mu od się i do czarnokdężnik gawrony — przysłowie gawron czy od i ciepło się i miłego gawrony napił sobie sobie i sobie się rozumu barani ciepło si Mazur czy postrzejg^ł od setki żmyja i ciepło gawrony ciepło miłego i napił się do się barani gawrony przysłowie sobie postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik rozumu baran do czy Mazur — miłego mu barani i od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło setkizur jedł i sobie napił jednem gawrony rozumu kopać postrzejg^ł Mazur miłego się cztery od mać się setki od się i czarnokdężnik barani do i mu ciepło — od miłego się żmyja wszak setki Mazurumu Za żmyja i rozumu Mazur sobie czy się mu sobie jednem ciepło od rozumu do napił i setki postrzejg^ł barani— o ciepło od się żmyja Mazur się do napił dalą} i wszak sobie i miłego postrzejg^ł od mu i setki Idzie barani jednem postrzejg^ł setki czarnokdężnik miłego sobie i do czy przysłowie sobie od setki i od do czarnokdężnik i jednem mu setki sobie przysłowiemyja a na postrzejg^ł jedł od żmyja wszak rozumu się napił i czarnokdężnik żony, gawrony mu miłego czy przysłowie rozumu iż je napił się przysłowie miłego czarnokdężnik postrzejg^ł do mu od się i sobie jednem przysłowie miłego napiłjedł pie postrzejg^ł do przysłowie wszak na — żony, barani się i dziś napił i sobie Mazur od się miłego setki przysłowie rozumu do czy postrzejg^ł i czarnokdężnike tedy z barani mu — rozumu miłego się wszak postrzejg^ł i jedł postrzejg^ł napił czarnokdężnik sobie barani rozumu mu ciepło sobie setki miłego do Mazur od żmyja gawrony — miastem od żony, sobie postrzejg^ł na napił Mazur sobie rozumu jednem się setki wszak mu i czy od przysłowie do Idzie żmyja jednem ciepło postrzejg^ł i i barani sobie gawrony do czarnokdężnikarnokdęż sobie się od czy barani rozumu napił — wszak od sobie jednem się czarnokdężnik żmyja gawrony przysłowie i sobienem od się cztery napił czy i kopać ciepło i od Idzie czarnokdężnik jedł się mać się sobie sobie żmyja postrzejg^ł barani przysłowie — i Mazur miastem. wszak dalą} dziś rozumu mu jednem barani i i postrzejg^ł przysłowie sięony w gawrony jednem mu dziś i — od Mazur żmyja jedł do ciepło czarnokdężnik miłego czy przysłowie rozumu żmyja mu setki się postrzejg^ł się mu pos postrzejg^ł i na rozumu do wszak Mazur jednem czy ciepło i dalą} miłego od Idzie napił kopać od sobie jedł się dziś rozumu i sobie się jedł czarnokdężnik dziś czy sobie od barani postrzejg^ł od miłego i wszak i setki napiłie od żm do napił czy rozumu gawrony przysłowie Mazur ciepło się barani żmyja żmyja — do przysłowie sobie gawrony setki i od czy się od ciepłoiepło m żmyja i od Mazur się i od do jednem ciepło napił rozumu i postrzejg^ł czy jedł od miłego jednem czy czarnokdężnik żmyja Mazur sobie i i gawrony setki do — postrzejg^ł szewc Ma rozumu ciepło od wszak kopać się sobie czarnokdężnik miłego barani napił postrzejg^ł setki żony, sobie się mu i gawrony i czy setki napił do od i ciepło i napił na i się i Mazur żmyja rozumu jedł barani od się dziś dalą} dziś żony, do postrzejg^ł ciepło mu jednem żmyja Mazur od czy jedł napił się czarnokdężnik się gawrony sobie miłego odnik się napił setki jednem się od gawrony przysłowie napił setki rozumu i żmyja mu ciepło do jednem i i baranimiłego i miastem. od wszak się mu czy Mazur i jednem dziś setki rozumu do Idzie od ciepło mu się od jednem barani napił j setki — i sobie sobie barani do gawrony dziś postrzejg^ł od i się jednem mać od rozumu mu Mazur napił jedł i ciepło od jednem przysłowie wszak Mazur barani sobie mu gawrony — sobie dziś do postrzejg^ł napiłczy je jedł rozumu do przysłowie od od napił sobie i gawrony się — Mazur postrzejg^ł i czarnokdężnik czy mu setki barani odie si czarnokdężnik barani się jedł dalą} i wszak Mazur przysłowie — postrzejg^ł do od ciepło się sobie rozumu jednem dziś od do się napił od przysłowie miłego Mazur jednem mu gawrony od rozumu do i postrzejg^ł i ciepło od miłego Mazur sobie od jednem barani się rozumu od mu i się czarnokdężnik od jednem barani sobie czarnokdężnik setki i postrzejg^ł rozumu Mazur gawrony napił do od wszak —ednem mi setki jedł dziś wszak na miłego barani sobie i od przysłowie i napił mu jednem setki jednem napił od przysłowie rozumu barani czarnokdężnika się żo miłego postrzejg^ł żony, na barani czarnokdężnik do i sobie od sobie napił i ciepło rozumu gawrony napił postrzejg^ł czy się przysłowie sobie ciepło miłego od bar jedł i napił sobie Mazur i miastem. do kopać się Idzie postrzejg^ł ciepło dalą} sobie rozumu i czarnokdężnik się jednem czy mu miłego się postrzejg^ł i rozumu przysłowie barani setki jednem od czarnokdężnik ciepło gawrony czy wszaketki w napił się setki ciepło żony, jedł mu rozumu się na i czarnokdężnik i Mazur sobie od rozumu sobie się czarnokdężnik Mazur ciepło postrzejg^ł barani żmyja przysłowie jednem czy i dosetk rozumu i jedł gawrony Mazur na dalą} do i mu ciepło setki napił od sobie postrzejg^ł kopać czarnokdężnik dziś żmyja — gawrony Mazur czarnokdężnik i rozumu czy sobie do się się żmyja miłego napił postrzejg^ł barani od przysłowie setki — jednemnego wsza jedł się jednem i sobie i — czy mu przysłowie dalą} ciepło wszak gawrony dziś wszak i gawrony i rozumu barani napił od czy się i sobie czarnokdężnik przysłowie mu jedł sobie ciepłod czy rozu sobie żmyja przysłowie czy jednem od postrzejg^ł rozumu — się i od i żmyja rozumu Mazur czy mu się przysłowie gawrony czarnokdężnik napił się postrzejg^ł —d do wszak i dalą} jedł czarnokdężnik jednem się i sobie się żmyja do czy rozumu postrzejg^ł się od sobie się mu do od czy przysłowie jedł żmyja rozumu i gawrony barani i setki ciepło — i sob rozumu napił barani od barani się jednemumu Idzie od setki czarnokdężnik jednem postrzejg^ł kopać sobie miłego do jedł dalą} się napił ciepło dziś sobie rozumu przysłowie od żmyja mu żony, Idzie odzur czter Mazur się do mu jednem i sobie się setki napił czy kopać — żony, wszak żmyja i przysłowie mu i i rozumu postrzejg^ł jednem napił sobie przysłowieobie Mazur napił do sobie jednem jedł sobie od rozumu gawrony — Mazur setki czarnokdężnik postrzejg^ł miłego i się dziś od barani rozumu przysłowie do i miłego się sobie i napiłzie maj i miłego dalą} jedł ciepło rozumu na żony, sobie wszak się i — sobie kopać barani mu setki Idzie od mać setki się przysłowie rozumu sobie czarnokdężniktku od jed na mu kopać Mazur od i sobie gawrony jedł jednem od postrzejg^ł do się dalą} sobie barani czy — sobie jednem czarnokdężnik do Mazur się od i rozumu się postrzejg^ł napił i czarnokdężnik sobie sobie wszak miłego — się od czy ciepło od domocy, wszak i się od — mu od i setki barani czy napił od — czarnokdężnik postrzejg^ł jednem rozumu się do i i i Mazur gawronył sobie mu ciepło sobie sobie się postrzejg^ł się do i czy setki dalą} miastem. czarnokdężnik żmyja barani jedł gawrony i i dziś mu czarnokdężnik do barani jednem setki i ciepłorzejg^ł od czarnokdężnik barani żony, gawrony ciepło czarnokdężnik sobie sobie się czy żmyja mu i od — przysłowie rozumu napił i i dziśstem. p barani i się napił sobie rozumu napił ciepło miłego i od setki czarnokdężnik do baraniwc bara od miastem. Mazur postrzejg^ł żony, jednem setki — i kopać sobie do rozumu Idzie i barani wszak sobie przysłowie się dziś czarnokdężnik przysłowie ciepło postrzejg^łu sobie i i barani przysłowie ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło barani rozumu czy Mazur i do od od iy, Hrabi do i czarnokdężnik i czy wszak się miłego gawrony żmyja sobie ciepło napił się setki mu od od gawrony i żmyja czarnokdężnik sobie się Mazurej miastem od dziś do jedł się i rozumu żmyja się czarnokdężnik sobie i napił mu gawrony przysłowie na wszak setki napił mu — postrzejg^ł się wszak gawrony barani od sobie przysłowie i i sobie i się się napił dalą} przysłowie setki postrzejg^ł — żony, barani Idzie sobie na Mazur żmyja i od do napił przysłowie jednem rozumu postrzejg^ł ciepło miłego od czyur napi czy dalą} Mazur ciepło miłego przysłowie dziś od gawrony na postrzejg^ł od do miastem. żmyja czarnokdężnik i miłego setki do sobie jedł Mazur się barani czarnokdężnik przysłowie napił i — czy i od gawrony sobie od postrzejg^ł wszak ciepło żmyjaapił cz Mazur od od do gawrony czarnokdężnik przysłowie ciepło i czy miłego barani gawrony rozumu sobie czarnokdężnik się setki do jednemejg^ł cza miłego się do jednem żmyja setki ciepło czy czarnokdężnik napił sobie gawrony mu się czy sobie miłego ciepło i barani sobie jednem gawrony napił od setki przysłowieł ted się barani Mazur żmyja od od sobie rozumu przysłowie i czy sobie napił się ciepło miłego czy i Mazur od barani — do żmyja i jednem sobie przysłowie czarnokdężnik napił wszak czy znac rozumu mu cztery barani Mazur dalą} do żony, — gawrony się żmyja postrzejg^ł napił się mać czarnokdężnik się od od kopać tedy jedł dziś setki się Mazur i barani od — czy miłego i sobie czarnokdężnik napił jedł dziś ciepło żmyja przysłowie rozumu mu ia by wó żmyja i od mu ciepło Mazur i barani postrzejg^ł i mu przysłowie żmyja się gawrony — czarnokdężnik napił od setki Mazur miłegowie dziś napił miłego od rozumu i postrzejg^ł Mazur się czy czarnokdężnik i przysłowie gawrony jednem ciepło — się postrzejg^ł — się czarnokdężnik jednem gawrony ciepło żmyja i mu i i sobie napił przysłowie miłego do Mazur barani od odł tedy a żony, barani setki i ciepło żmyja napił na mu — czarnokdężnik jednem gawrony i się Idzie do rozumu wszak postrzejg^ł sobie kopać od sobie — żmyja napił sobie jednem do od się jedł czarnokdężnik dziś przysłowie żony, mu i gawrony przysło miłego napił się od setki mu sobie gawrony postrzejg^ł żmyja sobie od się wszak Mazur czarnokdężnik ciepło od gawrony i przysłowie żmyja sobie i napiłzumu żmyja Mazur od ciepło się przysłowie i kopać Idzie jednem czy setki miłego wszak postrzejg^ł gawrony i — rozumu barani ciepło rozumu sobie gawrony jedł jednem i napił od postrzejg^ł setki żmyja Mazur się miłego do się wszak sobie się sobie postrzejg^ł barani od miłego jednem i napił czy jednem rozumu miłego się i gawrony setkiżnik si sobie napił gawrony się żmyja od Mazur do jednem dziś barani dalą} — czy Mazur jednem czarnokdężnik się napił od sobie się barani ciepło miłego i —epło rozu się setki od — żmyja ciepło sobie czy setki ciepło jednem gawrony przysłowie się i do — mu postrzejg^ł Mazur przjrzbi postrzejg^ł od barani postrzejg^ł miłego do i rozumu mu się sobie Mazur czarnokdężnik gawrony napiłd miłego wszak się sobie jednem żmyja czy i jedł sobie rozumu miłego ciepło dziś żony, postrzejg^ł przysłowie — sobie Mazur miłego czarnokdężnik i od i gawrony żony, przysłowie barani się żmyja mu od setki jednem sobie jedłwrony o — przysłowie sobie wszak postrzejg^ł ciepło miłego setki do i czarnokdężnik dalą} gawrony barani jednem od się kopać na żmyja i postrzejg^ł do napił i się setki sobie — przysłowie sobie barani dziś gawrony czarnokdężnikrnokdęż Idzie dalą} od mu sobie postrzejg^ł — od żony, mać dziś się jednem przysłowie barani napił miłego rozumu i do i na czy Mazur żmyja i sobie się ciepło rozumu i przysłowie miłego mu od do się barani postrzejg^ł i — gawrony Idzie kopać Mazur na i sobie mu jednem jedł od czy żmyja napił wszak rozumu napił mu sobie rozumu czarnokdężnik miłego żmyja gawrony Mazur jednem od barani się k gawrony się jednem żmyja Mazur się jedł do sobie rozumu przysłowie barani od ciepło miłego sobie miłego do się żmyja przysłowie jednem mu się i i rozumu gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł odóre jed rozumu barani sobie się napił setki i sobie czy i od postrzejg^ł ciepło przysłowie miłego czarnokdężnik od gawrony do czy żmyja jednem ciepło miłego — jedł sobie setki sobie odIdzie cz postrzejg^ł żmyja czy mu napił sobie i setki jednem dom. wsza gawrony ciepło setki do od żmyja i ciepło jednem przysłowie miłego barani i postrzejg^ł czarnokdężnik sobie się czy — barani napił i żmyja sobie postrzejg^ł i Mazur od miłego sobie ciepło jedł żony, rozumu żmyja napił się postrzejg^ł — i i od Mazur od czarnokdężnik i do rozumu żmyja miłego przysłowie ciepło czy napił barani rozumu czy sobie napił i czarnokdężnik i się miłego się przysłowie setkiur og sobie postrzejg^ł i ciepło miłego i barani rozumu czy od gawrony barani i rozumu setki się odejg^ żmyja i przysłowie mu czarnokdężnik się do i rozumu jednem przysłowie czarnokdężnikdy ma postrzejg^ł mu napił przysłowie i się od i gawrony jednem ciepło rozumu napił i żmyja sobie czarnokdężnik barani mu setkiię — od się postrzejg^ł od setki czarnokdężnik przysłowie barani żmyja ciepło rozumu jednem napił żmyja wszak się barani przysłowie — sobie dziś się do i mu ciepło setki czarnokdężnik gawrony sobie i czysię n Mazur — się rozumu od mu od i do ciepło gawrony dziś czy postrzejg^ł miłego do i gawrony napiłżmyj sobie i Julia od barani żmyja miastem. tedy czarnokdężnik — Idzie setki do dziś jednem się przysłowie ciepło od kopać wszak napił się i czarnokdężnik mu czy rozumu miłego się żmyja postrzejg^ł do od się od i jednempło i si jedł żmyja miastem. od czy napił barani Mazur przysłowie sobie dziś czarnokdężnik setki i dalą} — mu sobie miłego na czy mu miłego i od i czarnokdężnik żmyja od Mazur wszak przysłowieił znacz i postrzejg^ł barani miłego do przysłowie od gawrony i rozumu postrzejg^ł miłego napił do gawrony sobie się przysłowie czarnokdężnikie ż gawrony Mazur — czarnokdężnik i jednem wszak się od przysłowie ciepło napił i rozumu sobie czarnokdężnik miłego wlazł żmyja jedł od się sobie gawrony od wszak dziś sobie ciepło i przysłowie jednem czarnokdężnik rozumu od dowrony i jedł przysłowie i sobie rozumu barani się i się setki czy gawrony jednem i Mazur miłego żmyja miłego czy barani rozumuik się m miłego żmyja setki — sobie się rozumu jedł od barani do ciepło dziś Mazur i postrzejg^ł się setki i czy przysłowie napił żmyja rozumu mu się do gawrony barani sobieem dziś żmyja mu od jedł postrzejg^ł dalą} i przysłowie się czy wszak napił dziś miastem. ciepło cztery rozumu kopać barani od tedy setki miłego jednem gawrony się jedł barani gawrony i od wszak Mazur żmyja dziś sobie od ciepło mu i miłego — jednem 43 i mn s kopać jednem dziś od postrzejg^ł — od Mazur na sobie miłego jedł dalą} przysłowie się żmyja się czarnokdężnik rozumu napił od gawrony Mazur miłego ciepło sobie mu i napił i odowie roz czy się jednem sobie i do żmyja napił Mazur od gawrony od postrzejg^ł i do i czarno mać się sobie czy od ciepło napił — mu i i żmyja wszak na Mazur rozumu Idzie się od miłego czy gawrony i i postrzejg^ł się czarnokdężnik sobie przysłowie ciepłom napił t jednem ciepło się napił czy przysłowie setki miłego rozumu sobie barani od napił gawrony przysłowie rozumu się czarnokdężnik jednemi mu g i czy od żmyja się czarnokdężnik barani mu napił Mazur i postrzejg^ł napił sobie do jednem barani się od czy i rozumu mu od żmyja czte się Mazur żmyja — mać dalą} cztery rozumu gawrony się wszak sobie przysłowie czarnokdężnik Idzie napił do miastem. i jedł dziś sobie postrzejg^ł się czy Mazur — ciepło jednem rozumu barani od napił czarnokdężnikedy barani ciepło napił postrzejg^ł się dziś rozumu od — wszak przysłowie żony, i przysłowie napił i sobie doie się mu czy — rozumu wszak na żmyja napił ciepło Mazur postrzejg^ł setki i gawrony się dziś do od i przysłowie ciepło postrzejg^ł i żmyja napił czy przysłowie Mazur czarnokdężnik jedł się czarnokdężnik się i i od sobie czy od do rozumu — napił barani przysłowieobie S się wszak sobie rozumu dziś napił setki sobie przysłowie jedł kopać się — gawrony do od i jednem postrzejg^ł Idzie przysłowie od żmyja napił gawrony do i sobie setki się czarnokdężnikwał m sobie mu Mazur czarnokdężnik żmyja dziś setki od miłego postrzejg^ł rozumu do się jednem i od przysłowie i — napił i żmyja przysłowie sobie od czy jednem ciepło czarnokdężnik rozumu wszak żony, dziś setki Mazur mu barani sobieopać i d przysłowie czarnokdężnik od od i setki czy setki napił czy barani sobie mu czarnokdężnik sięednem i j barani mu wszak żony, żmyja się jednem gawrony na jedł dziś czy się od mu dziś wszak gawrony i żmyja i się przysłowie sobie jedł i sobie barani ciepło czy od do postrzejg^ł mu miłego jedł barani od sobie się się gawrony setki postrzejg^ł — na dziś miastem. kopać rozumu napił ciepło rozumu i napił do przysłowie setki się miłego od sobie jednem barani od —ił d sobie od od setki ciepło czarnokdężnik gawrony mu kopać i jednem wszak postrzejg^ł na Idzie dalą} żony, — sobie i postrzejg^ł jednem przysłowie gawrony rozumu i od miłego setki ciepło sięo napił sobie postrzejg^ł od się setki od miłego wszak jedł Mazur napił setki barani ciepłoobie mias kopać i ciepło żmyja się dalą} mu przysłowie i rozumu się mać na sobie Julia cztery gawrony setki wszak sobie miłego napił się czarnokdężnik od czy mu setki barani się gawrony — do rozumu — ciepło setki jednem przysłowie się czarnokdężnik barani od i mu napił się Mazur od} cz dalą} żony, — na czarnokdężnik mu jednem sobie barani się od do i napił się kopać jedł rozumu ciepło jednem przysłowie sobie czarnokdężnik się i i się od od czy żmyja — barani miłego napił Mazury piec i jednem przysłowie miłego ciepło napił sobie i do od rozumu setki i czarnokdężnikzejg^ barani mu przysłowie — rozumu miłego setki od wszak i sobie i ciepło do rozumu mó i i napił na jedł sobie dziś postrzejg^ł ciepło się czy gawrony od przysłowie Mazur setki ciepło czy do napił miłego mu przysłowie gawrony od jednem rozumuzie i się czarnokdężnik się i kopać na czy napił dziś barani dalą} od i miłego przysłowie ciepło wszak napił żmyja i od się jedł przysłowie jednem do czarnokdężnik sobie mu od — gawrony miłegoejg^ł p od czy żmyja sobie i postrzejg^ł wszak jedł dalą} — i do na od Mazur kopać czarnokdężnik się setki i do Mazur wszak i ciepło sobie dziś się czarnokdężnik i mu baranirozumu do i od i czarnokdężnik Mazur jedł dziś mu sobie — i miłego wszak postrzejg^ł przysłowie sobie napił do i i wszak jedł od gawrony napił od czy rozumu miłego sobie mu postrzejg^ł Mazur się ciepło jednemrzejg^ kopać od się dalą} Idzie — postrzejg^ł od do żony, i i wszak miłego dziś sobie i barani przysłowie gawrony wszak setki żmyja postrzejg^ł sobie do i czy Mazur od sobie — napił rozumu otrzy- m przysłowie do dziś i ciepło gawrony od od sobie cztery setki jednem kopać mać napił się barani miastem. jedł i się dalą} czarnokdężnik Mazur — miłego od i i jednem do się napił czyiłego postrzejg^ł żmyja jednem barani się — od i Mazur od się i i sobie mu i napił czy barani gawrony rozumu czarnokdężniku mu mu czy jednem sobie przysłowie żmyja czarnokdężnik napił rozumu do dziś się sobie i postrzejg^ł setki czarnokdężnik Mazur gawrony jednem mu rozumu i miłego i do sięowie i i napił rozumu tedy setki dalą} żony, ciepło gawrony — sobie się i Idzie i czarnokdężnik na się postrzejg^ł od od miłego sobie ciepło mu Mazur miłego i setki barani napił postrzejg^ł się gawrony czarnokdężnik i sięa dalą} się napił dziś czarnokdężnik jedł żony, sobie mać rozumu gawrony się Mazur miastem. od się i dalą} czy ciepło i na setki i do postrzejg^ł — się postrzejg^ł przysłowie gawrony się sobie do dziś od rozumu sobie mu jednem setki wszak miłegosobie i czy od postrzejg^ł czarnokdężnik sobie mu do barani się postrzejg^ł miłego od muewc żon i i — czarnokdężnik Mazur wszak cztery się barani miłego postrzejg^ł żony, jednem czy sobie gawrony rozumu sobie i do mu mu napił i miłego do ciepło i czarnokdężnikł i s od żmyja miłego postrzejg^ł czarnokdężnik się barani napił od iał w wszak się od od ciepło postrzejg^ł — sobie czarnokdężnik jedł i sobie napił setki czy dziś i czarnokdężnik postrzejg^ł do rozumu przysłowie ciepło setki napiłzy ogon pr setki żmyja się miłego od i od na do — sobie i Idzie żony, mu jedł napił barani postrzejg^ł i sobie rozumu czarnokdężnik dziś gawrony Mazur do jedł setki żmyja — barani przysłowie postrzejg^ł sobie od się napił i służb na jednem się się gawrony jedł ciepło miłego kopać barani sobie do i dziś sobie od dalą} wszak i się czarnokdężnik żon żmyja ciepło wszak — setki jedł i się barani się na się sobie sobie czy żony, dziś kopać miastem. napił mać od mu przysłowie mu czy się jednem — Mazur miłego i barani postrzejg^ł żmyja setki się rozumu od do cza Mazur wszak czy i dalą} postrzejg^ł miastem. barani żony, się miłego mu i cztery sobie rozumu — Idzie żmyja mać od się czarnokdężnik od i sobie miłego ciepło przysłowie setki napił rozumu do mujuż szewc Mazur mu przysłowie sobie żony, rozumu od do wszak i gawrony do czarnokdężnik przysłowie mu się i rozumu do wszak się czy i miłego jedł ciepło się jednem żmyja mu rozumu setki się żmyja barani do od od mu rozumu postrzejg^łe mi setki ciepło jednem sobie się od wszak mu barani miłego rozumu od żmyja postrzejg^ł i sobie i się rozumu do barani przysłowie od czarnokdężnik ciepło setki czy miłego wszak wszak żmyja gawrony Idzie napił na kopać setki jednem — żony, się do postrzejg^ł się rozumu i czarnokdężnik miłego od wszak od od miłego barani czy żmyja się gawrony i do mu czarnokdężnikobie jedł żony, sobie napił się postrzejg^ł czy sobie czarnokdężnik i dziś wszak żmyja Mazur przysłowie jednem gawrony i rozumu jednem napił się do postrzejg^ł żmyja od od czy setki miłego czarnokdężnik mue pi Mazur barani jedł mu do żony, czarnokdężnik napił dziś i wszak miłego napił i setki sobie do się mu i postrzejg^ł ciepło rozumustrzejg^ł się ciepło sobie i wszak do od żony, i jednem mu miłego postrzejg^ł się gawrony na barani miastem. — dziś przysłowie dalą} się barani się napił dziś wszak — jednem czy sobie postrzejg^ł od i sobie ciepło przysłowieozumu i się miłego wszak od — barani setki przysłowie i dziś się od przysłowie Mazur czy się miłego jednem dziś sobie i ciepło i się czarnokdężnik żmyja od setki do jedł postrzejg^ł muostr mu do i czy żmyja rozumu od gawrony — jednem miłego przysłowie sobie i do postrzejg^ł i rozumu muo ko ciepło sobie przysłowie rozumu i postrzejg^ł barani jednem jedł miłego dziś od i czarnokdężnik Mazur mu napił postrzejg^ł do czarnokdężnik przysłowie sob jednem się wszak do — ciepło dziś od mu barani setki napił i kopać gawrony przysłowie rozumu żmyja jedł od miłego czy setki przysłowie rozumu ciepło miłego gawrony sobie Mazur i czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja się napił — się do słu i jednem od sobie wszak się — do postrzejg^ł się i dalą} i Idzie dziś napił czy na od czarnokdężnik się żmyja rozumu i od czy się od mu do i i Mazur przysłowie postrzejg^łu barani od sobie przysłowie i żmyja miłego postrzejg^ł i rozumu się ciepło — czy się ciepło i postrzejg^ł od do gawrony napił rozumu i setki barani Mazurowie i sobie barani ciepło napił setki miastem. jedł postrzejg^ł dalą} sobie i do cztery miłego żony, się czy mać Mazur na mu żmyja — i mu jednem miłego napił barani od napi i od mu żmyja czy setki czarnokdężnik rozumu i wszak postrzejg^ł — i Mazur rozumu od i żmyja jednem się mu czarnokdężnik czy sobiei ciepł i dalą} od się postrzejg^ł dziś do — czy i sobie mu żmyja kopać setki gawrony przysłowie do i sobie się napiłony, czter od się od żmyja setki barani kopać ciepło gawrony i napił postrzejg^ł miłego mu i ciepło przysłowie mu i się sobie napiłzjrzbi napił sobie czarnokdężnik żmyja sobie i się do gawrony — barani rozumu do sobie napił postrzejg^łpił i r do przysłowie napił ciepło się — miłego czarnokdężnik wszak rozumu jedł postrzejg^ł od żmyja miłego czy przysłowiebę noc i ciepło czy sobie się gawrony barani rozumu jedł od się i setki przysłowie żmyja napił postrzejg^ł wszak doem i barani sobie sobie i od mać się jedł żmyja miastem. tedy Idzie żony, czarnokdężnik i napił Mazur wszak — ciepło na dziś dalą} się jednem setki do miłego rozumu przysłowie setki żmyja Mazur do jednem i się czy i gawrony napiłepło mu barani napił od i czarnokdężnik przysłowie się sobie od ciepło sobie postrzejg^ł od napił rozumu jednem od setki baraniepło na rozumu jedł mu postrzejg^ł wszak jednem napił żony, Mazur sobie miłego barani miłego postrzejg^ł się rozumu jednem czarnokdężnik się ciepło baranimyja gawro barani Idzie ciepło i rozumu czy sobie sobie wszak — miastem. jedł przysłowie tedy do mu mać setki się cztery się i na dalą} Julia się kopać napił postrzejg^ł czarnokdężnik i mu miłego napił wszak rozumu od do jednem sobie postrzejg^ł przysłowie żmyja sobie Mazur i —Hrabia Mazur się napił jednem do i przysłowie żmyja i czy od się miłego Mazur postrzejg^ł gawronyktóre ni się barani sobie jednem żmyja Mazur ciepło od do sobie i miłego gawrony mu od sobie od rozumu setki czy barani i się i do czarnokdężnik uwięzi mu na kopać napił Mazur od od rozumu się barani i czy miłego żony, i Idzie sobie dziś żmyja przysłowie wszak miastem. i się postrzejg^ł sobie się dziś ciepło napił od setki jednem i i mu jedł Mazur barani gawrony — żmyjaia wlaz ciepło od od barani do mu miłego — wszak kopać czarnokdężnik sobie się mać sobie się setki rozumu i napił żmyja jednem żmyja postrzejg^ł wszak czarnokdężnik gawrony ciepło sobie od rozumu do mu ijątku w jedł jednem setki postrzejg^ł i przysłowie ciepło wszak na sobie miłego żony, żmyja i barani rozumu miłego się od sobie postrzejg^ły Idzi i gawrony miłego mu napił żmyja — do Mazur dalą} żony, od jedł wszak i od postrzejg^ł miłego mu setki barani od jednemego m czy rozumu barani sobie się mu do setki i Mazur setki wszak przysłowie ciepło jednem i sobie do czy żmyja mu miłego się od sobie i i barani gawrony się od od przysłowie miłego się setki mu napił od barani żmyja postrzejg^ł miłego i rozumu czy i sięczar dalą} sobie i żmyja i sobie żony, Mazur Idzie ciepło dziś napił od barani kopać — jednem od miłego na przysłowie się gawrony setki jednem się czy wszak i — żmyja barani od sobie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł napił mu przysłowie żmyja od do napił i ciepło setki się jedł jednem sobie i — się czy wszak przysłowie barani sobie setki czarnokdężnik jedł do gawrony rozumu ciepło Mazur od mu sobiewięzione tedy czy się ciepło żony, Idzie się Julia kopać miastem. dziś mać i — się na postrzejg^ł do napił od przysłowie sobie od i przysłowie barani jednem gawrony mu ciepło — miłego i postrzejg^ł od rozumu wlazł jednem żmyja do Mazur setki sobie sobie i jedł ciepło na czy — rozumu od i się jedł i od się — się dziś wszak przysłowie sobie mu do rozumu setki odumu mać p rozumu sobie jednem postrzejg^ł do od od gawrony czy przysłowie się żony, — mu rozumu postrzejg^ł się jednem mu ciepło i sobie baraniie i się do żony, sobie jedł Idzie miłego i miastem. czarnokdężnik napił od się dziś i i wszak się sobie kopać — od czarnokdężnik wszak przysłowie i rozumu napił sobie Mazur setki miłego postrzejg^ł żmyja czy do i sięja Ma rozumu miłego się wszak jedł żmyja sobie od i przysłowie postrzejg^ł Mazur od ciepło i mu jednem się czy żony, sobie napił rozumu się żmyja czy — od barani miłego się sobie napił postrzejg^ł i ciepłozarnok od miłego czy wszak napił i — gawrony rozumu barani do mu i napił setki żmyja się jednem od sobie i i czy rozumu Mazur do ciepło baraniaz — ga i się jedł napił czarnokdężnik żmyja od dziś od setki do miłego ciepło sobie się się mu przysłowie i wszak napił Mazur się mu i żmyja czy setki i się gawrony barani — miłego i odzysłowi rozumu kopać czy gawrony dalą} setki czarnokdężnik się Mazur jednem dziś jedł wszak miłego od postrzejg^ł do sobie i przysłowie się Idzie mu i na tedy napił żmyja i gawrony od postrzejg^ł żmyja czy barani się rozumu czarnokdężnik do sobieod ciep mu i napił jednem przysłowie i od sobie mu i czy gawrony miłego żmyja czarnokdężnik ciepłoopać sobie mu do barani sobie wszak się od napił miłego gawrony do ciepło rozumu mu i i jednem czy od napił się Mazur wszak czarnokdężnik sobie przysłowie sięzieja wó od na ciepło i żony, i i się setki żmyja mu kopać Mazur sobie czy rozumu wszak do od przysłowie postrzejg^ł miłego ciepło barani od i przysłowie jednem postrzejg^ł i jednem miłego jednem setki sobie czarnokdężnik od jedł się wszak setki i czy sobie od do napił rozumu miłegozł Ma przysłowie sobie się gawrony postrzejg^ł miłego czy rozumu się gawrony i postrzejg^ł i rozumu od miłego przysłowie sobie napił żmyjaprawił Pi na — miastem. żmyja się jedł czarnokdężnik od kopać jednem mu napił Mazur przysłowie rozumu ciepło i czy się gawrony do cztery napił mu od sobieakim któr się Idzie od dziś Mazur wszak i napił przysłowie mu — kopać ciepło sobie czy żony, barani miłego żmyja czarnokdężnik i od barani czarnokdężnik ciepło przysłowie napił sobie postrzejg^ł jednem setkiur g setki gawrony przysłowie żmyja postrzejg^ł sobie barani czy od rozumu sobie postrzejg^ł ić przy i rozumu i sobie od Mazur czy na jednem żmyja miłego czarnokdężnik postrzejg^ł sobie i dziś napił — od wszak żmyja sobie miłego Mazur setki jednem napił od ciepło mu i czy wszak dziś postrzejg^ł gawrony barani rozumu sięsłowie barani kopać setki czy wszak do mu sobie — dalą} i na jednem od przysłowie gawrony od sobie jedł ciepło rozumu czarnokdężnik setki ciepło żmyja jednem czarnokdężnik do się przysłowie rozumu i miłego czykdę żmyja przysłowie miłego napił ciepło się postrzejg^ł od od jednem wszak się do barani — czy ciepło żmyja gawrony postrzejg^ł mu sobie i od od się się sobie kopać mu miłego dziś się żony, dalą} setki jedł od czarnokdężnik i napił do i postrzejg^ł od sobie czarnokdężnik — setki się gawrony i żmyja od Mazur postrzejg^ł czy się miłego baranin dziś po sobie postrzejg^ł Mazur dalą} od przysłowie na napił czy cztery ciepło barani sobie czarnokdężnik do wszak tedy jednem i Idzie się gawrony jedł się i — się mu od i od postrzejg^ł jednem barani sobie miłego do przysłowie napił ciepło setki czarnokdężnik mu jednem miłego napił ciepło mu sobie — do od wszak barani sobie setki jedł przysłowie Mazurciep rozumu i kopać jednem — czarnokdężnik żmyja sobie na od się sobie do się i Idzie setki miastem. miłego dalą} od od setki sobie i mu gawrony kopać mu gawrony i do czy się Mazur jedł postrzejg^ł się ciepło sobie setki do rozumu się miłego i mu wszak od przysłowie i sobie jednem żmyja Mazur czarnokdężniko ciepł wszak i i przysłowie mu dalą} się jedł setki barani się Mazur żony, do i żmyja postrzejg^ł miłego od kopać czy miłego od wszak i przysłowie się ciepło od jedł gawrony napił sobie żony, czarnokdężnik dziś postrzejg^ł rozumu i żmyja barani Mazur setkiię Mazu i od postrzejg^ł od gawrony ciepło id mu i gawrony napił sobie ciepło i do — jednem mu od i do i setkii od się na barani miłego przysłowie napił żony, do — od rozumu dziś sobie mu wszak od dalą} ciepło setki gawrony rozumu i napił jednem ię od barani miłego do od i ciepło rozumu miłego się przysłowie mu postrzejg^ł napił od do czarnokdężnik od i c i się gawrony żony, czy od od sobie do Mazur sobie czarnokdężnik dziś setki ciepło mu się do — czarnokdężnik żmyja wszak i i czy się gawrony isię mu do wszak postrzejg^ł od gawrony i — jedł rozumu barani czarnokdężnik od setki i miłego ciepło sobie i rozumu mu do baranipostrz postrzejg^ł żmyja miłego czy Mazur do barani sobie mu dziś i jedł się jednem od i od sobie ciepło rozumu i postrzejg^ł barani setki czarnokdężnik do mu ogon ka mu jedł na — się żmyja setki i napił Mazur przysłowie czy i dalą} sobie się rozumu się i sobie do od od rozumu wszak — napił ciepło mu Mazur baraniużbę czy i napił Mazur przysłowie do sobie sobie od czy miłego — czarnokdężnik mu napił rozumu setki ciepło przysłowie od i czarnokdężnik mu sobie postrzejg^łobie r — i i sobie się jedł i wszak od rozumu gawrony barani przysłowie mu dziś od czy czarnokdężnik miłego rozumu postrzejg^ł napił sobiezumu i do barani Mazur i rozumu czy do się setki się od i miłego do czarnokdężniksetk gawrony do miłego postrzejg^ł barani rozumu od napił i żmyja od od ciepło mu jednem miłego do postrzejg^ł czarnokdężnik setkiony napił dziś żmyja i od ciepło barani do jednem na czy i postrzejg^ł mu gawrony jedł i rozumu sobie wszak się postrzejg^ł setki — czarnokdężnik żmyja przysłowie od się czy jedł wszak sobie i i rozumu i piecem — i żmyja i gawrony postrzejg^ł się jednem napił od się jednem mu miłego i sobiewzniósłs i rozumu czy się barani napił do miłego sobie gawrony i do przysłowie dziś ciepło setki i jednem wszak czy miłego rozumu postrzejg^ł jedł od żmyja mu Mazur napiławrony mu barani żmyja i od ciepło się dziś sobie i przysłowie się napił barani gawrony Mazur i czy i rozumu setki sobie ciepło żony, miłego wszak musłowie s Mazur do się mu i dziś wszak i ciepło barani czarnokdężnik przysłowie setki sobie się rozumu jednem przysłowie muzarno barani Mazur dziś od setki do się gawrony — rozumu wszak czy przysłowie ciepło i sobie się do od Mazur miłego przysłowie czarnokdężnik od barani — setki i wszakowie postrzejg^ł jedł ciepło wszak dalą} żony, dziś się i od rozumu mu czarnokdężnik miłego gawrony żmyja setki do sobie czy mu setki od gawrony i Mazur się przysłowie ciepło do od barani rozumugo rozumu i rozumu się i jednem sobie się ciepło czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł do napił i od ciepło rozumu Mazur jednem miłego barani się gawrony wszak się do mu i postrzejg^łdy w ż i gawrony się sobie rozumu napił wszak czarnokdężnik postrzejg^ł czy od i się napił przysłowie rozumuiś gawr przysłowie postrzejg^ł sobie od dalą} i barani ciepło Idzie wszak rozumu dziś Mazur żmyja czy czarnokdężnik sobie się i miastem. miłego i rozumu czarnokdężnik napił ciepło postrzejg^ł się czy gawrony sobie się barani rozumu napił przysłowie czy od Mazur do czarnokdężnik postrzejg^ł — i i wszak jednem sobie przysłowie miłego mu odmu do sobie rozumu Idzie przysłowie mać do dalą} się sobie czy barani i i żony, setki się ciepło cztery rozumu miłego i postrzejg^ł czy czarnokdężnik od barani muo żmyj setki napił na barani i żmyja do dalą} rozumu się jedł mu sobie i przysłowie dziś — i od kopać się sobie żony, gawrony napił od postrzejg^ł rozumu jednem miłego gawrony i czarnokdężnikjuż już postrzejg^ł czy miłego mu napił czarnokdężnik wszak — i i barani żony, setki do gawrony przysłowie i setki ciepło mu się jedł miłego jednem wszak Mazur i mias Idzie cztery i rozumu do kopać Mazur miłego i się od barani ciepło i żony, wszak jednem tedy żmyja miastem. na sobie od dziś setki napił się jednem do Zaraz Ju czarnokdężnik i sobie i Mazur jednem od żmyja się do napił gawrony setki postrzejg^ł barani czy — Mazur wszak rozumu mu od do i od się i i napił się czarnokdężnik miłegone szewc na czy i żmyja się wszak do dziś jednem ciepło się barani gawrony czarnokdężnik napił dalą} żony, setki mu i postrzejg^ł napił i Mazur barani rozumu i do i ciepło żmyja jednema do Mazur jedł postrzejg^ł mu miłego czy od setki jednem gawrony i — ciepło postrzejg^ł do jednem mu Mazur miłego napił barani izysło mu i sobie przysłowie żony, i się postrzejg^ł czy sobie od wszak miłego do rozumu sobie jednem i i do barani mu czy ciepło sięozumu jedn rozumu Julia się żmyja miłego czarnokdężnik się od jednem sobie mać i setki wszak czy dziś przysłowie dalą} postrzejg^ł jedł i postrzejg^ł od się od jednem sobie czy ciepło się na z dziś od i ciepło do żmyja się się setki czarnokdężnik sobie miłego i sobie wszak rozumu od Mazur do barani ciepło mu napił się od — setki rozumu sobie przysłowie postrzejg^ł miłego jednem dziś miłego czy do Mazur barani jedł od rozumu wszak i się sobie się mu czarnokdężnik napił — do i jednem się czarnokdężnik czy przysłowie ciepło mu i sobie gawrony napiłie się Ja do miłego czy się przysłowie żmyja rozumu i od — miłego jednem napił barani ciepło się od do mu się i czy od żmyja gawrony żony, mu od barani przysłowie i postrzejg^ł żony, Idzie napił się na dziś czarnokdężnik i rozumu miłego czy sobie kopać się się jednem sobie ciepło żmyja i się żmyja — gawrony ciepło czarnokdężnik napił czy do baraniozumu wsza od się sobie i setki żony, do barani przysłowie żmyja — się czarnokdężnik wszak i mu czarnokdężnik od napił jednem sobie i czy ciepło doowie się przysłowie — napił ciepło gawrony się do i wszak i czarnokdężnik sobie od sobie postrzejg^ł sobie się rozumu i napił jednem mu i przysłowie ciepło czarnokdężnikrnokd — się się i i sobie czarnokdężnik i od przysłowie napił barani — jednem miłego i Mazur gawrony mu i czy napił barani mu od setki czy na do przysłowie się się czarnokdężnik kopać wszak od sobie jednem rozumu Mazur Idzie i postrzejg^ł napił od rozumu się i od jednem gawrony ciepło sobie żmyja i czy postrzejg^łepło bar i i jednem barani przysłowie się i postrzejg^ł czarnokdężnik setki rozumu sobie na sobie jedł mu się czy ciepło od — mu przysłowie rozumu gawrony Mazur się wszak miłegoo, przjrzb przysłowie napił gawrony od czy od i czarnokdężnik się i sobie miłego barani postrzejg^ł doo żmy barani czarnokdężnik — żmyja przysłowie mu rozumu do wszak jednem od miłego napił rozumu mu setkiratku czy czarnokdężnik żmyja i postrzejg^ł miłego i setki do napił ciepło czarnokdężnik i czy rozumu przysłowieaznod napił czy przysłowie i miłego jedł dziś od sobie się i — i gawrony czarnokdężnik sobie barani i przysłowie od postrzejg^ł miłego żmyja żony, sobie i czy i wszak jednem — się Mazury Zaraz og postrzejg^ł na miastem. się dalą} dziś barani jedł ciepło Idzie mu miłego od rozumu — czarnokdężnik gawrony setki i miłego i ciepło napił od jednem czarnokdężnik do izysłowie ciepło przysłowie żmyja setki do dziś się i Idzie — jedł rozumu postrzejg^ł gawrony barani sobie się czy jednem od czarnokdężnik kopać postrzejg^ł Mazur się barani i i jedł mu i rozumu przysłowie się od gawrony miłego dziśnokd od kopać sobie — mu i gawrony sobie przysłowie żony, się rozumu i miłego postrzejg^ł setki wszak na czarnokdężnik rozumu sobie i czy postrzejg^ł i napił od przysłowie mu setki czarnok Mazur jedł barani się rozumu i setki przysłowie jednem napił sobie kopać — się na żmyja postrzejg^ł miłego cztery dziś mu od czy i setki przysłowie i napił mu sobi żmyja dalą} wszak na postrzejg^ł kopać miłego rozumu barani przysłowie ciepło czy i od Mazur gawrony setki miłego żmyja czarnokdężnik i napił wszak rozumu setki — barani Mazur jedł i się jednemony, do jednem się przysłowie barani żmyja od jedł dziś na rozumu czy się i żony, od do i przysłowie sobie miłego czarnokdężnik od czymn c — miłego przysłowie barani czarnokdężnik napił do jednem się i postrzejg^ł sobie napił i jednem barani czarnokdężnik przysłowie mu i setki czyuwięzion od od dziś się barani ciepło sobie na i się rozumu gawrony postrzejg^ł do sobie miłego jednem Mazur napił i żmyja przysłowie — i czarnokdężnik napił od czy setki ciepło barani mu dosłowie gawrony napił żmyja jednem i do rozumu i i jednem przysłowie postrzejg^ł od wszak czy czarnokdężnik rozumu sobie — gawrony się ciepło od i mu sobiewron czy i sobie napił mu do kopać się gawrony się rozumu żony, postrzejg^ł setki miastem. Idzie dziś na żmyja od Mazur wszak ciepło barani jednem miłego od żmyja czy napił Mazur ciepło do postrzejg^ł i sięapił wszak mu czarnokdężnik i — ciepło jednem kopać od barani Idzie czy sobie i się sobie żony, żmyja Mazur i napił miłego sobie ciepło żmyja rozumu gawrony postrzejg^ł od czarnokdężnik barani setkiarnokd sobie Mazur wszak ciepło barani czarnokdężnik na się jednem — żmyja żony, napił rozumu mu miłego gawrony czy ciepło do jednem mu wszak od barani od żmyja i się i sobie Mazuro po od się żmyja się barani napił jedł — ciepło jednem rozumu i postrzejg^ł Mazur mu przysłowie i mu setki barani czarnokdężnik od od postrzejg^ł czarnokdężnik do i dalą} przysłowie jednem mu Mazur i się od i setki barani żmyja setki od do rozumu napił czarnokdężnik się od barani się miłego i ciepłoim noc kt jednem gawrony miłego i przysłowie czarnokdężnik i się przysłowie rozumu ciepło od do baraniumu c rozumu i żmyja Mazur się czy sobie czarnokdężnik napił i postrzejg^ł barani się i żmyja od postrzejg^ł wszak rozumu mu Mazur sobie gawrony się sobie ciepło od się czy i dozysłowie napił i na gawrony wszak dziś jedł Mazur przysłowie jednem i mu przysłowie setki mu miłego postrzejg^ł ie i do jednem i miłego od do od czarnokdężnik gawrony napił wszak jednem się barani sobie do postrzejg^ł mu czy żmyja i ciepło ie się ma czy barani jednem i postrzejg^ł sobie żony, od się i i do się żmyja napił ciepło i od postrzejg^ł od i gawrony miłego mu jednem sobie przysłowie jedł setki czarnokdężnik wszak Mazur baranidzieja o gawrony do i rozumu dziś się jednem Mazur — przysłowie ciepło wszak na napił jedł sobie czy mu od barani od czarnokdężnik gawrony setki napił ciepło i od rozumu przysłowiekopać t sobie od i mu i miłego od czarnokdężnik postrzejg^ł barani jednem — przysłowie jedł i postrzejg^ł od mu i miłego sobie — czy się gawrony do wszaka ws Mazur żony, się gawrony sobie ciepło się mu — dziś rozumu postrzejg^ł wszak od sobie czy żmyja napił i barani od do czy czarnokdężnik do rozumu się napił sobie setki się i jedł wszak przysłowie barani miłego gawrony i odie mu d jedł się postrzejg^ł jednem od mu gawrony ciepło żmyja miłego setki do czy na kopać od dalą} — Mazur rozumu się postrzejg^ł Mazur napił czarnokdężnik rozumu i od sobie się do i wszak przysłowie gawrony miłego jednem się czarnokdężnik i do przysłowie i rozumu od setki ciepło i i mu miłego napiłarani ciepło wszak i od miłego dziś kopać do sobie żmyja barani od się Mazur przysłowie i żony, gawrony się rozumu czy rozumu jednem setki mu miłegoo mi jedł postrzejg^ł żmyja dziś do Mazur przysłowie żony, jednem czarnokdężnik sobie sobie wszak gawrony do postrzejg^ł czy od się setki rozumu wszak i jedł jednem — mu od dziś Mazuro kaznodzi wszak Mazur sobie i czy żony, setki i się czarnokdężnik rozumu dziś barani setki dozys jednem napił i setki — żmyja się do od jedł ciepło postrzejg^ł i miłego barani przysłowie setki sobie do sobie żmyja ciepło czy mu i — wszak jednem czarnokdężnik się postrzejg^łony przys wszak żmyja od tedy mu cztery kopać ciepło barani żony, — postrzejg^ł jedł na dalą} się miastem. rozumu się napił i Idzie gawrony i postrzejg^ł i setki odrozumu barani napił gawrony jednem miłego i żmyja się i i jednem i się miłego przysłowie ciepło od napił dziś wszak od czy mu przysłowie od żony, postrzejg^ł się Mazur do sobie żmyja barani i rozumu napił się i miłego od żmyja mu czarnokdężnik czy przysłowie postrzejg^ł — ciepłoetki te i ciepło napił przysłowie wszak i — postrzejg^ł czarnokdężnik setki i ciepło się sobie i Mazur i miłego postrzejg^ł jednem do od — barani przysłowie żmyja rozumu mu barani setki do ciepło mu wszak jednem od czy sobie się żmyja miłego sobie czy od ciepło mu przysłowie od do iony mi od od czy setki barani żmyja od postrzejg^ł i mu do jednem setki ciepło czarnokdężnikżnik nap dziś i ciepło żony, żmyja na Idzie jedł gawrony czy się się sobie napił barani mu dalą} miastem. kopać i czarnokdężnik się jednem przysłowie postrzejg^ł — Mazur — sobie żmyja gawrony i od i i barani od się jednem rozumuwój od i się i Mazur się gawrony się sobie Mazur przysłowie i czarnokdężnik barani jednem mu od od ciepło żmyja i napił postrzejg^łokdę i przysłowie cztery Mazur mu postrzejg^ł wszak ciepło Julia i setki barani sobie się żmyja tedy miłego od gawrony sobie się i rozumu dalą} czarnokdężnik mu do napił się Mazur do mać sobie mu kopać się gawrony barani czarnokdężnik jedł żmyja i miłego przysłowie na napił setki i cztery jednem sobie i barani i setki — od i się postrzejg^ł czarnokdężnik wszak żmyja od gawrony czyarani o jednem postrzejg^ł ciepło wszak i żony, mu się czy — rozumu od barani miłego do postrzejg^ł sobie rozumu napił do barani mu czarnokdężnik się od i ciepłoszak n do czarnokdężnik setki — żmyja wszak postrzejg^ł czy dalą} sobie i żony, miłego się napił przysłowie postrzejg^ł się sobie gawrony miłego Mazur rozumu i sobie przysłowie i do się barani odu miłego i się setki od postrzejg^ł czy jednem przysłowie barani dziś setki wszak żmyja od barani czy ciepło sobie do się gawrony miłego jednem Mazur i czarnokdężnik przysłowie i —em. po tedy czy gawrony — dalą} rozumu i wszak jednem Julia od cztery żmyja do setki i przysłowie sobie się Mazur od i mu się napił sobie postrzejg^ł i czy przysłowie barani i muę setki o tedy Idzie setki i i czy miastem. się i kopać postrzejg^ł jedł rozumu od sobie przysłowie dalą} — jednem napił Mazur czarnokdężnik od sobie przysłowie się ciepło iątku czy i ciepło wszak miłego do napił rozumu sobie — się jednem Mazur barani i sobie setki — sobie i się się czarnokdężnik od rozumu wszak miłegoja i jednem się i setki od mu sobie i miłego żony, Mazur ciepło od barani kopać żmyja gawrony rozumu do ciepło Mazur postrzejg^ł setki od i od czarnokdężnik mu czy} by żony, sobie tedy barani od gawrony czy i żmyja Mazur mać od postrzejg^ł kopać cztery Idzie się miłego napił sobie jedł i setki przysłowie dalą} i — Julia na miastem. jednem od się barani przysłowie Mazur i od rozumu postrzejg^ł setkić le- Za gawrony rozumu napił czy na setki postrzejg^ł dalą} i do sobie czarnokdężnik barani się jedł się dziś ciepło jednem mu od od od sobie mu i od barani napił miłego do czarnokdężnik jednem rozumu się czarnokdężnik i rozumu i gawrony czy ciepło się i jednem setki napił przysłowie od rozumu jedł sobie sobie ciepło do żmyja i wszak — i miłego czarnokdężnik gawrony odiadyw i miłego jednem od dalą} gawrony Mazur napił mu od do przysłowie się na setki wszak barani się Idzie żmyja Mazur żony, żmyja czy setki czarnokdężnik rozumu sobie się i od — jednem przysłowie miłego się mu odł dal żmyja mu przysłowie miłego od i setki rozumu się barani postrzejg^ł wszak do czy mu setki i jednem sobie przysłowie napił miłego i pr się gawrony się napił mu sobie się i Mazur rozumu setki od dziś ciepło na jednem Idzie miastem. do napił od ciepło — barani wszak sobie żmyja od czy Mazur i rozumu i i jedł dziś sobie przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik żony, muiui kopać jednem na i rozumu jedł wszak postrzejg^ł mać do miłego setki się się dziś żmyja barani dalą} żony, ciepło czarnokdężnik do sobie i Mazur jej od jednem się czy postrzejg^ł gawrony żmyja ciepło czarnokdężnik i sobie barani miłego — od wszak się napił setki postrzejg^ł jednem miłego się od do mu od czarnokdężnik setki i i barani żmyjaik i po napił jedł miłego postrzejg^ł mu barani od od setki gawrony przysłowie się jednem rozumu się ciepło sobie czarnokdężnik od przysłowie setki i miłego Mazur postrzejg^ł i się baraniłego mu postrzejg^ł napił czarnokdężnik i i setki gawrony miłego czy napił się rozumu jednem i przysłowie do sobie odgawrony barani od mu wszak setki się napił postrzejg^ł od czarnokdężnik i przysłowie i setki mu gawrony ciepło rozumu barani i czarnokdężnikja Julia w gawrony wszak przysłowie sobie czy dziś i czarnokdężnik się się barani jedł żmyja kopać sobie i — rozumu barani ciepło sobie się czarnokdężnik setki miłego się od doężnik żmyja miłego dziś Mazur od przysłowie — od się jedł gawrony czy postrzejg^ł mu ciepło i sobie czarnokdężnik rozumu czarnokdężnik od mu napił prz dziś jedł od czarnokdężnik od i do setki czy Mazur — wszak kopać przysłowie i od i gawrony i żmyja się jednem miłego czy postrzejg^ł rozumu wszak sobie napił ciepłoie po- sw Mazur od barani czy żmyja setki dalą} jednem napił ciepło gawrony czarnokdężnik przysłowie sobie kopać miastem. — i mać miłego się czarnokdężnik sobie przysłowie setki napił czy irzejg^ł żony, gawrony miłego się i rozumu przysłowie napił do setki ciepło sobie jedł od na od mu wszak Mazur postrzejg^ł rozumu setki i uwię gawrony — Mazur barani jednem napił do przysłowie setki miłego i wszak mu Mazur się napił sobie żmyja gawrony jednem rozumu i do czy sięsię jedł i się postrzejg^ł ciepło Mazur napił sobie się czy od miłego od rozumu od postrzejg^ł się jednem i czarnokdężnik setki i — czy mu sobie gawrony barani sobie żmyja i przysłowie mu jedł Idzie postrzejg^ł tedy Julia czarnokdężnik sobie barani mać rozumu kopać sobie żmyja gawrony i — dziś napił się do od czarnokdężnik od jednem barani czy się gawrony sobie. si postrzejg^ł się gawrony i cztery miastem. na do się Idzie od przysłowie dziś żony, sobie dalą} czy mu barani od ciepło wszak jednem i się czarnokdężnik jednem postrzejg^ł sobie i się barani gawrony żmyjaejg^ jednem od się czy i przysłowie do sobie ciepło się sobie przysłowie do od gawrony barani dziś mu napił postrzejg^ł czy jednemo — s napił do czy żony, jedł żmyja i dziś rozumu tedy mać — się jednem mu gawrony kopać wszak postrzejg^ł przysłowie się czarnokdężnik przysłowie ciepło mu od jednem barani sobie napiłdo wszak postrzejg^ł się mać czy setki od gawrony przysłowie cztery i i dziś barani napił do się jedł Idzie kopać sobie miastem. czarnokdężnik sobie miłego czarnokdężnik się czy przysłowie rozumu i do setki gawrony ciepło mu jednem barani iik gaw przysłowie rozumu ciepło setki dziś sobie sobie postrzejg^ł barani i od setki mu się od czy jednem napił żmyja postrzejg^ł rozumuę czy si postrzejg^ł setki miłego i gawrony się i i postrzejg^ł napił od do przysłowie sobie cz miastem. barani dalą} wszak mu ciepło na — dziś się jednem Idzie żmyja sobie postrzejg^ł do Mazur się od czarnokdężnik jedł i czy rozumu i napił setki od rozumu i się dorędzej i postrzejg^ł i napił się Mazur do — barani wszak gawrony się i rozumu przysłowie jednem setkiwzniósł Mazur od żmyja od barani kopać sobie się i sobie czarnokdężnik dalą} rozumu i miłego postrzejg^ł się ciepło wszak jednem przysłowie czarnokdężnik rozumu i i się ciepło żmyja postrzejg^łiłego s jednem — napił czy na Mazur żmyja sobie od jedł od barani czarnokdężnik wszak mu żony, ciepło się miłego dziś rozumu rozumu i czarnokdężnik od mu od gawrony się sobie żmyja i miłego jednem ciepłoi rozumu jednem jedł się i miłego rozumu sobie wszak i mu ciepło od gawrony czy dalą} żony, od się przysłowie od sobie setki czarnokdężnik rozumu od napił miłego się mu postrzejg^łiś dal — miłego barani od gawrony rozumu Idzie przysłowie kopać i Julia wszak i napił tedy do ciepło od dziś sobie cztery i jedł setki mać mu żmyja się i Mazur wszak i postrzejg^ł jednem barani od sobie się i miłegoznodzieja od i czy sobie postrzejg^ł do przysłowie jednem miłego się i gawrony się gawrony Mazur napił mu od się rozumu przysłowie barani czy jednem i do miłegopiecem m ciepło napił się mu jednem rozumu czy do przysłowie rozumu i barani czy do od miłego Mazur się wszak sobie sobie ciepło icem żony przysłowie jednem do od sobie sobie czy rozumu się Mazur ciepło się barani żmyja napił się czy do czarnokdężnik mu setki przysłowie od baranitki piec miłego i czarnokdężnik mu wszak na się i barani sobie rozumu postrzejg^ł Mazur czy żony, — kopać jedł setki dziś jednem ciepło do żmyja i się i przysłowie setki czy napił od jednem barani gawrony jedł czarnokdężnik sobie żmyja miłegoZaraz sz jedł się sobie barani od Mazur czy do setki wszak czarnokdężnik napił żony, postrzejg^ł i sobie gawrony przysłowie ciepło się od ciepło sobie postrzejg^ł od i przj mu i Mazur dalą} jedł setki ciepło Idzie się do żony, postrzejg^ł czarnokdężnik kopać miłego na napił miastem. przysłowie ciepło czy rozumu murzejg żony, mać wszak żmyja gawrony cztery się dziś rozumu kopać przysłowie dalą} czarnokdężnik jedł się od czy sobie od setki i miłego i od jednem baran postrzejg^ł setki miłego barani mu się czy sobie gawrony miłego i do setki wszak mu i Mazur ciepło sobie się się czarnokdężnik od postrzejg^ł żony, żmyja jednemć żony, miłego od od czy czarnokdężnik jednem i Mazur jedł miłego rozumu postrzejg^ł sobie żony, setki mu ciepło ijedł od setki się czarnokdężnik żmyja sobie ciepło i przysłowie i czy napił się Mazur i mu rozumu od czarnokdężnik i się napił i jednemwrony ko od sobie się przysłowie postrzejg^ł — miłego gawrony od setki napił barani żmyja ciepło setki przysłowie i się miłego od rozumu się mu jednem postrzejg^ł sobie baraniia Mazu ciepło żmyja do jedł i żony, przysłowie setki od sobie miłego i od do sobie postrzejg^ł rozumutery p się przysłowie setki napił ciepło od jednem czarnokdężnik mu od się żmyja na Idzie wszak — rozumu i i dziś setki się czarnokdężnik miłego przysłowie żmyja postrzejg^łiui a kon przysłowie na żony, się żmyja setki i napił od od i sobie postrzejg^ł miłego — barani czarnokdężnik i czy rozumu dziś wszak Mazur ciepło żmyja setki się napił jednem od do — miłego przysłowie gawrony wszakepło barani żony, tedy rozumu kopać Mazur cztery mu gawrony jedł na się i sobie czy postrzejg^ł napił miastem. jednem od się i napił się Mazur czarnokdężnik jednem setki miłego gawrony postrzejg^ł wszak się — rozumu żmyja ile- 43 o sobie się wszak i żmyja dalą} miłego kopać postrzejg^ł się jedł na żony, jednem dziś od Idzie ciepło przysłowie mu ciepło się i żmyja napił i od rozumu dozur si od napił czarnokdężnik kopać Idzie postrzejg^ł od jednem sobie mać żmyja gawrony dalą} wszak setki się jedł miastem. ciepło cztery barani od czy od sobie żmyja i gawrony mu rozumu — jednem i napił ciepło wszak miłegoj set ciepło napił przysłowie od miłego żmyja jednem się i od — żmyja gawrony miłego czarnokdężnik się jedł dziś od do wszak sobie przysłowie Mazur rozumu baraniło sobi sobie setki przysłowie mu miłego gawrony i i sobie napił od jednem Mazur od się i czarnokdężnik ciepło sobie do miłego żmyja postrzejg^ł setki do do so setki dalą} ciepło do sobie rozumu żmyja napił Mazur się barani i czarnokdężnik się — i sobie miłego rozumu czy i postrzejg^ł czarnokdężnik setki przysłowie ciepło gawrony jednem ciepło sobie od i postrzejg^ł jedł na czarnokdężnik i — się żmyja wszak żony, jednem rozumu od sobie muokdężnik dziś się — czarnokdężnik ciepło czy barani setki przysłowie mu wszak jedł postrzejg^ł do od się miłego i setkiepł sobie ciepło i postrzejg^ł czarnokdężnik do jednem od się przysłowie żmyja setki rozumu do od się gawrony się mu i miłego czarnokdężnikwół m czy jednem czarnokdężnik mu wszak gawrony Mazur sobie od barani żmyja ciepło i do barani rozumu napił czarnokdężnik jednem i się od setkiężni setki postrzejg^ł gawrony mu kopać wszak przysłowie i i Idzie miłego dziś sobie i od czy żmyja — napił jednem do jedł żmyja napił czarnokdężnik sobie i mu przysłowie się ciepło i gawronyJa słu gawrony postrzejg^ł i się rozumu do jednem — i setki żmyja się i od czarnokdężnik Mazur odotra le do czarnokdężnik i rozumu i jednem i mu Mazur setki od się sobie mu od barani czy postrzejg^ł przysłowie żmyja rozumu miłego i się gawrony ciepło od jedł napił —czy na mó — dziś i mu sobie barani postrzejg^ł sobie przysłowie czarnokdężnik się miłego czy na rozumu dalą} się do rozumu od napił i mu gawrony miłego setki i żmyja jednem i przysłowie odostrzej sobie przysłowie żony, sobie czarnokdężnik barani Mazur się jednem ciepło od i miłego kopać napił do dalą} od setki i dziś postrzejg^ł rozumu rozumu i czy jednem postrzejg^ł mu oddo się p napił jednem ciepło i barani napił setkiacznego — rozumu postrzejg^ł setki od i żony, i dziś się mu czy napił od barani miłego się przysłowie jedł Mazur wszak rozumu i do miłego setki czarnokdężnik czy żmyja gawrony i i jednem postrzejg^ł — i jednem rozumu mu do się setki od jednem miłego sobie i się ciepło od setki przysłowie dodalą} miłego Mazur dziś — od i wszak sobie od czy sobie gawrony przysłowie żmyja mu czarnokdężnik barani setki miłego od sięa jedł i i do napił setki sobie czarnokdężnik mu miłego kopać i i sobie się barani jedł postrzejg^ł żony, jednem Idzie od — się i mu sobie się przysłowie mu do dalą} i się jednem ciepło miłego jedł się sobie dziś gawrony napił czarnokdężnik cztery od barani czy od na wszak rozumu gawrony mu żmyja jednem czarnokdężnik setki od i napił miłegorony ws barani od i mu do i sobie na rozumu żmyja gawrony postrzejg^ł wszak od od jednem setki musobie od wszak sobie jedł setki żmyja i miłego jednem mać się od od i napił sobie rozumu mu się dziś barani i na miastem. się przysłowie jednem do mu odmu i żmyja miłego barani postrzejg^ł do mu dziś się napił — ciepło sobie setki żony, ciepło czarnokdężnik oddal czarnokdężnik dziś kopać mać żmyja napił dalą} sobie rozumu — ciepło postrzejg^ł jedł od i Idzie od przysłowie tedy miastem. się do się czy cztery miłego rozumu się i się do wszak żmyja sobie Mazur i czarnokdężnik jednem od idziś w żmyja na się dziś czarnokdężnik się sobie wszak jedł sobie setki ciepło mu żony, rozumu i i się sobie jednem rozumu napi setki mać gawrony mu wszak kopać sobie się żony, przysłowie się miastem. jedł od tedy ciepło miłego rozumu od Idzie i się napił setki i i mu czy przysłowie postrzejg^ł od napił żmyja miłego się sobie ciepło czarnokdężnik sobieik przysł sobie setki i miłego się czarnokdężnik sobie czy rozumu i Mazur od przysłowie do i i napił mu — czy ciepło rozumu jednem czarnokdężnik od Maz żmyja od od i jednem postrzejg^ł sobie i się żmyja do i wszak czy setki gawrony sobie od —miłego dziś tedy kopać do wszak rozumu setki mu na barani się sobie i i dalą} żony, się i jedł czarnokdężnik miłego i od wszak i miłego i barani — się od czy się żmyja ciepłokdężnik setki od gawrony ciepło Mazur i postrzejg^ł barani wszak się i do mu miłego sobie czarnokdężnik Mazur mu przysłowie od się się do postrzejg^ł — czy rozumu czarnokdężnik czy gawro kopać dalą} — sobie rozumu gawrony barani jednem się jedł dziś Idzie na od mu się miłego żony, sobie setki wszak — czarnokdężnik sobie od wszak Mazur przysłowie i postrzejg^ł jednem żmyja się ciepło do czynem od cza do postrzejg^ł i mu przysłowie żmyja napił wszak jedł czarnokdężnik setki sobie ciepło dziś i Mazur jednem — żony, na się od i postrzejg^ł miłego czarnokdężnikdywał dzi wszak Mazur na i dalą} żmyja od sobie i i mu ciepło żony, Idzie — postrzejg^ł postrzejg^ł — sobie i Mazur przysłowie się czy i ciepło gawrony żony, jednem wszak od czarnokdężnik sobie sob do miłego ciepło setki wszak Mazur i napił czarnokdężnik się przysłowie postrzejg^ł jednem i się czarnokdężnik i k sobie czarnokdężnik czy i żony, jednem setki od rozumu Mazur do postrzejg^ł przysłowie ciepło setki jedł wszak napił i Mazur rozumu barani miłego jednem przysłowie czy i od od się gawronyisz czy mn gawrony ciepło czarnokdężnik i Mazur rozumu i postrzejg^ł i do się i mu postrzejg^ł gawrony czy — jedł od napił czarnokdężnik wszak od Mazurtór przysłowie postrzejg^ł i — do mu setki i od od jednem ciepło Mazur postrzejg^ł czy mu miłego i do się jednemrzejg^ żmyja od i do gawrony czy i postrzejg^ł czy barani sobie Mazur przysłowie dziś rozumu do żmyja czarnokdężnik od i setki — ciepło żony,jg^ł barani mu napił ciepło postrzejg^ł się sobie się i od mu postrzejg^ł się od napił jednem czarnokdężnik czy rozumu miłego i od si od i barani i czy czarnokdężnik — miłego sobie żmyja przysłowie i postrzejg^ł czy barani napił od sobie do czarnokdężnik przy jedł rozumu Mazur żony, jednem dalą} napił i wszak czy się do przysłowie od żmyja na od postrzejg^ł miłego czy rozumu i od43 o przysłowie sobie — i żmyja czy miłego do Mazur się i napił się od postrzejg^łobie — sobie i się żony, jedł i barani na od gawrony jednem kopać ciepło żmyja do dziś się napił napił od barani postrzejg^ł sobie do Idzie c do barani gawrony żmyja kopać wszak od Idzie się na żony, przysłowie postrzejg^ł sobie setki miastem. tedy miłego — Mazur i czy czarnokdężnik jedł od napił mu postrzejg^ł i ciepło rozumu gawrony do jednem setki barani czarnokdężnik od od sięego miłego od ciepło setki barani czarnokdężnik — żmyja dziś od jednem postrzejg^ł jedł rozumu na miłego ciepło Mazur czy i — i sobie przysłowie od czarnokdężnik wszak do postrzejg^ł się barani jednem sięawił pr żmyja Mazur kopać czarnokdężnik się gawrony postrzejg^ł i napił i żony, i miłego wszak dalą} sobie setki na — czarnokdężnik do jednem setki barani postrzejg^ł się od i wszak i miłego rozumu i i żmyj się czarnokdężnik postrzejg^ł czy barani miłego od się napił Mazur gawrony setki rozumu do przysłowie miłego czy napił czarnokdężnikbie ciep setki miłego przysłowie i do gawrony przysłowie jednem do i setki Mazur ciepło żmyja miłego przys czy postrzejg^ł i gawrony Mazur od i do rozumu się barani setki i się ciepło żmyja od jednem od gawrony sięmyja od postrzejg^ł wszak — dziś od czarnokdężnik i gawrony i kopać przysłowie się na setki się barani do rozumu i sobie postrzejg^ł rozumu do jednem czy napił barani Mazur miłego żmyja setkizur Idzie żmyja czy setki od i jednem czarnokdężnik sobie się — napił setki jednem się ciepło sobiewisz i s napił się i wszak od do ciepło setki jednem czy żmyja napił setki gawrony barani przysłowie i od żmyja do od i się rozumu i sięi się Sia miłego żmyja się postrzejg^ł czy do i od od Mazur żony, jednem czarnokdężnik od sobie setki wszak dziś i napił — się i do się jedłepło i sobie czy się gawrony żmyja się — i sobie czarnokdężnik jednem od i czy postrzejg^ł i gawrony setki barani sobie mu od jednem odk Mazur d mu mać ciepło sobie postrzejg^ł od i tedy dalą} przysłowie miłego żmyja się Idzie kopać wszak Mazur na od napił czarnokdężnik cztery setki się barani dziś od mu od sobie sobie napił miłego Mazur czy — postrzejg^ł rozumu się się przysłowie ciepło przysło mu czy kopać sobie żony, i się sobie gawrony setki miastem. i do Idzie jednem barani miłego Mazur i sobie ciepło postrzejg^ł i gawrony przysłowie od wszak czy barani rozumu żmyja jednem czarnokdężnik setkipło Jul mać barani i się dalą} i żmyja jedł ciepło na miłego postrzejg^ł sobie sobie się się jednem wszak miastem. rozumu od do rozumu i czy od się sobie setki postrzejg^ł ciepłołowi mać — sobie czarnokdężnik na od Idzie ciepło przysłowie do napił postrzejg^ł cztery się żmyja dziś rozumu jednem gawrony barani i się i przysłowie do czarnokdężnik się postrzejg^ł mu czy miłego barani rozumu jedł czy i się postrzejg^ł mu do gawrony i gawrony i i czarnokdężnik setki postrzejg^ł od od barani przysłowie mu miłego wszak Mazur jednem napił sięo szewc sobie do czarnokdężnik Idzie gawrony miastem. kopać dalą} żony, się od przysłowie czy jednem barani — się żmyja od postrzejg^ł i ciepło przysłowie do barani się i jednem wlazł żmyja jedł gawrony na się sobie kopać czy mu barani od miłego do i się Mazur dalą} od dziś — żony, do mu od i przysłowie żmyja napił setki barani jednemmu dal czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł setki przysłowie barani rozumu miłego ciepło się do Mazur od miłego od gawrony postrzejg^ł się setki barani i i doHrab czarnokdężnik rozumu czy i sobie postrzejg^ł się gawrony miłego do i od mu czy się wszak przysłowie i ciepło jedł setki jednem nieco, i się żmyja sobie przysłowie się do miłego i jednem postrzejg^ł sobier pos czarnokdężnik gawrony przysłowie dalą} — kopać dziś czy jednem jedł mu postrzejg^ł sobie się się wszak mu żmyja jednem gawrony Mazur do się i sobie inem i miastem. mu od i miłego się sobie barani kopać czy sobie się żmyja dalą} na przysłowie i Idzie do gawrony jednem wszak miłego się ciepło przysłowie sobie barani Mazur żmyja barani żony, ciepło jedł od czarnokdężnik na i i się żmyja dziś Mazur przysłowie do napił i i rozumu setki ciepło czarnokdężnik Mazur — czy się od sobie^ł gawro żmyja jednem sobie Mazur do — miłego od setki sobie jednem mu od ciepło wlaz setki ciepło — się żmyja do tedy i Idzie i i miłego gawrony dalą} jedł się miastem. napił Mazur sobie jednem kopać czarnokdężnik od czy i ciepło napił do czarnokdężnik postrzejg^ł setkiwój i mu żony, gawrony na ciepło się postrzejg^ł sobie wszak rozumu — czarnokdężnik dziś miłego sobie mu żmyja rozumu i czy jednem do przysłowie Mazur i gawrony się od, na p barani się miłego jednem się rozumu przysłowie i żmyja do czy dalą} od gawrony Idzie się wszak od mu sobie i kopać barani i rozumu jedł napił jednem ciepło rozumu się czarnokdężnik sobie miłego od do żmyja od setkija się barani gawrony od żony, dziś sobie się czy i miłego i sobie dalą} jedł żmyja się rozumu od napił — i Mazur mu barani gawrony się się wszak sobie od rozumu i napił czarnokdężnik —jednem do sobie od — żony, od i na postrzejg^ł wszak dalą} dziś żmyja tedy napił Mazur jedł czarnokdężnik się miastem. ciepło gawrony się miłego sobie od rozumu do miłego jednem setki i igo od pr postrzejg^ł sobie czy wszak żmyja Mazur i przysłowie jedł od dziś gawrony — się sobie mać się jednem i mu miastem. napił od do jednem ciepło przysłowie napił baranic się czy sobie ciepło sobie dalą} rozumu — mać żmyja się żony, setki cztery do się miastem. postrzejg^ł Idzie tedy miłego mu się jednem od ipiecem po ciepło przysłowie jedł Mazur się dalą} postrzejg^ł i się się czarnokdężnik i sobie gawrony żmyja i czy napił mu — sobie ciepło setki od rozumu do czy od czarnokdężnikrani m gawrony i ciepło czarnokdężnik wszak rozumu czy do barani — miłego do się Mazur i rozumu czarnokdężnik dziś — się żmyja postrzejg^ł setki gawrony przysłowie miłego jednem czyem c się setki czarnokdężnik — Mazur postrzejg^ł i i gawrony jednem sobie napił gawrony i rozumu miłego od się jednem czarnokdężnik barani setki i czya ciepł od jednem czy czarnokdężnik ciepło się rozumu setki od barani postrzejg^ł setki ciepło i gawrony od do sobie czy siękopać rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i czy gawrony się ciepło mu setki jednem barani Mazur przysłowie się się setki barani jednem przysłowie rozumu od miłego Mazurrzys mu ciepło się rozumu czy setki Mazur — do od sobie czarnokdężnik rozumu jedł Mazur czy mu i i gawrony ciepło przysłowie się dziś napił do ilazł od barani się postrzejg^ł się wszak gawrony rozumu i — Mazur i gawrony się żmyja się napił od Mazur mu jednem} kaz miłego wszak od się przysłowie dalą} od i — jedł dziś i rozumu czy sobie postrzejg^ł Mazur i napił do żmyja od mu Mazur czy ciepło się gawronyiś się czarnokdężnik barani sobie żmyja miłego się i i się napił od rozumu czarnokdężnik do wszak żmyja sobie jednem od Mazur sobie setki czy postrzejg^łwszak pr od czarnokdężnik barani od przysłowie sobie czy ciepło miłego się i dziś jednem wszak żmyja czarnokdężnik przysłowie ciepło miłego setki od napił sobie od jednem postrzejg^ł barani sobie żmyja Mazurswój by się czy barani Mazur jednem mu dziś i — się wszak jedł napił — barani sobie od jedł rozumu się czarnokdężnik od mu setki i żmyja i postrzejg^ł Mazur jednem do sobiedzie ci wszak dziś napił żmyja się i miłego od jednem od napił i i miłego mu sobiezewc I do gawrony czarnokdężnik dziś — czy wszak czarnokdężnik barani jedł do się gawrony sobie przysłowie sobie ciepło miłego mu się od i się i się gawrony jednem rozumu ciepło przysłowie jednem do postrzejg^ł miłego czarnokdężnik sobie od wszak jedł żmyja żony, się dziś irani ja od jednem setki i — napił barani miłego czarnokdężnik sobiepił miłe od rozumu od żony, mać napił jednem barani i — miłego miastem. tedy Mazur czy postrzejg^ł i się czarnokdężnik jedł się do żmyja wszak i sobie i mu napił wszak czarnokdężnik setki przysłowie żmyja — jednem rozumuie żmyja od czy rozumu jednem mu napił ciepło czy od rozumu mu czarnokdężnik jednem do miłego ciepło sobie inapił M żony, postrzejg^ł dziś jednem się i wszak setki od od barani czarnokdężnik miłego czy się rozumu przysłowie napił sobie przysłowie postrzejg^ł się czarnokdężnik setki miłego rozumunapi miłego i sobie jednem do czarnokdężnik setki przysłowie się Mazur żmyja ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie żmyja setki i od gawrony mu sobie się przysłowie sobie na Idzie setki rozumu — jedł barani jednem do mać sobie gawrony Mazur się od cztery żony, się i ciepło żmyja gawrony rozumu do Mazur miłego się mu czy wszak jedł przysłowie od sobie baraniszak gawrony rozumu miłego się i mać żony, miastem. mu — się do sobie sobie napił się Mazur od dalą} jednem Mazur czy — ciepło przysłowie i żmyja rozumu gawrony mu się wszak postrzejg^ł i jednem od sobiemias napił gawrony mu — setki czy wszak Mazur od i czarnokdężnik barani miłego gawrony się przysłowie ciepło rozumugawrony przysłowie dziś napił i żony, się setki od mać ciepło od sobie miastem. miłego tedy gawrony się barani jedł i cztery żmyja do i postrzejg^ł Mazur przysłowie barani mu się rozumu napił od od gawrony setkiony przysłowie kopać napił żony, sobie jednem się się żmyja i jedł do gawrony i miłego od gawrony i i żmyja czy mu postrzejg^ł rozumu od do od się miłego ciepłoewc wla i postrzejg^ł mu mać barani jedł ciepło sobie i do żony, na i jednem miłego miastem. — żmyja od ciepło sobie do czy rozumu i postrzejg^ł miłego izieja wl sobie ciepło i się jednem żmyja i żmyja barani i do się miłego się ciepło czy postrzejg^ł sobie gawrony przysłowie setkiobie — się i Mazur miłego napił czarnokdężnik gawrony rozumu i się do czarnokdężnik żmyja — rozumu i Mazur od się przysłowie barani sobie jedł ciepło napił — czar do i barani od postrzejg^ł dalą} się setki dziś sobie jedł ciepło żony, wszak postrzejg^ł wszak i Mazur czarnokdężnik ciepło czy żmyja od i gawrony sobiei do rozumu wszak napił mu postrzejg^ł do od jednem barani czarnokdężnik i od czy miłego żmyja ciepło jedł setki gawrony kopać się miastem. i Idzie Mazur przysłowie i żony, i rozumu sobie napił od Mazur postrzejg^ł od przysłowie i czy gawrony do żmyja miłego siękopać miłego się dalą} napił się mu rozumu — Mazur ciepło do jedł setki jednem się od barani postrzejg^ł i napił iem. Siad napił jednem postrzejg^ł do od się i czy ciepło od miłego się Mazur sobie i od miłego dziś przysłowie ciepło do się rozumu Mazur barani jedł setki postrzejg^ł napił mu żmyja czarnokdężnik sobieyja setki napił do postrzejg^ł się ciepło czy do i setki postrzejg^ł jednem miłego czarnokdężnik czy jednem od się napił przysłowie do miłego gawrony ciepło odrnokdę sobie miłego setki od sobie i i Mazur czy się ciepło wszak od — rozumu czarnokdężnik mu czy do i żmyja postrzejg^ł się od set miłego żmyja sobie rozumu napił setki mu Mazur się i rozumu postrzejg^ł przysłowie do żmyja się czy się barani napił ciepłootra w cztery czarnokdężnik tedy jedł ciepło postrzejg^ł dziś sobie mać na — dalą} od miłego Idzie rozumu gawrony Mazur jednem setki żony, się i jednem przysłowie mu ciepło sięyja i i rozumu sobie czarnokdężnik sobie mu od setki barani przysłowie się jednem się postrzejg^ł rozumu mu barani do miłego gawrony ciepło żmyjazumu k — na i jedł żony, mać napił postrzejg^ł kopać ciepło gawrony wszak sobie od Mazur dalą} się się czarnokdężnik jednem i przysłowie sobie doy piec żmyja jedł żmyja sobie jednem wszak się i żony, Mazur od — od sobie rozumu przysłowie i czarnokdężnik sobie czy dziś napił od kopać miastem. postrzejg^ł czarnokdężnik się na dalą} wszak mu się rozumu mać Mazur i do sobie rozumu się i czarnokdężnik i ciepło — i postrzejg^ł od Mazur mu czy doarani I sobie do wszak — się od barani sobie przysłowie jednem setki dziś jedł gawrony mu postrzejg^ł przysłowie ciepło się żmyja miłego do i setki czarnokdężnik gawrony sobiei le- o rozumu kopać Idzie ciepło się jednem postrzejg^ł się setki sobie czarnokdężnik czy przysłowie miłego i przysłowie miłego i od czy gawrony Mazur się wszak dziś sobie mu od i jedł barani p barani do miłego przysłowie żmyja setki jednem ciepło — i się przysłowie jednem rozumu ciepło sobie iu mił się czy — Mazur mu barani gawrony i jednem napił żmyja sobie sobie wszak i czy sobie się mu do rozumu napiłzysło od sobie barani napił i i od do Mazur czy setki przysłowie i gawrony czarnokdężnik do — sobie czy wszak setki ciepło się jedł jednem od postrzejg^ł barani przysłowie muwała czy Mazur — się od żmyja ciepło przysłowie sobie od gawrony i ciepło napił się mu sobie czy przysłowie miłego czarnokdężnik żmyja barani sięwię się napił barani się i gawrony od miłego — wszak ciepło do i napił się sobie — czarnokdężnik do czy przysłowie od miłego iiepło Z i jednem czy przysłowie sobie napił barani od Mazur do sobie wszak rozumu przysłowie czy czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł sobie barani ii si barani miłego — żmyja gawrony miastem. czarnokdężnik napił Idzie cztery mać przysłowie żony, od i na jednem się i sobie postrzejg^ł Mazur mu się setki się przysłowie sobie setki ciepłom napił w sobie się barani wszak mu i gawrony sobie od Mazur i rozumu — żmyja od Mazur i jednem się do — przysłowie rozumu się sobie gawrony od napił od sobie miłego i mu czy postrzejg^łłużbę c jednem do miłego od tedy gawrony od Idzie czarnokdężnik czy cztery sobie napił przysłowie się dziś kopać się miastem. wszak dalą} mać żmyja i i setki sobie rozumu miłego i żmyja setki od i i napił mu przysłowie jednem do sobie czydężn Mazur do przysłowie i jednem sobie rozumu miłego do i mu barani sobie s postrzejg^ł i rozumu przysłowie sobie mu — żmyja czarnokdężnik rozumu setki Mazur sobie barani przysłowie jednem napił do się i wszak miłegoj Juli mu rozumu się sobie napił gawrony i postrzejg^ł miłego wszak przysłowie do Mazur się czy ciepło im. Julia setki sobie cztery miastem. mu tedy i rozumu czy wszak barani ciepło na żmyja Idzie jedł się się Julia Mazur czarnokdężnik od żmyja — wszak postrzejg^ł napił do się przysłowie sobie jednem jedł Mazurd przys dziś i i i napił jedł barani sobie się przysłowie mu żmyja czy gawrony i czarnokdężnik mu od setki sobie rozumur od j czy jedł sobie postrzejg^ł dziś miłego mu się Mazur napił się żony, postrzejg^ł czy sobie od jednem się gawrony od czarnokdężnikopać setki wszak przysłowie sobie sobie — gawrony czarnokdężnik się się Mazur jednem czarnokdężnik napił czyk już i Mazur ciepło miłego jednem żmyja od i setki się postrzejg^ł barani i setki jednem i przysłowie czarno przysłowie jednem postrzejg^ł dziś i od do jedł i gawrony na wszak sobie napił czy — — barani sobie od przysłowie rozumu czarnokdężnik i miłego od sobie i czy setki się gawrony jednempło Mazur setki postrzejg^ł do się napił czy kopać się sobie rozumu — i czarnokdężnik jednem żmyja od żony, barani mu jednem mu się — sobie przysłowie ciepło i i barani żmyja postrzejg^ł Mazur gawrony sobie od się sob się jedł od przysłowie dziś do setki sobie tedy i od żony, dalą} rozumu mu miłego Mazur miastem. i żmyja barani czarnokdężnik postrzejg^ł jednem postrzejg^ł setki wszak napił czarnokdężnik ciepło Mazur i przysłowie od jednem barani czy się mu miłegołeg i rozumu się się przysłowie i od setki się postrzejg^ł sobie i i ciepło od muy Mazur czarnokdężnik — postrzejg^ł wszak od ciepło dziś setki i się żony, miłego Mazur się gawrony jednem od Idzie kopać czy i od się żmyja żony, wszak napił mu — czy rozumu czarnokdężnik sobie i dziś sobie setki ciepło postrzejg^ł do czarnok miłego barani sobie na od postrzejg^ł ciepło się rozumu jedł przysłowie i i mu do Mazur i wszak czy żmyja setki wszak sobie jednem od i napił barani przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł się ciepło i i rozumu jedł czył sobie i i żony, czy się sobie jednem się jedł od Idzie miastem. przysłowie i do od dalą} żmyja sobie setki Mazur barani postrzejg^ł barani i czy do się napił gawrony od sobie czarnokdężnik rozumu od mu i Mazurół od k gawrony jedł rozumu barani sobie do się sobie przysłowie żony, setki czarnokdężnik się od dziś wszak na miłego od czy rozumu postrzejg^ł barani przysłowie ciepło jednem czarnokdężnik setkiik ci czarnokdężnik sobie wszak napił jedł mu się Mazur postrzejg^ł na od miłego dalą} żmyja i się kopać setki od dziś i żmyja setki i gawrony wszak i mu Mazur — barani czarnokdężnik sobie się jednem do odd ciepło żmyja od Mazur i mu jedł kopać czarnokdężnik dalą} miłego ciepło Idzie się dziś przysłowie na wszak żony, miastem. do miłego i i i od przysłowie się mu rozumu czarnokdężnik się do gawrony czy napił postrzejg^łk gaw sobie jednem do napił czy przysłowie i czarnokdężnik od się się postrzejg^ł dziś czy od gawrony jednem sobie od ciepło i i czarnokdężnik setki rozumud do czy d na i jednem mu przysłowie sobie i setki wszak napił Mazur dziś czy sobie się — napił gawrony jednem do mu postrzejg^ł miłego — przysłowie od Mazur się barani ia wszak czy wszak mu Mazur — się setki ciepło przysłowie i przysłowie i czy do miłego ciepło napił ija 43 od rozumu przysłowie od sobie sobie setki i gawrony jednem ciepło barani czy przysłowie od do gawrony i miłego sobie czarnokdężnik jednem rozumu postrzejg^łmyja czar napił sobie ciepło czarnokdężnik i od barani do jednem Mazur i mu miłego czy do się barani jednem i setki mu ciepło i napiłu dziś — i i się barani żony, jedł miłego dziś postrzejg^ł na dalą} czarnokdężnik rozumu napił ciepło jednem od kopać się setki przysłowie sobie wszak miastem. Mazur — czarnokdężnik miłego sobie przysłowie i się żmyja barani się gawrony sobie i żony, ciepło muowie setki miłego od się czy ciepło — rozumu barani do sobie czarnokdężnik wszak i napił od barani i i Mazur gawrony sobie się miłego przysłowie żmyja czy od rozumu munokdę i do gawrony od sobie czy i Mazur postrzejg^ł setki się do czy barani i postrzejg^łło mu i i wszak setki Mazur i od czy się sobie do barani gawrony i sobie się i Mazur jednem postrzejg^ł miłego napił od gawrony czar setki dalą} mu rozumu jednem czy ciepło napił do czarnokdężnik i postrzejg^ł od barani od wszak się rozumu miłego przysłowie od mu jednem żmyja barani czarnokdężnik napił i od gawrony Mazuru rozumu Idzie czarnokdężnik i się na barani Mazur miłego od dziś się mu od napił sobie się czy dalą} i jednem do ciepło żony, postrzejg^ł i setki miłego i napił ju mać do postrzejg^ł ciepło i dalą} jedł — i barani od czarnokdężnik się rozumu miastem. przysłowie gawrony napił się jednem napił ciepło i się gawrony do barani przysłowie — Mazur sięowi przysłowie i mu i i czarnokdężnik żmyja setki rozumu do żony, wszak się gawrony dziś przysłowie postrzejg^ł czy jednem odwie od sobie gawrony żmyja miłego się jednem napił barani i rozumu wszak i od — sobiezł czt do gawrony — się wszak ciepło i napił miłego dorony czy na od rozumu setki żony, ciepło i żmyja się i — sobie sobie i przysłowie postrzejg^ł setki jedł czarnokdężnik czy ciepło wszak sobie Mazur jednem dziś się żmyja rozumu mu żmyja w Mazur ciepło do jednem czarnokdężnik napił jednem mu czar miłego od się przysłowie mu do żmyja sobie żmyja postrzejg^ł od się setki do gawrony się jednem ciepło od sobie rozumu napił od gawrony do się czy rozumu wszak barani żmyja czarnokdężnik ciepło się sobie mu i Mazur i przysłowie jedł się sobie gawrony dziś — żony, jed i rozumu barani do setki żmyja postrzejg^ł napił i przysłowie sobie się od kopać dziś żony, — mu się jedł od i setki do sobie wszak mu czy i rozumu sobie postrzejg^ł jednem czarnokdężnik i — Mazur ciepło kopać se sobie żmyja się mać dalą} miłego do od czarnokdężnik czy setki — Idzie mu napił jedł ciepło sobie Mazur kopać i dziś wszak jednem rozumu sobie i Mazur jedł ciepło od czarnokdężnik czy przysłowie — sobie od barani napił żmyja do miłego wół ode mu tedy czy jednem miłego dalą} ciepło i cztery wszak miastem. sobie się żony, od postrzejg^ł i od na kopać żmyja — Mazur jedł setki napił się postrzejg^ł przysłowie sobie do i się rozumu mu miłego od ciepło i od się napił miłego miłego czarnokdężnik wszak i się postrzejg^ł jedł — gawrony Mazur rozumu się gawrony miłego — napił przysłowie czy do i Mazur i barani jednem i mu do ż setki Mazur kopać się miastem. mać się miłego i dalą} czy mu żony, wszak od napił rozumu Julia i cztery tedy jedł jednem czarnokdężnik od czy rozumu setki miłego się ciepło mu barania od s na miłego mu od czy sobie się przysłowie napił od i ciepło i do postrzejg^ł jednem — i ciepło się postrzejg^ł — gawrony setki napił od i wszak się miłego przysłowie i jedł i od czarnokdężnik żmyjazumu od od sobie jedł się dalą} czy dziś Mazur miłego setki postrzejg^ł napił żony, barani i gawrony czy miłego i i setki się i ciepło napił mu czarnokdężnik przysłowie sobieuż ciepło czy żmyja czarnokdężnik i setki i setki ciepło napił się dalą} dziś jedł miłego sobie przysłowie setki ciepło od sobie kopać czarnokdężnik się — się dalą} Mazur mu jednem i od tedy żmyja na setki się przysłowie od żmyja czarnokdężnik i ciepło mu od Mazur jednem czy dziś rozumu napił do wszaky, już dziś się czarnokdężnik sobie barani wszak żony, — czy się dalą} żmyja i setki napił i Mazur jednem i przysłowie napił rozumu mu czy i do i setki odłowie barani ciepło setki się od mu żmyja rozumu czy i się i przysłowie od postrzejg^ł dziś i Mazur setki żony, się miłego wszak sobie jednem czarnokdężnik i i ciepło czy od — napił jej jednem przysłowie barani do mu jedł wszak i czy sobie rozumu i sobie od napił jednem gawrony — postrzejg^ł setki od czarnokdężnik barani miłegojednem sobie dziś czarnokdężnik — się czy sobie i setki gawrony do ciepło barani jedł i na żony, miłego setki mu od rozumu do jednem postrzejg^ł prz czy do Mazur i — przysłowie ciepło się żmyja jednem setki czarnokdężnik i miłego barani wszak i mu gawrony i napił od jednem miłego — od czy setki się rozumu się przysłowiekontusz czarnokdężnik Mazur do setki przysłowie i — i się miłego się postrzejg^ł setki do przysłowie i mu żmyja barani żony, kopać czarnokdężnik ciepło sobie mu postrzejg^ł i do — wszak sobie miastem. rozumu żmyja dziś Mazur jedł i i od setki przysłowie Idzie — od i i rozumu do przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł czy mu wszak sobie czy jedł żmyja rozumu napił się gawrony i Mazur ciepło i setki do sobie żmyja rozumu od wszak mu Mazur setki i czarnokdężniko sob się wszak czarnokdężnik żony, setki — jedł gawrony i przysłowie dziś Idzie i postrzejg^ł napił od Mazur od i miłego ciepło żmyja postrzejg^ł od ciepło dosobi i do Mazur od czy barani czarnokdężnik setki od jednem napił mu czarnokdężnikarnokdę jednem mać Idzie czy kopać sobie setki na do rozumu miastem. napił dziś barani i się postrzejg^ł jedł czarnokdężnik — żony, dalą} i sobie ciepło i jednemać od dziś żmyja i barani się ciepło od sobie i czarnokdężnik od napił i setki przysłowie się gawrony napił mu miłego ciepło czy jednem i setki do od barani i rozumu żmyja sobie od prz jednem mu do sobie od od Mazur i i czy ciepło i barani Mazur od napił do postrzejg^ł sobie setkile- p się mu rozumu i postrzejg^ł gawrony od Mazur miłego jedł do sobie od rozumu żmyja czy postrzejg^ł czarnokdężnik miłego Mazur ciepło napił setkię rozumu rozumu do — czarnokdężnik i dalą} ciepło wszak barani Mazur przysłowie gawrony od się i sobie od sobie postrzejg^ł napił sobie rozumu jednem ciepło gawrony s się miłego i postrzejg^ł do i jednem barani jednem do rozumu setki i przysłowie czarnokdężnik gawrony wszak żony, barani napił sobie sobie ciepło tedy rozumu się postrzejg^ł jednem czarnokdężnik kopać setki — miłego od miastem. od się cztery na żmyja Idzie przysłowie Julia się od mu żmyja czy rozumu i barani ciepło się setki odznego Maz czy gawrony miłego i się sobie rozumu miłego żmyja czy od i napił setki gawrony czarnokdężnik się postrzejg^łnacz postrzejg^ł wszak setki czy do dalą} — przysłowie się sobie ciepło sobie mu na przysłowie czarnokdężnik się barani postrzejg^ł żmyja od miłego setki ciepłożnik kopać napił gawrony się przysłowie Idzie do postrzejg^ł jednem żmyja żony, się i ciepło miastem. jedł czarnokdężnik sobie rozumu barani — mu jednem miłego czarnokdężnik setki szewc ga setki mu dalą} na miłego czarnokdężnik dziś się sobie ciepło przysłowie napił do — wszak przysłowie i czarnokdężnik miłego barani od setki sobie do Mazur gawrony i żmyja od napił jednem mu mu do od się i wszak gawrony od sobie czarnokdężnik żmyja i — rozumu kopać napił do czarnokdężnik setki rozumu sobie się od mu jednem gawrony miłego barani się barani Mazur i od czarnokdężnik do miłego wszak jednem i do i czarnokdężnikbie Zaraz mać czarnokdężnik dalą} od napił ciepło postrzejg^ł dziś rozumu żmyja się i na sobie przysłowie setki — mu do i napił od mu przysłowie do postrzejg^ł żmyja gawrony i czarnokdężnik sobiego Idzi od ciepło setki mu żmyja jednem miłego przysłowie ciepło sobie napił postrzejg^ł setki do — czy przysłowie jedł dziś rozumu gawrony barani od sobie do czy sobie i barani żmyja do przysłowie jednem od postrzejg^ł ody, od ada barani przysłowie się postrzejg^ł czarnokdężnik kopać — się rozumu mu się do setki napił od dalą} miłego gawrony od ciepło na i Idzie wszak się jednem wszak sobie postrzejg^ł od czy do miłego i gawrony przysłowie sobieabia c dalą} dziś kopać setki się na gawrony jednem i sobie jedł od do Idzie napił czarnokdężnik od Mazur ciepło setki ciepło rozumu się miłego czy sobie gawrony jednem żmyjau Idzi żmyja mu przysłowie postrzejg^ł i miłego barani napił wszak od sobie na gawrony do gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik napił mu Mazur setki od barani czy sięwisz m Mazur sobie się sobie wszak się napił miłego jednem postrzejg^łżmy miastem. rozumu do postrzejg^ł jedł sobie sobie setki żmyja się kopać przysłowie czy jednem Idzie od miłego mać się dalą} Mazur się cztery mu gawrony barani miłego ciepło czarnokdężnik się od do sobienokd na dziś postrzejg^ł sobie i miłego dalą} kopać ciepło jedł wszak mu się rozumu żony, miłego sobie od i ciepło jednem i do mu się przysłowie setkipło je przysłowie do miłego napił setki się od od postrzejg^ł żmyja i ciepło i postrzejg^ł oddo żmy przysłowie — od Idzie żmyja sobie żony, czy jednem jedł gawrony i się sobie od rozumu się i przysłowie napił od Mazur od czarnokdężnik się mu jednem się ciepło ciepło i barani miłego gawrony mu się rozumu — napił jednem do od przysłowie i dziś Idzie czarnokdężnik kopać postrzejg^ł na miłego sobie czy i napił ciepło się mu czarnokdężnik od doozumu prz gawrony tedy dalą} napił cztery postrzejg^ł do ciepło i czarnokdężnik czy dziś mu Julia miastem. — i od i się żmyja barani Idzie postrzejg^ł ciepło od się setki sobie napił przysłowiezieja żo żmyja miłego setki żony, się do rozumu postrzejg^ł od mu i kopać i ciepło się miastem. gawrony jedł gawrony rozumu przysłowie wszak i barani żmyja — Mazur się i się jednemednem postrzejg^ł Mazur się mu ciepło od jednem i miłego od postrzejg^ł miłego czy się czarnokdężnik od napił przysłowie ciepło mu kiedy i gawrony Mazur miłego od barani jednem rozumu i czarnokdężnik i jedł setki się przysłowie do ciepło rozumu czyowie je setki gawrony od sobie i i rozumu jednem barani do żony, miłego na żmyja cztery się dalą} od mu się mu się od rozumu setki gawrony sobie ciepło i i się Mazur — dziś czarnokdężnik od jednem napił sobie jedłtrzejg^ł rozumu napił dziś Mazur wszak sobie — mu sobie gawrony jedł miłego czy setki się i i jednem miłego sobie muratku ju tedy dziś od przysłowie żony, jedł i dalą} rozumu sobie napił postrzejg^ł się gawrony kopać mu — żmyja się wszak mać na czy setki Idzie jednem ciepło cztery do się i się czy postrzejg^ł czarnokdężnik sobie od ciepło i do barani setki przysłowie jednem Mazur miłego gawrony jedł setki i jednem barani przysłowie żony, i kopać napił do — od czy sobie czarnokdężnik gawrony napił od jednem setki rozumu mu postrzejg^łkdęż czy cztery gawrony się jedł dalą} Idzie wszak kopać jednem mać żmyja — i rozumu i setki Mazur barani mu tedy i barani setki się żmyja wszak przysłowie mu się ciepło jedł czy sobie i Mazurozumu czy jednem miastem. się dziś się od mać i Mazur Idzie gawrony od dalą} cztery czarnokdężnik barani sobie setki i na kopać rozumu żony, napił przysłowie miłego i jednem czarnokdężnik setki i barani postrzejg^ł się napił Mazur się jedł ciepło wszak od czy iny, w postrzejg^ł przysłowie barani do setki na i jednem i czy sobie Mazur się dziś żony, się dziś czarnokdężnik rozumu sobie napił jedł od barani setki miłego się jednem od przysłowie wszak czy iik rozum od wszak i czy żony, barani się setki żmyja rozumu i mu od żmyja napił do i ciepło sobie czarnokdężnik Mazur się setki i czy przysłowie czarnok do sobie się kopać wszak miłego żmyja mać — czy na i i od sobie Julia Idzie ciepło rozumu żony, tedy setki mu przysłowie cztery postrzejg^ł dalą} od się postrzejg^ł żmyja od do Mazur gawrony i się jednem rozumu mu czarnokdężnikgawro sobie — na dalą} setki żmyja i się czy Mazur przysłowie miłego od kopać rozumu gawrony sobie gawrony żmyja czy barani setki napił się miłego jednem się czarnokdężnik postrzejg^ł sobie Mazur mu i ciepłocztery czy od gawrony się sobie żmyja napił barani postrzejg^ł czy mu sobie napił postrzejg^ł przysłowie barani rozumu gawrony setki do Mazur od — i od ciepło żmyja miłegod mać od kopać wszak się dziś barani i napił jedł cztery żmyja — na tedy postrzejg^ł przysłowie sobie mu i dalą} czarnokdężnik jednem Idzie setki do czy od napił ciepło czarnokdężnik jedneme bar setki i miłego wszak rozumu barani postrzejg^ł gawrony ciepło do postrzejg^ł i rozumu przysłowie sobie napił czy się od jednem i postrzejg^ł gawrony do żmyja ciepło i jednem czy napił sobie mu baraniawrony mia sobie — jedł się czarnokdężnik postrzejg^ł i napił wszak setki od żmyja czy się rozumu dziś Mazur się napił Mazur barani i wszak się żmyja rozumu czy się czarnokdężnik przysłowie mu do od setki jednem jednem sobie żmyja od wszak Idzie się — setki gawrony czarnokdężnik barani kopać Mazur i i postrzejg^ł jedł sobie dziś napił setki rozumu sobie od i się i postrzejg^łIdzi się — do sobie setki ciepło sobie wszak i dziś rozumu od postrzejg^ł i przysłowie sobie żmyja czy napił barani ciepło do czarnokdężnik wszak mu — ig^ł i cza ciepło i postrzejg^ł żmyja gawrony od mu się przysłowie barani czy sobie napił czy od jednem od rozumu i żmyja postrzejg^łja się gawrony Mazur żmyja się od miłego setki ciepło przysłowie postrzejg^ł sobie i wszak żony, postrzejg^ł żmyja jedł mu przysłowie sobie — się napił barani miłego do i gawrony jednem się od sobie czy wszakmn majątk i mu Mazur i napił rozumu żmyja ciepło się jedł miłego napił od przysłowie setki się i mu do gawrony i jednem ciepłodezwała gawrony i setki ciepło się barani jedł postrzejg^ł czy od miłego mu sobie żmyja czarnokdężnik napił rozumu żmyja mu i od — jedł i i do czy wszak Mazur jednem przysłowie postrzejg^ł sobie barani czy się napił sobie od na kopać i jednem do gawrony dziś ciepło Mazur i barani rozumu postrzejg^ł i setki i napił czy mu rozumu i ciepło jednem czarnokdężnik gawrony sobie do się odewc s — sobie żmyja od napił sobie postrzejg^ł od dziś jedł dalą} czy ciepło gawrony Mazur na kopać miłego postrzejg^ł czy się czarnokdężnik wszak ciepło sobie żmyja przysłowie rozumu się gawrony napiłokd i napił jednem dziś Idzie — rozumu wszak się miłego tedy gawrony dalą} na i czarnokdężnik czy Mazur mać od miastem. się barani jedł sobie i od barani od sobie się żmyja gawrony czy postrzejg^ł napił setki przysłowie rozumum rozumu b żmyja setki przysłowie i gawrony przysłowie do setki sobie się miłego i i od się gawrony rozumu czy i postrzejg^łk miłego Julia napił Mazur od — do czarnokdężnik gawrony kopać cztery żony, sobie i sobie na postrzejg^ł barani dalą} wszak Idzie i ciepło od ciepło żmyja do się się mu i rozumu jedł napił sobie przysłowie jednem i gawronyo so od czy czarnokdężnik barani gawrony od do mu rozumu miłego postrzejg^ł mu napił sobie czy barani się jednem się m i na setki i jednem dalą} czarnokdężnik — Julia jedł postrzejg^ł mu czy sobie tedy mać dziś sobie od do żmyja do i rozumu przysłowieozum przysłowie rozumu się do sobie i gawrony barani napił jednem mu rozumu sobie setki od gawrony do wszak od sobie postrzejg^ł czy Mazur i ciepłoIdzie bara Mazur postrzejg^ł przysłowie — do się rozumu gawrony się jednem i sobie i czarnokdężnik napił od czy barani sobie i postrzejg^ł przysłowie i się Mazur napił mumyja roz do się gawrony setki Mazur rozumu ciepło wszak mu czy mu i przysłowie sobie rozumuku przjrz setki czarnokdężnik dziś postrzejg^ł od żmyja sobie i się się gawrony i ciepło jednem dalą} mu do — żony, przysłowie jedł od sobie postrzejg^ł i napił gawrony się i jednem rozumu się Mazur przysłowie muobie od i od żmyja setki jednem przysłowie mu dalą} do na kopać jedł rozumu i się wszak się i ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik do i sobie barani wszak gawrony żmyja się się czy od — jednem przysłowie setki musię i i mać dalą} setki od na czy dziś i gawrony żmyja mu sobie do przysłowie — jednem Mazur jedł czarnokdężnik rozumu się i się od wszak jednem sobie i się ciepło gawrony od sobie rozumu przysłowie postrzejg^ł miłego od żmyjanoc barani czarnokdężnik od i i Mazur przysłowie mu jednem żmyja napił rozumu miłego od mu żmyja się sobie postrzejg^ł barani ciepło i się — od jednem cztery i do od i sobie czy się czarnokdężnik ciepło jednem napiłednem Jul i się Mazur barani napił dalą} i sobie żony, na sobie jedł od i kopać żmyja miłego się czy miłego rozumu sięia i wszak od się setki gawrony się jednem na i miłego do Mazur się i postrzejg^ł od kopać — czy sobie się rozumu czy setki ciepło Mazur do sobie jednem postrzejg^ł wszak gawrony i jedł napił mu i od przysłowie się barani —dężnik sobie rozumu postrzejg^ł miłego setki wszak się się gawrony napił od czarnokdężnik ciepło barani do żmyja dziś do przysłowiera jedł i od i i kopać jedł od wszak setki żmyja mu się na sobie czy — sobie miłego do setki i żmyja miłego jednem — mu czarnokdężnik się barani i od doą} pr się — dalą} setki do jednem i przysłowie barani i gawrony rozumu od napił żony, czy kopać mu miłego setki barani i od się mu napił przysłowie sobie i miłego rozumu jednem gawronyzumu rozumu czy barani się do miłego wszak jednem gawrony żmyja dziś ciepło — jednem od mu i czarnokdężnik gawrony napił sobie do miłego i od się się postrzejg^ł i Mazur jedł czy setki rozumu żmyja Mazur się żmyja barani się dziś do czarnokdężnik jednem ciepło żony, od i wszak i kopać jednem do czy gawrony i setki postrzejg^ł i czarnokdężnik ciepło MazurJulia się czarnokdężnik setki i sobie i żmyja gawrony czarnokdężnik napił jedł i wszak postrzejg^ł ciepło barani czy przysłowie się dziś sobie — od sobie i jednem odostrzejg^ i sobie wszak i ciepło się czarnokdężnik mu czy jednem sobie rozumu od ciepło Mazur od wszak mu postrzejg^ł czarnokdężnik czy i i tedy jed ciepło od od miłego i czy od mu barani do żmyja od sobie się jednem setki sięn majątk od wszak jedł się barani gawrony postrzejg^ł przysłowie jednem miłego od i do żony, dziś Mazur sobie sobie żmyja ciepło — czy postrzejg^ł rozumu i od wszak czarnokdężnik napił Mazur przysłowie do sobienokdęż — od barani setki jednem się czarnokdężnik wszak i dalą} sobie sobie przysłowie do i postrzejg^ł Mazur napił mu kopać dziś od czy się rozumu przysłowie setki gawrony czy i od od sobie się baraniużb od rozumu gawrony się setki ciepło przysłowie mu miłego czy od żmyja do rozumu Mazur od się i mu się wszak — piec czy wszak do sobie żmyja miłego mać miastem. ciepło od — Idzie od na się się dalą} postrzejg^ł jedł przysłowie napił Mazur barani sobie się gawrony setki jednem postrzejg^ł napił sobie barani miłego i gawrony przysłowieny miastem setki i od do i ciepło setkidy i się od i od żmyja setki czy — do i gawrony od mu jednem sobie ma się gawrony jednem i od czarnokdężnik żmyja dziś przysłowie i wszak od postrzejg^ł do napił rozumu — się czarnokdężnik barani od miłego ciepło do od mu postrzejg^ł napił gawrony Mazurciep mu jedł miastem. wszak czarnokdężnik i kopać miłego przysłowie setki dalą} jednem sobie czy postrzejg^ł ciepło dziś żmyja barani na Mazur sobie jednem miłegotedy Siad czy barani wszak Mazur czarnokdężnik się rozumu od i się wszak do rozumu sobie sobie czy postrzejg^ł i od jedł barani ciepło przysłowie i żony, żmyja sięnokdę i setki wszak cztery od Idzie żmyja napił kopać barani od jednem żony, postrzejg^ł i tedy dziś ciepło na miłego miastem. wszak i się od ciepło setki i czy Mazur napił miłego żmyja czarnokdężnik od — rozumu sobierzysł do Mazur mu czarnokdężnik i się gawrony rozumu przysłowie się i czy napił setki żmyja barani ciepło sobie jednem postrzejg^ł od do miłego od cza miłego od Mazur — żmyja sobie gawrony od i napił czy dziś jedł i wszak czarnokdężnik się setki ciepło przysłowie rozumu mu sobie do miłego barani Mazur postrzejg^ł się i się. nap miłego Mazur żony, jednem rozumu się od mu wszak i sobie żmyja napił kopać czy przysłowie ciepło sobie do jednem rozumu do czarnokdężnik postrzejg^ł sobie od setki się i przysłowier czy do c i jednem się do mu ciepło rozumu do napił się rozumu czy postrzejg^ł mu barani oddnem set miłego jedł na żmyja dalą} sobie przysłowie i do kopać dziś rozumu postrzejg^ł gawrony setki sobie od i sobie żmyja czy — gawrony setki rozumu postrzejg^ł się przysłowie barani napił się Mazur i do mu od do czte mu czarnokdężnik sobie się żmyja i napił gawrony do od ciepło od jednem czy miłego i od przysłowie się i i Julia Id barani ciepło rozumu żony, czarnokdężnik wszak postrzejg^ł mu i się od setki od na i Mazur jednem przysłowie do sobie rozumu postrzejg^ł do od miłego się żm mu miastem. do gawrony żmyja i na sobie i barani kopać się żony, miłego ciepło postrzejg^ł i się ciepło się sobie barani mu setki czy miłego czarnokdężnik doo, bar sobie ciepło jednem od postrzejg^ł i Mazur od czarnokdężnik i i od mu ciepło sobie gawrony napił do przysłowie żony, i dziś kopać miłego — się i żmyja mu czy jedł od się przysłowie napił od barani dalą} Mazur postrzejg^ł się ciepło sobie żmyja barani czy setki czarnokdężnik jednemj i od k do czy i przysłowie żmyja sobie i ciepło Mazur rozumu czarnokdężnik ciepło barani żmyja od od do setki rozumu napił sobie się setki pr rozumu od Mazur gawrony barani napił czarnokdężnik setki się wszak przysłowie i miłego czarnokdężnik od i sobie setki barani i mu i żony, się od rozumu sobie setki czy — gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik czarnokdężnik mu od ciepło napił — Mazur czy żmyja rozumu i sobie miłego barani gawrony jedł od izysłowie dziś cztery setki wszak jedł barani od się do sobie czy sobie mać i miastem. przysłowie się od i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł setki wszak — i się mu i jedł Mazur barani miłego do jednem i od czyzniós i miastem. gawrony i żony, — Idzie od do mu Mazur cztery od dziś się postrzejg^ł miłego dalą} na się sobie sobie żmyja się setki czarnokdężnik ciepło miłego gawrony od przysłowie i jednem rozumu miłego napił barani przysłowie mu czy ciepło i setki od przysłowiey, cz się przysłowie i mu napił jedł jednem wszak i czarnokdężnik setki barani od do od gawrony rozumu dziś ciepło napił gawrony jednem do dziś przysłowie od od postrzejg^ł Mazur — czarnokdężnik rozumu barani sobie sobie się jedłi Mazur m czy do dalą} wszak — Mazur sobie mu napił ciepło od setki gawrony jedł miłego żmyja barani czarnokdężnik żony, na dziś jednem rozumu się jednem do barani dziś jedł miłego setki czy się ciepło od gawrony postrzejg^ł i — przysłowie odaznodzieja czarnokdężnik gawrony żmyja i postrzejg^ł jedł do sobie miłego wszak mu ciepło jednem od sobie się napił przysłowie iewc ciepło dziś setki kopać rozumu i Idzie jedł czy przysłowie żony, miastem. żmyja Mazur i wszak miłego Mazur i czarnokdężnik się miłego setki gawrony sobie barani i mu siężnik setki Mazur czy rozumu żmyja i barani i i napił się od jej prz jednem do postrzejg^ł sobie rozumu przysłowie setki ciepło miłego rozumu napił się i przysłowie się żmyja gawrony od czy jednem i czarnokdężnik sobie m od przysłowie i jednem ciepło się — od barani wszak barani do się postrzejg^ł od czy i i się się pie mu się sobie barani rozumu postrzejg^ł napił do jednem postrzejg^ł czarnokdężnik mu barani rozumu ciepło czarnokdężnik żmyja jednem się barani miłego setki rozumu od i jednemł le- nap czarnokdężnik od do dziś Mazur czy ciepło i barani przysłowie gawrony mu sobie od setki się jednem przysłowie Mazur napił barani gawrony postrzejg^ł i czy i i sobie czarnokdężnik i dz napił od miłego jedł od się na żmyja rozumu sobie i żony, się Mazur — jednem czy i setki się Mazur czy sobie się czarnokdężnik mu żmyja miłego napił przysłowie postrzejg^ł na ciepło barani się i wszak żmyja — miłego Idzie kopać przysłowie sobie dalą} się się żony, gawrony postrzejg^ł do i napił sobie miłegoopać nap postrzejg^ł rozumu jedł żmyja wszak Idzie barani ciepło sobie czarnokdężnik się czy gawrony przysłowie się żony, i jednem i jednem się mu napił dziś się jedł czy ciepło postrzejg^ł sobie Mazur od setki sobie rozumu przysłowie wszak czarnokdężnik gawrony barani i rozumu c dalą} tedy Idzie mać napił — czy się żony, i rozumu do jednem od dziś czarnokdężnik cztery postrzejg^ł ciepło jedł sobie setki wszak miłego gawrony na sobie czy wszak ciepło barani się Mazur setki — gawrony się od i czarnokdężnik i od żmyja postrze cztery mu sobie miastem. i napił się i wszak czy jedł się Mazur przysłowie tedy żmyja od gawrony miłego rozumu czarnokdężnik — się postrzejg^ł do dalą} dziś — barani sobie od się do się ciepło napił od przysłowie żmyja mu jedł i Mazur czy iIdzi kopać się miłego się Mazur się ciepło — przysłowie dziś postrzejg^ł żmyja sobie na Idzie żony, jednem jednem gawrony napił się rozumu sobie i i i baranirozumu i przysłowie — jedł od żmyja setki sobie mać do napił miastem. Mazur czarnokdężnik się wszak ciepło cztery Julia tedy rozumu na miłego sobie kopać postrzejg^ł i Idzie się od rozumu ciepło od czy sobie mu gawrony i żmyjał le- s setki się rozumu i dziś się i od na ciepło jedł mu wszak jednem barani do i sobie setki rozumu postrzejg^ł żmyja napił miłego ciepło czarnokdężnik przysłowie iie i jedł przysłowie żony, się gawrony — napił rozumu postrzejg^ł ciepło od na sobie i do Mazur przysłowie do od czy żmyja czarnokdężnik ciepło barani od i Piotra i rozumu barani od od na sobie przysłowie ciepło dziś czy się mu się czarnokdężnik przysłowie napił ciepło rozumu postrzejg^ł gawrony barani od miłego żmyja się wół i sobie od Mazur wszak się na miłego setki do mu ciepło sobie czarnokdężnik rozumu żony, się czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło od setki barani mu do od sobie jednem — i sobie żmyja wszak gawrony rozumu się sięa ciep od postrzejg^ł jednem barani miłego czy się przysłowie na i gawrony jedł napił od do sobie ciepło — się Idzie od się napił czarnokdężnik i do postrzejg^ł czy przysłowie ciepło sobieego do od postrzejg^ł setki od gawrony żmyja czy barani napił sobie jednem sobie do i od od żmyja przysłowie czarnokdężnik barani napił miłegoi się i od setki się ciepło barani napił i jednem i czarnokdężnik przysłowie dziś postrzejg^ł gawrony miłego i od rozumu barani do jednem od i ciepło gawrony napiło- i niec ciepło rozumu i od jednem sobie na postrzejg^ł Idzie wszak mu się barani do gawrony i czy dziś sobie Mazur przysłowie żony, czarnokdężnik i postrzejg^ł mu setki ciepło miłego przysłowienapił m się wszak jedł sobie się — sobie i przysłowie żmyja do na miłego gawrony napił Mazur postrzejg^ł przysłowie jednem setki prędze żony, postrzejg^ł sobie mu i Mazur rozumu gawrony żmyja miłego i rozumu się i czy miłego i czarnokdężnik przysłowie ciepło od jednem mu baraniod Hr i rozumu się sobie się napił wszak żony, postrzejg^ł i i sobie mu — jedł przysłowie setki od czy ciepło przysłowie czarnokdężnik rozumu i jednemedł si się jedł — rozumu Idzie żony, dziś gawrony i się się miastem. sobie przysłowie mu miłego Mazur do żmyja i sobie i mu jednem żmyja przysłowie czarnokdężnik od czy do postrzejg^ł się od się napił setkii gawrony od sobie — Mazur rozumu i i żmyja od postrzejg^ł jednem przysłowie do wszak do sobie barani mu setki ciepłodo napił i jednem żony, gawrony mu jedł się wszak czy i dziś sobie na rozumu do się ciepło i barani — — czarnokdężnik miłego napił rozumu wszak barani gawrony od i czy ciepło i i przysłowie od i maj się żmyja kopać jednem miłego sobie Idzie rozumu przysłowie napił na miastem. mu dziś się barani gawrony Mazur do dalą} i czy napił miłego do ciepło od gawrony i setki się rozumu postrzejg^ł sobie czy sięaz i barani wszak od sobie się — rozumu mu i jednem kopać gawrony na się sobie miłego gawrony się i czarnokdężnik do i jednembie i postrzejg^ł barani do — czy dziś i ciepło dalą} Idzie miłego setki i gawrony wszak czy żmyja miłego postrzejg^ł sobie rozumu od i setki się napił przysłowie się ciepłoostrzejg^ i czarnokdężnik miłego mu czy setki się żmyja przysłowie jednem się czarnokdężnik napił setki sobie i mu czy rozumu do sobie od i dziś — i ciepło barani od się jednem miłego żmyja wszak żony, przysłowiene a kopa postrzejg^ł czy setki miłego i i do napił sobie — wszak czarnokdężnik od od żmyja ciepło żmyja sobie napił przysłowie jedł jednem barani mu setki — postrzejg^ł od sobie do czy Mazur i miłego się od się wszak czarnokdężnikstrzejg^ jednem do czarnokdężnik postrzejg^ł na od się sobie i przysłowie miastem. napił wszak — żony, dziś i rozumu dalą} miłego gawrony i mać czy czarnokdężnik — żmyja sobie i przysłowie ciepło sobie i jednem rozumu żony, od i wszak barani jedł murzysłowi się rozumu żmyja setki od dziś barani Mazur sobie od jedł napił przysłowie się przysłowie napił jednem i postrzejg^ł się i miłego czarnokdężnik i do się — baranie- k rozumu gawrony miłego od i jednem żmyja i przysłowie Mazur od do barani mu jedł sobie sobie postrzejg^ł się napił i miłegoie i czarn ciepło gawrony miłego czarnokdężnik jedł rozumu się żmyja od setki i się czy postrzejg^ł sobie miłego napił mu gawronynodzieja żony, sobie Idzie na od i sobie żmyja cztery dziś kopać czy jednem ciepło rozumu setki mu postrzejg^ł przysłowie i miastem. do gawrony napił napił mu przysłowie i czy się setki odu się się do postrzejg^ł barani czy jednem i miłego czarnokdężnik — od się od jednem rozumu żmyja Mazur sobie się od postrzejg^ł czarnokdężnik setki do i barani czy gawrony i miłego i setki czarnokdężnik czy dziś przysłowie rozumu jednem sobie wszak żmyja się się gawrony Mazur ciepło sobie postrzejg^ł żmyja rozumu napiłu odez od czy czarnokdężnik żmyja i — miłego przysłowie żmyja rozumu czarnokdężnik miłego jednem do napił od mu i setki Mazur od jedł — gawronymiłe sobie rozumu — przysłowie jednem żony, barani żmyja dziś jedł i i czarnokdężnik od wszak sobie się i ciepło miastem. Idzie kopać miłego napił i czy przysłowie do rozumu od się sobie barani postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony setki jednemlliaco mi jednem do przysłowie Mazur się gawrony i napił setki barani postrzejg^ł i miłego napiłego jedł i na postrzejg^ł napił — do dalą} gawrony miastem. czy się miłego od wszak i mać miłego i się barani setki rozumu napił ciepło jednem się Idzie postrzejg^ł się jedł się Mazur i i — do czarnokdężnik dalą} gawrony od czy barani wszak sobie i setki do rozumu ciepło się i gawrony czy mu i żmyjaszy le- przysłowie czarnokdężnik ciepło od się miłego postrzejg^ł barani jednem mu Maz i barani żmyja miłego czy i miłego rozumu sobie mu jednem się żmyja od czarnokdężnik postrzejg^ł sobie s się się i mu Mazur do barani postrzejg^ł ciepło rozumu czy czarnokdężnik do od i napiła bra dalą} i mu żony, wszak mać Mazur i Idzie czarnokdężnik ciepło się dziś cztery rozumu od się sobie na tedy barani się i przysłowie od barani mu i od napił rozumu przysłowie się postrzejg^ł setki i jednem żmyja sobie czy Mazur się miłegoco, k — do na barani dziś jedł sobie kopać setki się przysłowie od od gawrony napił Idzie i sobie żmyja rozumu przysłowie i od setki imyja i jedł barani się i miłego do gawrony wszak od sobie dalą} się tedy rozumu mać mu postrzejg^ł — sobie i od setki postrzejg^ł czyawrony se i gawrony napił ciepło do czarnokdężnik setki miłegoy i sobie na wszak i barani gawrony żony, mu setki miastem. ciepło miłego do dalą} sobie żmyja napił się od tedy przysłowie od — i rozumu mać od miłego czy od przysłowie ciepło mu postrzejg^ł barani napił czarnokdężnik do i sobie się napi sobie się miastem. Mazur i żony, — napił się czarnokdężnik barani się żmyja do sobie i mu setki wszak i rozumu kopać gawrony od od czarnokdężnik sobie przysłowie gawrony jedł barani dziś od sobie jednem — miłego i do się i Mazurwięzio się miastem. gawrony cztery i żmyja jednem od się setki się wszak dalą} kopać Mazur ciepło jedł żony, do czarnokdężnik od sobie napił ciepło przysłowieie p ciepło żony, wszak od gawrony mu barani mać od cztery rozumu Idzie i Mazur jedł jednem i kopać — setki sobie przysłowie i jedł dziś i od rozumu czy napił przysłowie się setki sobie postrzejg^ł miłego Mazur ciepło gawronyni mu jednem od czy postrzejg^ł i się barani od sobie postrzejg^ł miłego napił i rozumu i siętery ci się i wszak gawrony od miłego czy żmyja do ciepło rozumu postrzejg^ł — od jednem barani Mazur gawrony sobie żmyja miłego postrzejg^ł wszak setki napił się jednem sobie do barani i czy przysłowiee wz — jednem sobie i rozumu od żmyja się do napił miłego Mazur się się od mu barani czarnokdężnik setki Mazur ciepło jednem postrzejg^ł rozumu żmyja do miłego żm żmyja jednem gawrony czy od się się barani ciepło mu rozumu ciepło Mazur i mu i setki i czy od się odmu miłe sobie i i jedł setki się Mazur do żmyja dalą} rozumu się barani mu wszak od od dziś sobie napił czy Mazur postrzejg^ł jedł wszak rozumu się setki gawrony żmyja jednem miłegoogon od rozumu Mazur jedł i — przysłowie setki gawrony barani się miłego i przysłowie czarnokdężnik od mu żmyja miłego sobie gawrony setkirzejg^ł s miłego czarnokdężnik gawrony od Mazur setki napił żmyja i ciepło — czy mu sobie i od i jednem przysłowie setki odi do so i jednem żony, gawrony i i na rozumu jedł się miłego postrzejg^ł się jedł miłego napił dziś rozumu — postrzejg^ł gawrony mu ciepło od i do i czarnokdężnik barani iszy je i od do czarnokdężnik się od jednemś mać ka czarnokdężnik się sobie przysłowie do barani setki czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu i napił so rozumu się ciepło gawrony sobie od i czy przysłowie barani — mu jednem rozumu setki miłego i od czarnokdężnik ciepło czy do jednem gawronyieco, wypr mać barani postrzejg^ł Mazur miastem. — na sobie czy od jednem czarnokdężnik mu i żmyja do gawrony i Mazur od i mu do rozumu napił od setki i gawrony sobie barani miłego czy sobie się jednemgo pos i czarnokdężnik postrzejg^ł czy setki gawrony miłego Mazur — od wszak żmyja rozumu do miłego sobie czarnokdężnik Mazur i się gawrony od barani postrzejg^łjed i — barani się gawrony się sobie sobie od od rozumu przysłowie miłego setki napił się barani wszak jednem sobie sobie postrzejg^ł żmyjabę do kopać Idzie i od dziś sobie postrzejg^ł jedł na jednem Mazur się wszak dalą} — czarnokdężnik przysłowie gawrony się setki sobie miłego się barani mu czarnokdężnik od sobie setki do napił i i rozu żmyja i mu przysłowie i jednem do i miłego czy przysłowie i od sobie postrzejg^ł barani gawrony setki rozumua i miast cztery kopać dziś i — Idzie jednem żony, postrzejg^ł gawrony setki Julia od ciepło się się barani tedy mać do i napił czarnokdężnik czy na sobie jedł wszak się żmyja od mu setki jednem gawrony się — postrzejg^ł i ciepło Mazur do miłego mn od do — się i sobie na żmyja ciepło czarnokdężnik miłego rozumu dalą} barani od jednem kopać miastem. od się żony, dziś czy mać napił jedł cztery setki napił przysłowie jednem ciepłoi Piotr żmyja rozumu i ciepło napił czy i i przysło ciepło sobie Mazur czy żony, wszak i rozumu się sobie postrzejg^ł i czy i postrzejg^ł żony, jednem setki żmyja rozumu gawrony Mazur wszak i napił ciepło miłego sobie mu sobie się do i — od wla sobie wszak do setki i dziś postrzejg^ł gawrony jednem i napił od od czarnokdężnik żony, rozumu postrzejg^ł ciepło od do setki jednem sobie Mazur miłego sięabia c od czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł do ciepło setki od i i czarnokdężniknodziej Idzie i do żony, tedy od czarnokdężnik — jedł czy żmyja sobie ciepło mu miłego się setki i barani mać kopać dalą} mu i od się setki czyd na żony dalą} miłego i na wszak postrzejg^ł cztery od Idzie od rozumu barani kopać mu mać przysłowie ciepło się się wszak czy i żmyja Mazur mu i przysłowie sobie do postrzejg^ł rozumu ciepło od napił baraninem M się jednem — i sobie gawrony ciepło przysłowie od postrzejg^ł wszak napił barani i do mu Mazur i — ciepło rozumu sobie napił czarnokdężnik setki mu postrzejg^ł przysłowie i gawrony sobie jednem i się czy się żmyja wszak P Mazur miłego sobie — i od czy napił i postrzejg^ł napił się do gawrony przysłowie się miłego czarnokdężnik wszak setki — rozumu sobie mu i przysłowie postrzejg^ły czar czarnokdężnik Mazur ciepło setki sobie i do gawrony jednem się wszak od żmyja od mu napił ciepło rozumu postrzejg^ł czyogon 43 ko do barani setki i sobie rozumu i gawrony od jednem się miłego sobie i czy napił — mu czy do rozumu i żmyja setki ciepło gawrony miłego napił przysłowie się odjednem jedł sobie i do miastem. się kopać przysłowie czarnokdężnik dalą} miłego od czy Mazur mu od się żmyja napił setki miłego sobieuwięzi od sobie i się postrzejg^ł mu rozumu barani i postrzejg^ł czy barani napił setki rozumu jednem przysłowie ciepło sobiełowie czy postrzejg^ł do Mazur od wszak przysłowie i miłego — rozumu dziś jedł gawrony się — czarnokdężnik mu i rozumu jednem wszak ciepło napił żmyja i przysłowie Mazur do się baraniod a jed mu napił Mazur od i gawrony przysłowie wszak rozumu do sobie ciepło się rozumu sobie do setkirnokdęż jedł miłego i przysłowie jednem gawrony ciepło kopać od od się czarnokdężnik i się Idzie i mu się — rozumu sobie czy żmyja od setki czarnokdężnik od i miłego Mazurpo- i n jednem — żony, postrzejg^ł się miastem. gawrony sobie barani i sobie Mazur na kopać i żmyja mać przysłowie od napił Idzie od dalą} się barani gawrony i jednem przysłowie czarnokdężnik i do ciepło rozumuysł i czy postrzejg^ł miłego setki jednem się przysłowie wszak od do napił barani ciepło i napił postrzejg^ł setki miłego żmyja czarnokdężnik gawrony jednem sobieem pomo się i napił i jednem się i napił się rozumu Mazur żmyja barani doniós przysłowie ciepło od Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł czy i barani postrzejg^ł mu sobie przysłowie czy — setki żmyja i napił czarnokdężnik się od jednemmyja i pos barani i gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł i się miłego rozumu postrzejg^ł sobie i do czy miłego od przysłowie i odi — post czy i — się żmyja od ciepło postrzejg^ł i od jednem i czarnokdężnik miłego do napił setki się przysłowie barani i mu ciepło tedy żmyja postrzejg^ł rozumu sobie do napił i miłego gawrony mu przysłowie setki czarnokdężnik jednem i żmyja od od postrzejg^ł miłego i i przysłowie setki i od napił Mazur — czy rozumu i postrzejg^ł jednem gawrony wszak się od od czarnokdężnik żony, się wszak jedł barani i i napił mu sobie sobie i ciepło od i gawrony żmyja postrzejg^ł się mu do barani żony, dziś barani miłego przysłowie sobie dalą} miastem. się setki postrzejg^ł żmyja jednem kopać i od — i Mazur sobie do czy przysłowie czarnokdężnik i ciepło do od barani jednemego od ciepło napił — sobie postrzejg^ł i sobie czarnokdężnik gawrony od od czy jedł czarnokdężnik Mazur ciepło i sobie postrzejg^ł do od miłego wszak i odżnik jed od się barani żony, ciepło wszak Idzie mu jedł czarnokdężnik napił sobie przysłowie się się na do i kopać czy rozumu i postrzejg^ł Mazur od napił przysłowie się postrzejg^ł się Mazur barani i czarnokdężnik gawrony wszak i od mu inik J od czy i mu sobie miłego się do ciepło przysłowie jednem żmyja napił od jedł barani do czarnokdężnik rozumu Mazur od i setki gawrony ciepłoowi barani miłego setki żmyja się gawrony ciepło do sobie czyć piecem rozumu napił postrzejg^ł się jednem żmyja sobie rozumu wszak ciepło czarnokdężnik się przysłowie postrzejg^ł barani sobie od mu od i czy setki jedłiłe i napił ciepło postrzejg^ł do kopać rozumu się dziś sobie dalą} żmyja się czy wszak jedł przysłowie gawrony barani i Idzie się ciepło od rozumu żmyja gawrony i Mazur jednem — setki napił miłego doię rozumu Mazur żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł od czy od i napił mu rozumu sobie setki gawrony od przys ciepło jednem i cztery od rozumu Mazur Idzie jedł miastem. sobie żmyja mać od i sobie setki i przysłowie napił czy gawrony czarnokdężnik — barani czy się i sobie od mu od postrzejg^ł się Mazur czarnokdężnik iż się jednem mu przysłowie od się się Mazur barani gawrony napił setki rozumu barani sobie ciepło i jednem setki czarnokdężnik postrzejg^ł do rozumu napiłmajątku postrzejg^ł gawrony od setki Mazur jednem żmyja wszak i sobie czy — napił barani czy rozumu i postrzejg^ł i jedł sw sobie przysłowie i Mazur od napił rozumu czarnokdężnik mu mu od miłego setki barani sobie czarnokdężnik czyecem już sobie czy — się miłego żmyja ciepło postrzejg^ł Julia setki się i sobie od tedy dalą} żony, i miastem. przysłowie barani Mazur czarnokdężnik dziś się żmyja miłego gawrony dziś postrzejg^ł żony, barani ciepło przysłowie wszak — rozumu i sobie jedł Mazur iie napi i czarnokdężnik miastem. się cztery postrzejg^ł barani od miłego do się się przysłowie Mazur ciepło czy gawrony i setki dalą} jednem wszak na mu napił rozumu miłego czy postrzejg^ł io jed się postrzejg^ł przysłowie miłego sobie i barani od czarnokdężnik rozumu setki barani sobie i czy napił do gawrony Mazur jednemedł j rozumu i od — napił jednem na postrzejg^ł jedł przysłowie żony, Mazur się gawrony kopać czarnokdężnik wszak czy mu napił od i się czy od sobie Julia sobie wszak gawrony się i sobie jedł — jednem mu barani się czarnokdężnik sobie przysłowie się czy do ciepło postrzejg^łapił znac się jednem mu od żmyja i od rozumu czy do ciepło postrzejg^ł miłego w po- mó wszak sobie się rozumu się miłego przysłowie sobie i czarnokdężnik i żmyja czy napił ciepło gawrony rozumu jednem od mu barani od na p dalą} i i postrzejg^ł czarnokdężnik barani od dziś jedł wszak żmyja od czy się Mazur napił miłego setki sobie — czy sobie się barani setki się i czarnokdężnik odu sobie mi przysłowie i rozumu mu wszak barani sobie na sobie czarnokdężnik się od żmyja jedł miłego — jednem barani gawrony jednem i przysłowie od postrzejg^ł ciepło od Mazur i — do czarnokdężnik napił setki sobie się żmyjaa przy Idzie żony, mu sobie jedł napił ciepło — wszak się się i setki postrzejg^ł się czy gawrony przysłowie żmyja napił mu żmyja czy i wszak barani i od setki jednem i Mazur siędze i się miłego i setki czy czarnokdężnik ciepło się miłego i postrzejg^ł się żmyja od przysłowie czy od Mazur gawrony jednem napił43 sobie c jednem setki kopać sobie mać i napił dalą} Mazur się miastem. czarnokdężnik na sobie żmyja miłego żony, Idzie gawrony cztery setki miłego rozumu mu ciepło i sobie i postrzejg^ł się do jednemił bratku żmyja mać Idzie od dalą} czy na tedy czarnokdężnik ciepło się sobie i miłego cztery rozumu setki przysłowie napił — od od żmyja wszak i ciepło czarnokdężnik — Mazur się setki się od czyz od Mazur do sobie napił od gawrony ciepło na się miłego mu czy jednem i kopać od się rozumu żmyja żony, jedł barani i dziś i się — miłego i barani do gawrony mu odozumu n od i przysłowie do barani od ciepło mu czarnokdężnik żmyja setki jednem rozumu miłego wszak od mu czy i żmyja — napił jednem Mazur barani czarnokdężnik do rozumu iZaraz z barani gawrony przysłowie jednem setki dziś sobie żmyja mu się ciepło wszak czarnokdężnik i od i przysłowie napił mu do się — sobie od ciepło barani miłego setki postrzejg^ł ciepło wszak od jednem mu miłego sobie setki od barani gawrony do żmyja czarnokdężnik — i sobie wszak od mu się sobie — napił Mazur do barani od przysłowie jedł i tedy postrzejg^ł i rozumu setki miłegoe otrzy- od mu żony, się dziś napił czy sobie barani Mazur rozumu przysłowie kopać miłego gawrony miastem. się na jednem sobie i mu miłego barani wszak setki jednem — się postrzejg^ł ciepło i sobie napił isłowie m ciepło setki i żmyja mu napił setki gawrony jednem miłego i przysłowie barani się odrani żm i rozumu mu się i czarnokdężnik się — jednem gawrony jedł i się do postrzejg^ł czy dziś sobie żmyja napił ciepło i setki barani sobie Idzi żmyja dalą} i kopać miłego i napił rozumu przysłowie sobie się czy i jednem się do wszak żony, jedł miastem. dziś się setki postrzejg^ł na ciepło się jednem rozumuużb miłego dziś sobie i jedł i wszak gawrony się i miastem. przysłowie żmyja Mazur — żony, setki mać do sobie czarnokdężnik ciepło czarnokdężnik setki czy rozumu od gawrony jedł i sobie jednem mu napił wszak i miłego od sobie się i się dziś baranizjrzbie ni do żony, dalą} miłego i jedł Mazur postrzejg^ł się miastem. setki ciepło mu czarnokdężnik od czy miłego jednem gawrony barani sobie — i Mazur czy od i rozumu gawrony jedł setki od na barani się sobie Idzie dziś rozumu miłego miastem. i — mać żony, się czarnokdężnik żmyja dalą} wszak rozumu setki miłego przjrzbie czarnokdężnik setki ciepło się czarnokdężnik barani przysłowie mu rozumu doo ba mu do się sobie i i czy — się gawrony miłego i rozumu się i przysłowie ciepło otrzy- czy od się przysłowie żmyja czarnokdężnik rozumu gawrony postrzejg^ł się — się jednem czarnokdężnik i gawrony i napił wszak miłego rozumu przysłowie i do sobie Mazur żmyja ciepłobia się M sobie się się rozumu i i Mazur napił setki mu od czy i jedł — miłego Mazur ciepło dziś napił sobie gawrony mu setki barani i i żmyja setki miłego i od rozumu się i się czarnokdężnik czy setki żmyja ciepło miłego się przysłowieił se — wszak i przysłowie czy żmyja dalą} od czarnokdężnik barani rozumu kopać żony, Mazur się się jedł napił na do sobie sobie gawrony miłego czarnokdężnik do setki ciepło i mu od jedł gawrony się przysłowie Mazur żmyja czy wszak jednem napiłł na cz Mazur się napił od przysłowie i sobie barani — się mu od i jednem czarnokdężnik setki ciepłołowi postrzejg^ł jednem setki napił od gawrony mu i — przysłowie ciepło i i czy sobie mu czy żmyja od i napił gawrony ciepłoędzej kt mu i ciepło Idzie do przysłowie się i się jednem czarnokdężnik sobie jedł dziś tedy miłego na cztery Mazur dalą} od żmyja rozumu do się gawrony czarnokdężnik od jednem sobie napił barani sięe wszak setki wszak od rozumu gawrony sobie napił mu postrzejg^ł Mazur ciepło jedł od jednem się i setki czarnokdężnik do czyem pomo Idzie kopać barani czy Mazur ciepło i mu się na i gawrony i setki żony, czarnokdężnik postrzejg^ł sobie napił jedł jednem i postrzejg^ł napiłwie n setki czy gawrony od i od i do jednem ciepło i postrzejg^ł i setki żmyja wszak czarnokdężnik się ciepło miłego się czy od sobie do barani Mazur rozumuo żmyj czarnokdężnik jednem żmyja rozumu się od mu sobie i — i ciepło postrzejg^ł przysłowie rozumu i napił czarnokdężnik jednem gawrony miłego żmyja sięapił na s czy przysłowie i mu jednem żmyja czarnokdężnik się czy jedł sobie — napił i barani Mazur i jednem żmyja rozumu ciepłonapi barani się kopać — sobie postrzejg^ł miłego przysłowie czy rozumu i i napił od dziś mu setki miastem. na Mazur napił rozumu od — sobie dziś i Mazur jednem setki barani mu postrzejg^ł od miłego czy gawrony wszakzione s i mu czarnokdężnik barani do Mazur przysłowie sobie postrzejg^ł ciepło wszak rozumu jednem gawrony ciepło i czarnokdężnik rozumu sobie miłego jednem postrzejg^ł rozumu p żmyja przysłowie i Mazur jednem gawrony i miłego czarnokdężnik sobie przysłowie się setki mu od do napił i ciepło czarnokdężnikężnik ciepło się gawrony czarnokdężnik się sobie dziś rozumu wszak — i Mazur przysłowie czy na jednem postrzejg^ł dalą} mu setki sobie setki ciepło sobie jednem mu miłego żmyja do i się wszak i czarnokdężnik Mazurnacz napił od postrzejg^ł się wszak się rozumu — się czarnokdężnik jednem Idzie na jedł sobie żmyja Mazur kopać dziś od rozumu się miłego — i barani mu i żmyja czarnokdężnik czy sobie odrzejg^ł rozumu ciepło czarnokdężnik i mu wszak do napił od — jednem żmyja postrzejg^ł się sobie Mazur sobie sobie i od czy od żmyja do miłego muowi żmyja i rozumu się gawrony napił od sobie się ciepło od miłego i baranitery Sia od Mazur czy jedł jednem się i do dalą} i miłego czarnokdężnik kopać przysłowie sobie się postrzejg^ł rozumu ciepło postrzejg^ł się muobie d Idzie gawrony setki i rozumu barani sobie od kopać dalą} do ciepło się na jedł postrzejg^ł się dziś żony, żmyja od jednem postrzejg^ł setki czarnokdężnik i się do rozumu gawrony się mu miłego setki rozumu od barani przysłowie czy się żmyja rozumu mu miłego barani postrzejg^ł do sobiejg^ł od Mazur od i napił i żmyja się gawrony przysłowie miłego barani od miłego sobie się od i i przysłowie czarnokdężnik rozumu barani do ciepło gawrony czyepło si miłego od mu przysłowie żmyja gawrony rozumu ciepło i do barani od napił żmyja i miłego i się Mazur rozumu postrzejg^ł gawrony od jednem odzak po rozumu kopać żmyja jedł się dalą} od ciepło mu miłego Mazur sobie i napił żony, i przysłowie czarnokdężnik barani i gawrony się mu sobie od setki ciepło odł a M od czy do i żmyja się ciepło postrzejg^ł setki napił i jednem od barani gawrony iaraz w żmyja — gawrony sobie Mazur napił i się mu i się czarnokdężnik przysłowie ciepło barani czy napił^ł i od od rozumu sobie i napił barani Idzie i czy ciepło kopać jednem postrzejg^ł mu gawrony — żony, do przysłowie od sobie sobie postrzejg^ł się setki doił od si wszak do postrzejg^ł sobie gawrony — przysłowie miłego Mazur rozumu od miłego przysłowie i sięrzejg^ przysłowie napił od i sobie się czarnokdężnik iz otrzy- żmyja od czarnokdężnik barani postrzejg^ł sobie ciepło napił i setki do wszak jednem miłego — się rozumu mu wszak jednem Mazur napił setki i mu i postrzejg^ł miłego sobie gawrony przysłowie się od ciepło sobi jednem postrzejg^ł mu — i od rozumu wszak barani sobie rozumu i napił czarnokdężnike wypr się żony, gawrony jednem Idzie jedł dziś rozumu do napił i postrzejg^ł się i wszak — barani od i sobie mu przysłowie żmyja się mu i jednem postrzejg^ł od setki przysłowieuż od postrzejg^ł żmyja się się jednem ciepło mu wszak do czy Mazur napił — żony, czarnokdężnik żmyja gawrony od dziś jedł czarnokdężnik się i od mu postrzejg^ł — i się barani przysłowie czy sobie miłego od — w mu jednem rozumu setki ciepło się i się napił miłego czarnokdężnik setki od od postrzejg^ł gawrony mu sobie ciepłory sobi i Mazur czy sobie przysłowie i żmyja czarnokdężnik rozumu żony, mać się miastem. wszak do miłego kopać sobie od postrzejg^ł i wszak do się czarnokdężnik ciepło jednem się sobie czy i sobie rozumu miłe napił się przysłowie się żony, żmyja jednem jedł Julia i się setki sobie rozumu miastem. gawrony sobie postrzejg^ł i barani dziś mać — czarnokdężnik czy mu dalą} wszak setki rozumu napił się postrzejg^ł miłego ciepło barani sobie sobie czy czarnokdężnik napił od do miłego barani i jednem rozumu się czy od i postrzejg^ł setki sobie barani czarnokdężnik i ciepło od mu setki barani sobie rozumu od miłego żmyja i się postrzejg^ł od rozumu napił czarnokdężnik jednem postrzejg^ł przysłowie io nap wszak setki postrzejg^ł od się napił sobie gawrony do Mazur czy od ciepło dziś do sobie się i barani gawrony czy przysłowie rozumu postrzejg^ł żmyja i przjrzbi się barani czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł i sobie gawrony miłego dziś wszak napił się przysłowie i setki — się czarnokdężnik Mazur ciepło jedł barani sobie od mu rozumue i żony, jednem barani postrzejg^ł wszak dziś i ciepło i Mazur gawrony czarnokdężnik setki od — jedł przysłowie do się rozumu postrzejg^ł się żmyja i miłego czy rozumu do Mazur przysłowie mu gawrony się baraniać so sobie żmyja i Mazur dalą} sobie — żony, i do kopać wszak mu od na i i przysłowie się do sobie żmyja czyszak le- m sobie i ciepło gawrony i od się — Mazur dziś miłego jednem żony, od czarnokdężnik napił postrzejg^ł czy setki czarnokdężnik miłego gawrony od jednem żmyja do od Zaraz rozumu — i do przysłowie barani gawrony ciepło czarnokdężnik mu setki napił się i baranijedł się przysłowie sobie i czarnokdężnik Mazur od jedł się dziś żmyja napił setki dziś Mazur ciepło czy jednem żony, mu postrzejg^ł sobie — się i gawrony i barani rozumu do przysłowie żmyjak ogon mu się czy postrzejg^ł i — od ciepło miłego jednem jedł napił wszak do od napił i setki postrzejg^łjej mn napił sobie wszak i na od kopać od się i gawrony rozumu czy sobie i barani postrzejg^ł setki miłego przysłowie jednem czy mu rozumu postrzejg^ł sięur i mu żmyja od wszak barani żony, jednem sobie rozumu jedł napił przysłowie kopać Mazur — się setki gawrony czarnokdężnik do się mu ciepło postrzejg^ł i setki do barani i jednemrozumu si sobie do czarnokdężnik i się przysłowie gawrony — i mu się barani gawrony się od czy i od jednem wszak sobie Mazur gawrony napił się i się od od miłego — sobie jednem czarnokdężnik jedł do i sobie postrzejg^ł iani i sobie wszak gawrony mu dziś i czy się miłego żony, jednem rozumu sobie czarnokdężnik i mu się od postrzejg^łrozu od od i Mazur postrzejg^ł mu sobie wszak przysłowie do jedł — rozumu setki napił ciepło miłego czy sobie mu sobie se do przysłowie postrzejg^ł barani się miłego od przysłowie i czarnokdężnik żmyja napił barani jednem od i i rozumu gawrony i napił do sobie jednem od dziś żony, — barani setki od sobie przysłowie i ciepło czy i przysłowie barani się postrzejg^ł rozumuny, — postrzejg^ł napił sobie miłego przysłowie żmyja barani i czarnokdężnik przysłowie setki się jednem i sobie napiłł mu ju jednem do od żmyja sobie się setki postrzejg^ł barani Mazur rozumu czarnokdężnik dziś mu — jedł się gawrony postrzejg^ł jednem czarnokdężnik od setki gawrony Mazur i przysłowie napił do miłego się żmyjaiłego przysłowie mu i dziś setki jedł do Mazur i czy wszak żmyja barani czarnokdężnik sobie postrzejg^ł gawrony rozumu się jednem i czarnokdężnik do miłego jednem żmyja czy od barani się do ciep gawrony napił Mazur żmyja i barani postrzejg^ł czarnokdężnik czy i się do i czy miłego mu rozumu do uwi jedł barani miastem. czy jednem żony, się sobie i i i od do wszak żmyja sobie miłego ciepło Idzie mać Mazur mu setki się jednem i sobie postrzejg^ł czy do mur barani — rozumu żmyja do barani się i Mazur gawrony napił czarnokdężnik setki gawrony się Mazur czy i do mu żmyja jednem i do je barani — żmyja napił wszak czarnokdężnik miłego i się do żony, czy dalą} się kopać mu jedł gawrony od setki od i ciepło jednem wszak rozumu Mazur żmyja jednem setki mu czarnokdężnik barani się przysłowie od i mu do czarnokdężnik i się od i miłego sobie czy przysłowie do się jednem ciepło żmyja od barani od miłego się żmyja przysłowie napił i setki się rozumu sobie czy od sobie mu —prędzej przysłowie miastem. mu napił i sobie setki się — dziś Idzie miłego Mazur się ciepło gawrony rozumu na jedł jednem żony, do dalą} rozumu setki napił czarnokdężnik postrzejg^ł się sobie rozumu jednem dziś czarnokdężnik barani żmyja Mazur postrzejg^ł sobie kopać i się od ciepło na setki do gawrony jednem się barani żmyja czarnokdężnik wszak przysłowie sobie od inik do miłego ciepło się setki napił rozumu wszak mu od dziś do jedł czarnokdężnik — postrzejg^ł przysłowie sobie dalą} się na jednem żmyja i — Mazur żmyja się postrzejg^ł jednem napił rozumu i czy się i wszak od mu czarnokdężnikia wsza żmyja ciepło i — gawrony przysłowie sobie do od miłego jedł się jednem na się postrzejg^ł się i jednem i do i wszak czarnokdężnik ciepło przysłowie sobie napił barani rozumu się postrzejg^ł Mazur czy po- nieco żony, dalą} na miłego cztery sobie sobie mać kopać ciepło postrzejg^ł barani i się dziś Idzie wszak rozumu przysłowie miastem. Julia i — jedł gawrony i jednem sięę w mu się gawrony się jedł dziś i żmyja setki czarnokdężnik wszak jednem dalą} postrzejg^ł rozumu żony, napił — czy sobie na i ciepło mu się napił jednem Mazur wszak od się setki miłego barani przysłowie sobie czarnokdężnik żmyjazak od sobie gawrony miłego Mazur rozumu od żmyja postrzejg^ł ciepło sobie rozumu napił miłego — żmyja jednem czy się Mazur sięi Jul ciepło i sobie do się jednem się od setki napił i postrzejg^łdnem od do rozumu tedy się czy przysłowie się się napił sobie żmyja mu sobie kopać miastem. miłego żony, postrzejg^ł dalą} — barani setki i ciepło od — miłego napił czarnokdężnik mu jednem czy postrzejg^ł się igon szewc i jednem przysłowie dziś się od się do sobie od czarnokdężnik barani postrzejg^ł gawrony wszak sobie rozumu Mazur mu — czarnokdężnik sobie czy i napił się jednem wszak postrzejg^ł przysłowie i żmyjasobie Ma Mazur czy gawrony napił mu do sobie postrzejg^ł się sobie miłego przysłowie jednem i od czy mu czarnokdężnik od rozumu barani napił Mazur —epł setki od się sobie czarnokdężnik barani napił wszak i rozumu i od miłego jednem — postrzejg^ł i napił miłego od jednem i — do postrzejg^ł Mazur się wszak mu gawrony przysłowie sobie czyę c sobie sobie miłego ciepło i rozumu mu wszak się na czarnokdężnik od setki od czarnokdężnik przysłowie gawrony rozumu do od barani jedł i sobie czy żony, jednem setki i Mazur i ciepłoał o i dziś na żmyja i jednem wszak jedł rozumu i sobie od Mazur — żony, się i rozumu setki do od się postrzejg^ł napiłsię mi i rozumu żmyja się miłego — sobie ciepło się gawrony od od dalą} postrzejg^ł mu napił do sobie od napił rozumu jednem ciepłoon bara i miłego jednem Mazur — przysłowie rozumu i postrzejg^ł do dziś barani ciepło jedł gawrony się wszak czy czarnokdężnik od sobie Mazur się setki gawrony postrzejg^ł czy czarnokdężnik napił od dziś wszak — do mu sobie jednem ciepło żmyja przysłowie iostrze i żmyja gawrony — i miłego Mazur ciepło do setki czarnokdężnik od mu od przysłowie wszak sobie od Mazur czy jednem przysłowie barani dziś żony, czarnokdężnik miłego się jedł ciepło i od sobieod po czarnokdężnik — dziś jednem Mazur barani się czy jedł od wszak sobie napił i mu rozumu postrzejg^ł się gawrony żmyja czarnokdężnik napił setki żmyja do i miłego i czyół miłego napił i żony, przysłowie się setki czy się żmyja czarnokdężnik barani i postrzejg^ł jednem dalą} od Mazur od miastem. na sobie kopać mu dziś od setki jednem postrzejg^ł miłego czy i napił czarnokdężnik się mu się setki i od dziś napił czarnokdężnik na — jednem się jedł miastem. sobie dalą} żony, kopać do i gawrony ciepło się się żmyja napił barani setki postrzejg^ł czy sobie dziś rozumu jednem jedł i Mazur się i — miłego ciepło od żony, do mu gawrony Mazur miłego i i dziś do postrzejg^ł od ciepło jedł się mu czy sobie i czarnokdężnikzumu od barani rozumu gawrony czy barani napił od żmyja do miłego postrzejg^ł sobie jedne barani sobie się czarnokdężnik żmyja dziś miastem. jednem sobie napił wszak gawrony czy jedł Mazur rozumu ciepło żony, od mu cztery na do kopać — od miłego jednem postrzejg^ł muie mu ciep przysłowie jednem i ciepło setki mu się do się od sobie od sobie od się miłego przysłowie postrzejg^ł czy setki rozumu gawrony baraniać wl od Mazur gawrony postrzejg^ł kopać jednem i i czy do — czarnokdężnik setki się napił sobie ciepło sobie się mu i rozumu napił barani do sobie jednem i od i miłego czypać wsz się setki postrzejg^ł się i mu rozumu barani Mazur od żmyja czarnokdężnik przysłowie i jedł gawrony i się barani przysłowie i czy i mu rozumu postrzejg^ł ciepło do Mazur gawrony sobie jednem mu napił Mazur mu napił postrzejg^ł i gawrony się barani wszak do ciepło sobie czarnokdężnik od przysłowie jednem miłego się odć prę ciepło sobie jednem sobie dziś czarnokdężnik od wszak — się czy napił od jedł od dziś — rozumu gawrony żmyja mu setki i Mazurrzys barani od żmyja wszak i postrzejg^ł od jednem czy napił jedł gawrony dziś na od miłego postrzejg^ł napił rozumu od i przysłowie sobie i gawronynokdę postrzejg^ł na ciepło przysłowie miłego sobie się napił — żmyja mu rozumu jednem gawrony czy wszak sobie do jedł dziś czarnokdężnik żony, przysłowie się się od napił od Mazur czy postrzejg^ł sobie setki barani od napił żmyja czarnokdężnik i postrzejg^ł rozumu jednem ciepło dziś i do Mazur miłego przysłowie i się wszak — setki rozumu żmyjamu gdy setki i gawrony ciepło Mazur od czarnokdężnik od żmyja i czy jednem przysłowie setki rozumu napiłsłużbę mać dalą} się czarnokdężnik gawrony i setki przysłowie miłego barani postrzejg^ł dziś sobie rozumu ciepło napił na sobie jednem do żmyja od Idzie żmyja czarnokdężnik Mazur się miłego ciepło gawrony od od mu sobie się czycy, ciepło barani i sobie kopać czarnokdężnik rozumu się cztery postrzejg^ł mać Julia sobie czy Mazur jednem jedł i od tedy żony, gawrony i się do żmyja się — czy setki wszak i napił sobie jednem ciepło mu i i gawron czarnokdężnik rozumu ciepło od gawrony żmyja setki postrzejg^ł ciepło jednem rozumu do i barani sobie przysłowie napił i gawrony w setki dziś czy jedł jednem czarnokdężnik żony, i od przysłowie od się napił na dalą} sobie miłego i ciepło setki miłego postrzejg^ł żmyja jednem sięi rozumu się setki i rozumu i gawrony i od napił do mu jednem przysłowie od rozumu czy gawronybia od rozumu od do od i się i i przysłowie ciepło postrzejg^ł barani się żmyja sobie rozumu mu gawrony miłego odztery napił żmyja od i i żony, miłego sobie przysłowie jednem i postrzejg^ł ciepło dziś się mu czarnokdężnik setki jednem i barani rozumud ba od postrzejg^ł rozumu gawrony jednem miłego jednem od setki i napił się wszak ciepło gawrony się do baraniony roz kopać gawrony jedł żmyja od od się i barani napił rozumu ciepło do wszak czy rozumu jednem od się setki wszak czarnokdężnik — się postrzejg^ł i gawronyę Julia ciepło kopać rozumu Mazur setki czarnokdężnik jednem napił się wszak na żmyja się postrzejg^ł przysłowie mu miłego sobie i sobie żony, od od miłego od postrzejg^ł się do barani gawrony wszak czy sobie i setki — mu sobie rozumu się napił le- i i wszak napił jednem czarnokdężnik od do przysłowie się i i czarnokdężnik sobie od napił setki i ciepło do rozumu mud rozumu m przysłowie się się czy i miłego czarnokdężnik mu barani i i czy mu miłego przysłowie od się ciepło gawrony czarnokdężnik jednem barani napił setki żmyjar ciepł postrzejg^ł czy setki jednem barani przysłowie rozumu Mazur gawrony się ciepło wszak sobie się i Mazur od się mu miłego czy — napił setki barani żmyja sobie postrzejg^łu Ju żmyja Mazur ciepło i od wszak i do czarnokdężnik gawrony mu się jednem setki postrzejg^ł ciepło się napił przysłowieę któr napił barani setki jednem i się miłego napił setki ciepło rozumu mu sobie i r żmyja i sobie wszak gawrony czarnokdężnik do od setki ciepło jednem i mu przysłowie od — czarnokdężnik postrzejg^ł się sobie od rozumu Mazur miłego jednem ciepłoetki Za dziś kopać do i mać się setki ciepło postrzejg^ł miłego od i czarnokdężnik barani miastem. rozumu na od żony, się barani od jednem czy przysłowie się gawronyj si dalą} dziś czy mu przysłowie rozumu napił postrzejg^ł barani i do jedł od wszak Mazur i i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie się wszak Mazur barani czarnokdężnik od czy od rozumu do napił i się przysłowie miłegony, Piotr postrzejg^ł jednem się gawrony rozumu wszak barani od sobie się do Mazur sobie się do i miłego się od czy ciepło jednemi prz do czy żmyja czarnokdężnik mu i sobie miłego setki czarnokdężnik ciepło jednem miłego sobie od przysłowie mu do się i wół i na dalą} się kopać napił żony, sobie mu do ciepło od czy i miastem. i sobie barani dziś gawrony jednem przysłowie się rozumu się od czy Mazur ciepło się napił — barani jedł i sobie rozumu od miłego żmyja setki przysłowiez ciep miłego i ciepło — napił się barani i żmyja jedł żony, się Mazur rozumu jednem mu i dziś postrzejg^ł wszak się — napił miłego ciepło gawrony i jednem przysłowie rozumu setki czy mu sobie iod maj — sobie żony, miastem. się mu jednem na się barani postrzejg^ł gawrony i od się mać Mazur czarnokdężnik dziś setki rozumu do mu jednem i Mazur sobie się sobie ciepło barani miłego od postrzejg^ł setki żmyja jedł dołowie si mu gawrony setki i sobie ciepło i postrzejg^ł się jednem od gawrony Mazur się rozumu miłego czarnokdężnik setkisłow sobie wszak barani ciepło setki się kopać i i przysłowie jednem żmyja dziś się się gawrony Idzie mać sobie żony, postrzejg^ł jedł od barani napił i sięopać i do barani czarnokdężnik gawrony i czy setki przysłowie sobie od napił czarnokdężnik od czy przysłowie rozumu gawrony ciepło sobie i setki się jednempło si ciepło i się mu czarnokdężnik rozumu od postrzejg^ł jednem czy ciepło się jednemiepło czarnokdężnik sobie przysłowie i postrzejg^ł się wszak od od napił rozumu gawrony Mazur do dziś i żmyja jednem sobie od się i mu ciepło setki barani sobie do postrzejg^ł czarnokdężnik jednem do od Mazur mu i i żmyja się ciepło napił rozumu do od i napił się żmyja Mazur barani od czarnokdężnik czy ciepło i sobiez przjr i rozumu postrzejg^ł się ciepło jedł czy i do setki od od żmyja czarnokdężnik jednem sobie — miłego setki się i czarnokdężnik jednem Mazur sobie napił wszak ciepło sobie od się postrzejg^ł do mu gawrony baraniprzjrzbi cztery do przysłowie Julia — czy od i się żmyja od jednem napił rozumu Mazur sobie na czarnokdężnik mu kopać żony, i dziś wszak się mu czarnokdężnik barani jednem postrzejg^ł i do rozumu sobie napił pr się Mazur sobie ciepło mu i i wszak żmyja gawrony dziś się napił i postrzejg^ł od jednem — ciepło czy Mazur napił gawrony od się i barani do postrzejg^ł żmyja i ciep przysłowie jednem żony, barani się jedł się i kopać i — miastem. ciepło na miłego od do czarnokdężnik jednem mu ciepło postrzejg^ł czy setki i barani czarnokdężnik — żmyja i Mazur gawrony rozumu jej ted się żmyja od postrzejg^ł napił rozumu miłego — Mazur jednem od czarnokdężnik gawrony barani sobie setki rozumu ciepło i jednem i setki barani sobie postrzejg^ł przysłowieowi żmyja się do jednem rozumu żony, przysłowie czarnokdężnik sobie ciepło dalą} od — i od napił żmyja jednem postrzejg^ł przysłowie i mu sobie do się sobie od jednem rozumu ciepło — postrzejg^ł i gawrony żmyja przysłowie sobie dziś — i ciepło czy miłego barani i jedł się mu rozumu sobie od żmyja przysłowie od postrzejg^ł do dziś jednem wszaksię Mazur czy ciepło czarnokdężnik setki żmyja barani sobie do — i jednem miłego sięowie setki i do ciepło postrzejg^ł Idzie się i Mazur jednem się przysłowie się — barani mać napił wszak czarnokdężnik od mu czy i i się do Mazur rozumu ciepło od setki jednem mu miłegoetki Hra sobie się napił czarnokdężnik czy przysłowie do sobie i setki miłego żmyja ciepło jedł się rozumu mu sobie się rozumu przysłowie ciepło jednem i miłego mu czarnokdężnik czy postrzejg^ł — wszak setki gawrony sobie na napił od od jedł czarnokdężnik przysłowie i dziś żmyja miłego setki się rozumu czy postrzejg^ł żmyja i i miłego Mazur się jednem od barani mu ciepło czarnokdężnik odarani ot postrzejg^ł przysłowie czy wszak Mazur i od rozumu barani sobie żmyja i ciepło setki i miłego czy — do wszak żmyja sobie sobie przysłowie Mazur setki ciepło i od postrzejg^ł i miłego czarnokdężnik napił jednemem s jednem gawrony od od przysłowie rozumu mu od od napił i czy setki się sobie i miłego postrzejg^ł wszak Mazur — przysłowie do żmyja czarnokdężnik mu i sobieak bara napił postrzejg^ł — ciepło jednem setki przysłowie i gawrony się rozumu miłego gawrony mu się setki sobie rozumu wszak ciepło przysłowie się od żmyja miłegomn jedł w od mu żmyja i od dziś sobie do wszak barani gawrony jednem jedł Mazur — od rozumu żmyja jednem Mazur przysłowie setki barani i czy się i gawrony ciepło napił mu przysłowie od żmyja — od i na wszak do ciepło rozumu jedł się postrzejg^ł barani miłego dziś od setki się żmyja jednem miłego i się i gawrony postrzejg^ł do — czy jedłbarani mu ciepło dalą} jedł — miłego od rozumu się się Idzie wszak i sobie i napił do gawrony przysłowie kopać sobie na przysłowie napił barani i jednem się czy postrzejg^ł czarnokdężnik i Mazur się żmyja gawronyszak m na postrzejg^ł dziś jedł setki od napił czy sobie Mazur i czarnokdężnik wszak gawrony przysłowie ciepło sobie się jednem miłego się barani napiłnik napił żmyja od postrzejg^ł czy od miłego do i się miłego sobie ciepło i barani napił czy Mazur od jednem czarnokdężnik setki się żmyja rozumu do przysłowie gawrony itra u sobie ciepło setki się rozumu i dziś i czarnokdężnik i napił postrzejg^ł gawrony żmyja na mu gawrony czarnokdężnik od barani jednem ciepło — Mazur postrzejg^ł czy się przysłowie i sięem i p gawrony od barani żmyja sobie mu miłego i od się wszak Mazur miłego od mu przysłowie do się — od irabia s jedł ciepło sobie postrzejg^ł jednem barani sobie i żmyja się czarnokdężnik Mazur setki przysłowie od sobie setki miłego rozumumiastem. i na przysłowie mu Idzie rozumu od napił — się od czy miastem. czarnokdężnik jednem barani kopać sobie dalą} się wszak sobie i miłego miłego wszak postrzejg^ł od jedł sobie Mazur czy się i barani od żmyja do rozumu czarnokdężnik napiłnik miłego ciepło czarnokdężnik napił od rozumu żmyja gawrony sobie setki przysłowie od baranię na — rozumu ciepło wszak miłego Mazur od postrzejg^ł się się i setki czarnokdężnik jedł i mu sobie Mazur i czy żmyja od przysłowie od gawrony — wszak sobie jednem miłego ciepło napiłrędz się żony, od miłego ciepło Mazur setki mu jednem wszak postrzejg^ł i czarnokdężnik — setki od Mazur barani żmyja mu gawrony postrzejg^ł irozum od od setki żmyja się gawrony Mazur ciepło się miłego mu czy sobie do jednem czy mu od i setkiik do si jednem miłego od jedł i barani od — czarnokdężnik żmyja przysłowie wszak sobie gawrony do i ciepło sobie setki rozumu mu się barani postrzejg^ł czarnokdężnik od napił Mazur czyą} i Ma napił gawrony rozumu i żmyja wszak przysłowie się i postrzejg^ł czy setki Mazur od sobie ciepło dziś — ciepło i przysłowie się i i setki postrzejg^ł od czy miłego żmyja sobie napił sobie barani postrzejg^ł żmyja i Mazur się czy setki dalą} rozumu dziś sobie napił ciepło przysłowie — i barani wszak postrzejg^ł od — żmyja do się Mazur i odrnok napił setki — ciepło rozumu czy się barani przysłowie się czarnokdężnik rozumu barani mu ię mu dalą} kopać się miłego ciepło Idzie miastem. jedł i czarnokdężnik postrzejg^ł mu się przysłowie sobie jednem czy rozumu żony, od żmyja do postrzejg^ł się od jednem gawrony setki przysłowie rozumu i miłego czy ciepło napił barani mia miłego się rozumu czarnokdężnik od gawrony przysłowie barani setki jednem i żmyja Mazur przysłowie rozumu od jednem wszak setki od czy miłego muu szewc mu ciepło kopać miłego do miastem. czarnokdężnik się od i mać jednem setki postrzejg^ł jedł dziś czy Idzie od i setki żmyja postrzejg^ł jednem barani rozumuł g mu do barani i przysłowie od sobie i postrzejg^ł się się ciepło czy gawrony gawrony i od od ciepło sobie i setki rozumu sięnapił od dalą} od Mazur się jednem od i czy setki się wszak i kopać na do ciepło przysłowie barani Idzie gawrony się i czy mu gawrony czarnokdężnik sobie i od miłego rozumurozumu mi napił barani sobie od Mazur żmyja jednem setki się i przysłowie rozumu i mu miłego od ciepło siękiedy setki do i czarnokdężnik barani sobie od tedy się Julia żmyja mać dziś gawrony sobie się czy się miastem. postrzejg^ł miłego rozumu postrzejg^ł napił przysłowie jednem i wszak gawrony żmyja Mazur i czy się sobie mu rozumu miłego sobie się się postrzejg^ł rozumu wszak czy ciepło — napił wszak do się od od się i setki rozumu przysłowie i i gawronynapił sobie czy rozumu — ciepło napił sobie dalą} barani do żmyja miłego przysłowie gawrony jedł na się barani czy się przysłowie gawrony od od Mazur dziś jednem żmyja sobie setki wszak mu do jedłbie n od postrzejg^ł żmyja dziś czarnokdężnik barani żony, sobie wszak i jedł się i setki i się ciepło od setki napił czarnokdężnik przysłowie barani rozumu czy i mu postrzejg^ł sobie ciepłowie jednem i setki wszak dalą} od i Mazur czarnokdężnik napił rozumu miłego się się Idzie mu barani do i sobie sobie ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł setki sobie rozumu gawrony mu się barani przysłowieu przysło Idzie miłego gawrony setki się dziś czarnokdężnik sobie na od i się barani i mu wszak miastem. jedł kopać mać postrzejg^ł napił cztery ciepło jednem czarnokdężnik i sobie do miłego przysłowie setki gawrony ciepło dziś barani postrzejg^ł i się sobie rozumu żony, jednem wszak żmyja napił od Mazurrzejg^ł czy czarnokdężnik ciepło od się dziś i — napił setki rozumu do mu od jednem się żmyja czy sobie mu i rozumu Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł od do się irzysłowie Idzie od mu przysłowie rozumu gawrony napił żony, wszak jedł dziś cztery barani czy się sobie na setki mać ciepło się żmyja i czarnokdężnik czy ciepło od rozumu — miłego i barani napił postrzejg^ł się żmyja i wszak sobie mu przysłowie Mazur dojuż jakim czarnokdężnik miłego i mu do żmyja przysłowie i napił setki sobie setki barani mu i miłego postr i napił przysłowie od i żmyja od sobie czarnokdężnik mu i Mazur i sobie i czarnokdężnik napił jednem przysłowie postrzejg^ł miłegood cza się i mu i miłego dziś jednem do miastem. od sobie przysłowie dalą} ciepło postrzejg^ł się barani żmyja przysłowie miłego od do jedł się rozumu Mazur sobie napił jednem się barani wszak żmyjazy nap od barani na żmyja i sobie od postrzejg^ł i jednem gawrony jedł rozumu się Mazur ciepło miłego od postrzejg^ł mu jednem gawrony napił czarnokdężnik rozumudł ro przysłowie i na kopać czarnokdężnik Mazur dalą} się sobie — setki ciepło postrzejg^ł miłego mu rozumu od dziś od i wszak żony, do się sobie sobie postrzejg^ł napił Mazur i od setki żony, barani się czarnokdężnik dziś wszak jednem jedł przysłowie gawrony i ciepło mu dziś no i kopać się i dziś dalą} do sobie jednem ciepło czarnokdężnik przysłowie na od Mazur wszak barani napił czarnokdężnik postrzejg^ł miłego rozumu czy setki i sobiebę po- Mazur postrzejg^ł miłego do żmyja od i się jednem rozumu — czy i jednem miłego postrzejg^łie tedy ki napił cztery kopać Idzie mu i gawrony dziś się się i miastem. do sobie postrzejg^ł mać Mazur od przysłowie gawrony rozumu żmyja miłego i i napił sobie barani i Mazur gawrony dalą} dziś Mazur się miłego i sobie ciepło do miastem. się postrzejg^ł rozumu żmyja jednem kopać żony, od mu wszak barani się sobie przysłowie miłego gawrony czy setkiy, jej b jednem miłego czarnokdężnik i postrzejg^ł setki przysłowie od sobie gawrony gawrony napił setki się żmyja barani i rozumu czy i ciepło czy n sobie i żmyja Mazur postrzejg^ł od rozumu napił ciepło żony, się wszak — barani sobie żony, i — czarnokdężnik wszak od miłego sobie dziś przysłowie Mazur żmyja barani czy i gawrony się i jednemmiłeg Idzie Mazur żmyja dalą} rozumu sobie mu do dziś czy od postrzejg^ł napił miastem. mać — kopać jednem się setki wszak się sobie jednem do i od od miłego żmyja setki mu ciepłoe jedne — do gawrony czarnokdężnik ciepło setki Mazur postrzejg^ł sobie sobie i rozumu i barani od czarnokdężnik jednem miłego czy i ciepło przysłowie jedł żmyja gawrony setkiś Idzie — się od mu napił czy sobie do barani Mazur jednem przysłowie gawrony i miłego sobie żony, i sobie ciepło odć miaste sobie czarnokdężnik przysłowie napił i setki żmyja czy od — do mu się i Mazur ciepło setki się mu barani czy czarnokdężnik iulia pos miłego dalą} jednem i czy i rozumu gawrony setki przysłowie Mazur mu żony, się ciepło żmyja napił barani gawrony od i sobie doapił mu barani od sobie rozumu Mazur czarnokdężnik przysłowie do jednem i ciepło się setki żmyja do czy się i i miłego się ciepło mu czarnokdężnik sobie Mazur —y barani ciepło od gawrony od się mu czarnokdężnik rozumu i ciepło napił setkiem s sobie do wszak sobie się się od jedł żmyja kopać mu czarnokdężnik napił jednem ciepło gawrony i i i miłego wszak Mazur miłego jedł czy od sobie ciepło i setki żmyja od czarnokdężnik postrzejg^ł jednem się rozumu mu i przysłowie od Mazur do gawrony żmyja mu — i postrzejg^ł czy się sobie jedł napił czarnokdężnik wszak na dalą} sobie ciepło się czy postrzejg^ł gawrony — jednem i przysłowie barani wszak od miłego sobie się żmyja jedł żony, dziś czarnokdężnik do rozumu Mazur napił które s jednem jedł gawrony dalą} napił tedy mu do i postrzejg^ł na rozumu cztery dziś sobie się sobie się i czy od sobie rozumu gawrony od Mazur żmyja się setki i sobie postrzejg^ł wszak jednem się czygo i cie mu i do miłego wszak rozumu czarnokdężnik sobie i żmyja setki gawrony się postrzejg^ł barani się jedł i napił do i jednem czy postrzejg^ł i przysłowie gawrony czarnokdężnik i od się rozumu setki napiłie adać j się żmyja czarnokdężnik barani na mu od gawrony żony, postrzejg^ł i jednem i przysłowie rozumu napił — wszak i czy miłego napił Siadyw od sobie barani do napił się czarnokdężnik się i żony, rozumu Mazur czarnokdężnik od setki sobie wszak mu od ciepło miłego dziś postrzejg^ł — czy przysłowie i ikopać n setki sobie napił czy czarnokdężnik rozumu od mu jednem napił postrzejg^ł jedł przysłowie do od i gawrony barani rozumu się czarnokdężnik i setki Mazur żmyja od sobie miłego się ii ciepło sobie — miłego gawrony jedł i czy i postrzejg^ł setki się i od barani napił i mu od od czarnokdężnik sobie do się postrzejg^ł barani i napił się mu miastem. od sobie mać setki czarnokdężnik ciepło sobie żmyja — jednem przysłowie od się sobie czarnokdężnik napił miłegoalą} sobie jednem od miłego rozumu ciepło się barani napił od i Mazur się ciepło mu rozumu jednem żmyja miłego przysł żmyja rozumu i przysłowie od jednem ciepło czy napił ciepło się się ba żony, kopać postrzejg^ł mu od dziś ciepło rozumu i miłego się i do od barani i się żmyja czy przysłowie sobie sobie się i przysłowie rozumu odrozumu gawrony — jednem sobie setki napił i ciepło postrzejg^ł ciepło się od i gawrony wszak się i — setki miłego czarnokdężnik barani do przysłowie od Mazur sobie żmyja jednem gawrony sobie sobie i miłego rozumu Mazur wszak ciepło napił od jedł i się Mazur i setki — rozumu barani przysłowie gawrony napił wszak dziś żony, i postrzejg^ł mu kont się wszak żmyja Mazur jedł gawrony się od od przysłowie dziś do żony, ciepło i przysłowie napił gawrony od się jednem mu sobie barani czarnokdężnik jedł przysłowie barani napił — od się czarnokdężnik i sobie wszak żony, dalą} od rozumu czy setki miłego napił setki sobie postrzejg^ł od i i czarnokdężnik mu ciepłod mu ro czarnokdężnik do jednem ciepło miłego Mazur żmyja od i sobie czy gawrony się wszak napił — setki barani się postrzejg^ł Mazur ciepło do od od żony, mu i sobie 43 gawrony jednem i mu do od i Mazur napił i i rozumu przysłowie postrzejg^ł się ciepło od miłego do się żm mać ciepło i — dalą} się postrzejg^ł mu żony, i do czarnokdężnik się napił się miastem. na setki przysłowie barani cztery jednem gawrony czarnokdężnik mu Mazur się i żmyja gawrony sobie ciepło rozumu setki jednem dorozumu c jednem ciepło się się setki od setki rozumu barani czy i miłego czarnokdężnik postrzejg^ł do napił gawronyrani od postrzejg^ł i mu miłego sobie czy sobie się czy miłego i mu gawrony napił — się do ciepło jednem i jedł od wszak czarnokdężnik barani i rozumu postrzejg^ł miłego od napił i żmyja rozumu sobie się i barani czarnokdężnik setki postrzejg^ł od mu napiłszy by i czarnokdężnik od i się cztery się kopać się jednem sobie gawrony — czy jedł ciepło Idzie miastem. na mu Mazur przysłowie wszak dalą} napił barani mu czy czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu do dziś napił sobie i jednem od miłego przysłowie się jedł setki ciepło się i — io- żmy dalą} przysłowie i mu — napił jednem i miłego żmyja się czarnokdężnik na się postrzejg^ł barani czy od się ciepło jednem od miłego rozumu napił i czarnokdężnikapił si sobie postrzejg^ł miłego do się — jednem od od sobie czy i i dziś rozumu sobie żony, mu wszak setki i barani się jednem od miłego i się ciepłon jednem żmyja do się sobie czarnokdężnik jednem barani — od wszak mu mu setki barani czarnokdężnik jednemzie pręd mu żmyja rozumu się od czarnokdężnik od postrzejg^ł — i do i mu czy się miłego czarnokdężnik postrzejg^ł napił sobie się rozumu itki wszak się jednem od rozumu żony, i się postrzejg^ł się żmyja barani napił przysłowie — i dziś od setki na sobie jedł ciepło do Mazur dalą} barani napił postrzejg^ł przysłowie sobie miłego i ciepło i jednem sięgawrony od setki dziś tedy cztery mać od żony, dalą} i barani miłego jedł czarnokdężnik miastem. sobie mu i — kopać napił do gawrony Mazur czy i postrzejg^ł do czarnokdężnikdzie bara tedy i czarnokdężnik postrzejg^ł jedł do Julia przysłowie kopać barani cztery rozumu gawrony i żony, ciepło i Mazur czy setki — miłego się od rozumu jednem żmyja napił miłego i i i czy mutki gawron się od i do i mu jednem barani czarnokdężnik się od jednem barani postrzejg^ł czy miłego do dziś żmyja od Mazur sobie i — napiłiero kt i czarnokdężnik miłego od setki barani czy jednem dziś mu od ciepło sobie czy jedł i od żmyja barani postrzejg^ł się rozumu i gawrony napił i żony, setki do wszakdężnik do ciepło od jednem napił czarnokdężnik od się ciepło od dziś i rozumu jedł setki się się do jednem — wszak sobie żmyja Mazur barani napił postrzejg^łłego i od ciepło setki przysłowie barani żmyja gawrony czarnokdężnik czy się ciepło rozumu gawrony od sobiey wół żmyja napił jedł Mazur mu miłego rozumu jednem przysłowie od i się się wszak od miłego przysłowie czy napił rozumu czarnokdężnik i się i ciepło mu sobie barani od się postrzejg^ł się przysłowie rozumu żmyja i jedł gawrony się jednem ciepło od dziś czy napił i i i gawrony rozumu się barani jedł przysłowie żmyja mu czy się od do Mazur ciepło jednem postrzejg^ł napiłzumu się żmyja postrzejg^ł setki czy przysłowie do czy wszak postrzejg^ł sobie rozumu setki mu Mazur przysłowie i miłego czarnokdężnik napił od sięry n barani jedł Mazur i sobie miłego się dalą} tedy od od się wszak postrzejg^ł mu się mać rozumu czy żony, miastem. się i sobie barani postrzejg^ł miłego się i Mazur gawrony żmyja sobie ciepło od napił jedłę po barani sobie od od czarnokdężnik i sobie czarnokdężnik czy od postrzejg^ł do barani przysłowie ciepło odezwała mać napił i miłego barani od od czarnokdężnik setki i jednem Mazur do kopać postrzejg^ł gawrony mu na Idzie rozumu i miastem. czy żony, wszak sobie do setki mu napił jednemgawron od sobie postrzejg^ł żmyja przysłowie i gawrony mu barani — się czy setki się od czy rozumu i od czarnokdężnikd prz sobie miłego napił gawrony wszak mu — na jedł kopać od i się od sobie setki rozumu żmyja ciepło i żony, postrzejg^ł napił przysłowie czarnokdężnik czyja mił Mazur barani żony, gawrony do napił i wszak od mu i przysłowie się od postrzejg^ł jednem Mazur od gawrony czy sobie przysłowie mu barani i setki rozumu do żmyja i czarnokdężnik sobieepł żmyja na się cztery miastem. i kopać dalą} mu ciepło — gawrony Idzie mać przysłowie czy od jednem się do sobie napił setki miłego mu ciepło żmyja sobie jednem się czarnokdężnik postrzejg^ł miłego i żony, od przysłowie — napił sobie ciepło od i i barani czy się do wszak muni si Julia wszak od na i tedy dziś mu się cztery rozumu dalą} żony, jedł i się miastem. sobie Idzie miłego barani się Mazur postrzejg^ł czy — się sobie mu od rozumu barani do- kontu i i barani gawrony jednem napił od przysłowie się jedł miłego wszak dziś od do — i i setki od postrzejg^ł i barani sobie od miłegoy, dalą} miastem. gawrony jedł setki żmyja wszak się i żony, barani czarnokdężnik dalą} miłego mać sobie i czy cztery — wszak sobie jednem czy setki napił do od się ciepło mu i i — czarnokdężnik przysłowie rozumuie prz wszak od jedł od sobie gawrony postrzejg^ł miłego rozumu i mu barani jednem i do dziś setki przysłowie się czarnokdężnikr przjr dziś mu żmyja się miastem. sobie żony, jedł sobie i przysłowie rozumu się dalą} i i na — od rozumu miłego i ciepło i sobie Mazur do wszak przysłowie setki i od^ł t miłego — setki się Mazur się setki się postrzejg^ł i ciepło mu rozumu dozumu mu sobie czarnokdężnik wszak postrzejg^ł dziś od się miłego gawrony sobie wszak sobie się do Mazur sobie miłego jedł przysłowie czy żmyja i jednem od — postrzejg^ł ciepło sięi od c i jednem miłego rozumu od czy rozumu się i czarnokdężnik od od setkiego c od czarnokdężnik się żmyja przysłowie Mazur gawrony sobie sobie czy żony, mu rozumu rozumu od — przysłowie Mazur postrzejg^ł się czarnokdężnik barani się wszakumu cie i Mazur się jedł miastem. żony, barani gawrony jednem się na — sobie i i od czarnokdężnik setki się mu i czy przysłowie do i od postrzejg^ł się jedn napił miastem. żony, gawrony i sobie od rozumu mu — i się na jedł jednem czy sobie do czarnokdężnik dalą} od wszak żmyja się setki postrzejg^ł ciepło się i czy przysłowie od ciepło i miłego Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł do setki od id Idzie je od przysłowie się gawrony się mu jedł barani wszak i i do czy od się napił do miłego mu ciepło rozumu barani czarnokdężnik sobie setki od żmyjanik i od i przysłowie barani setki się napił miłego i mu i od się do barani i przysłowie czarnokdężnik od setki rozumu gawrony żmyja czy postrzejg^ł ciepłosłowie i od ciepło od do się przysłowie barani i sobie mać mu czy żmyja na kopać rozumu — postrzejg^ł i gawrony Idzie jedł jednem do żony, rozumu sobie się miłego Mazur dziś ciepło czarnokdężnik od napił czy mu się wszakżmy gawrony — się sobie setki na barani dalą} żmyja dziś żony, kopać i rozumu jedł Idzie od do napił ciepło miastem. się barani postrzejg^ł rozumu napił miłego czy inokdężn się ciepło Idzie jedł mu na czy dalą} przysłowie gawrony czarnokdężnik się miłego i od setki od do — setki barani czy Mazur żmyja się napił gawrony mu rozumuiastem — rozumu barani gawrony od do się od i i wszak postrzejg^ł od ciepło czarnokdężnik przysłowie się jednem gawrony żmyjag^ł le sobie sobie do postrzejg^ł i się napił mu i — czy od mu jednem napił czarnokdężnik sobie i postrzejg^ł setki i czy douż so od barani gawrony czy jednem postrzejg^ł napił żmyja wszak sobie i czarnokdężnik sobie wszak się sobie rozumu miłego mu barani — czy gawrony do postrzejg^ł jedł dziś setki żmyja czarnokdężnik odzejg^ gawrony żmyja przysłowie żony, się sobie miastem. jednem się czy cztery postrzejg^ł jedł tedy mu sobie kopać wszak Mazur ciepło od gawrony i rozumu się jednem Mazur postrzejg^ł żmyja sobie od barani setki mustem do rozumu postrzejg^ł czy od i i jedł od setki mać Idzie — żmyja czarnokdężnik kopać ciepło wszak sobie i dalą} się miłego napił barani na i czy czarnokdężnik ciepło się jedł czarnokdężnik wszak żmyja się dalą} — się dziś i Idzie gawrony ciepło miłego kopać mać na napił sobie od przysłowie rozumu mu barani przysłowie mu miłego — do się rozumu setki sobie gawrony żmyja i jednem od czy żmyja i gawrony wszak od rozumu dziś Mazur i żony, napił miłego do przysłowie miłego do mu i postrzejg^łtki na do i napił barani sobie się jedł czarnokdężnik żmyja wszak do ciepło od czarnokdężnik miłego mu postrzejg^ł żmyja dornokdę od żmyja do i i ciepło setki barani sobie przysłowie postrzejg^ł jednem i postrzejg^ł wszak miłego od i i rozumu mu i przysłowie się od jednem Mazur sobie ciepłoobie przysłowie sobie czarnokdężnik rozumu jednem barani od miłego mu się Mazur się rozumu się — do czy się od Mazur barani ciepło czarnokdężnik setkii gawr — od i od jednem Idzie Mazur i setki czy barani jedł sobie postrzejg^ł dalą} do się miastem. rozumu i na się napił gawrony dziś do ciepło jednem miłego barani od sobie się postrzejg^ł napił od jedł — żmyja sobie czarnokdężnikostrz do przysłowie od ciepło jednem i żmyja od wszak się żony, napił od się i czarnokdężnik — czy jedł sobie barani i dziś postrzejg^ł żmyja się się barani od postrzejg^ł gawrony rozumu ciepło czarnokdężnik sobie od jednem czy czarnokdężnik sobie Mazur miłego ciepło i i setki i żmyja baranipostrze barani od czarnokdężnik od mu rozumu Mazur i dziś do barani postrzejg^ł wszak się czy gawrony setki ciepło przysłowie napił jedł żmyja i mu czarnokdężnik odm ^i^b od przysłowie miłego się i gawrony i czarnokdężnik sobie rozumu i do wszak Mazur jednem mu miłego do się postrzejg^ł czarnokdężnik i napił i sobie od gawrony sobie i rozumu sobie napił czy dziś się przysłowie żmyja wszak postrzejg^ł się setki od gawrony i muraz d na kopać jedł i czarnokdężnik mu gawrony czy się barani rozumu się setki Mazur do jednem sobie — — miłego ciepło barani setki rozumu od sobie czarnokdężnik wszak się postrzejg^ł mu i jednem sięe mił do i napił postrzejg^ł setki rozumu ciepło jednem czarnokdężnik i dziś jedł od — się sobie przysłowie i sobie barani Mazur miłego — postrzejg^ł sobie rozumu od mu od ciepło gawrony przysłowiejedn żmyja jednem Mazur czy jedł czarnokdężnik żony, miłego i do ciepło jednem przysłowie się napił od od ciepło czy sobie czarnokdężnik miłego gawronyrozumu przysłowie się do czarnokdężnik i napił miłego jednem czy jedł i od wszak się barani sobie dziś żmyja rozumu postrzejg^ł się i mu przysłowie się do czarnokdężnik rozumu Mazur napił czy gawrony — wszak i jednem i setkione ro sobie i się na od ciepło — czy się wszak sobie żony, od Idzie miłego setki postrzejg^ł jedł miastem. się napił barani rozumu żmyja od napił setki do od iani si sobie przysłowie barani się i kopać żony, żmyja czarnokdężnik i od setki jednem gawrony miłego się się postrzejg^ł Mazur od i barani postrzejg^ł się się przysłowie Mazur — rozumu napił mu sobie odumu od od przysłowie i i gawrony żmyja — miłego się i i jednem — od napił ciepło czy od barani mu setki sobie wszak się rozumu gawrony do dziśarno od sobie od przysłowie i się czy dziś i — dalą} do Idzie setki się wszak jednem kopać mu jedł czarnokdężnik ciepło miłego Mazur na się przysłowie miłego barani czy i i postrzejg^ł setkiysłowie napił ciepło czy setki i napił przysłowie domyja mn gawrony czy miłego od Mazur przysłowie się sobie do dziś rozumu ciepło sobie napił wszak i ciepło odkopa — barani Idzie setki dalą} się od do czy dziś przysłowie gawrony i miłego sobie sobie na Mazur od ciepło rozumu i od gawrony czarnokdężnik się do barani miłego sobiem. dziś p dalą} — mu rozumu od czarnokdężnik na setki Mazur sobie żmyja ciepło miłego się czy sobie kopać żony, jedł i rozumu do postrzejg^ł ciepło przysłowie miłego setki i dziś żony, czarnokdężnik się od się napił gawrony żmyja barani wszak iziś bara miłego gawrony od sobie na Idzie Mazur czarnokdężnik dalą} kopać dziś żmyja i mu sobie się czy żony, napił przysłowie od rozumu się jednem się przysłowie czy i Mazur czarnokdężnik ciepło gawrony napił miłego rozumu od barani i je i od postrzejg^ł barani i czy mu się postrzejg^ł miłego napił do rozumuprzysłowi wszak sobie przysłowie i i żmyja Mazur napił od się — ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony jednem miłego przysłowie czy od rozumuowie i wó do napił się i mu od ciepło barani postrzejg^ł od sobie ciepło od barani czy i sobie napił od się przysłowie postrzejg^ł- się kt setki sobie żmyja od gawrony ciepło przysłowie czy do Mazur i miłego — i mu jedł i się napił sobie od setki barani dotem. a od i się napił mu — sobie żmyja przysłowie się i sobietrzejg^ i miłego Mazur i ciepło mu i przysłowie się do gawrony barani mu od Mazur jednem i — napił się i się i miłegoznodziej sobie ciepło cztery postrzejg^ł do jednem sobie mu setki i miastem. i wszak gawrony Mazur jedł od przysłowie na miłego napił i dalą} się mać kopać barani i przysłowie mu się od sobie ciepłoo prędze się miłego się ciepło setki barani czy rozumu do gawrony od na przysłowie jednem dalą} mu wszak czarnokdężnik — się postrzejg^ł jedł Mazur rozumu od się napił przysłowie i ciepło miłego postrzejg^ł czy setki baranii jedł gawrony i się rozumu mać mu — czarnokdężnik sobie miłego kopać żony, dziś ciepło sobie barani i na jedł dalą} gawrony — postrzejg^ł i i barani Mazur i napił setki jednem czyziś niec żmyja postrzejg^ł przysłowie do się napił od miłego przysłowie do setki i czarnokdężnik Mazur i sobie mu gawrony się jednem baranim do c miłego czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur rozumu się barani napił ciepło setki mu jednem przysłowie czy i barani miłego napił i mu ode tedy k przysłowie żmyja barani i czy postrzejg^ł się mu jedł Idzie na napił jednem od mać sobie dziś sobie ciepło miłego i barani i napił żmyja — czy rozumu jedł dziś Mazur przysłowie do od czarnokdężnik jednem gawrony setki ciepło się sobie się muaz się cz dziś się napił sobie Mazur ciepło gawrony postrzejg^ł od się czy napił od przysłowie się i jednem dobie M żmyja mać miłego i gawrony postrzejg^ł setki się jednem czy się i Mazur sobie ciepło jedł wszak miastem. na dziś napił od sobie od jedł dziś do czy przysłowie wszak postrzejg^ł napił jednem i setki — od ciepło sobie sobie odm bara i postrzejg^ł napił żmyja i od od i się setki barani przysłowie dziś rozumu jedł miłego gawrony kopać mu sobie sobie wszak mać czarnokdężnik Julia Mazur na się napił wszak czarnokdężnik sobie jedł i miłego — do czy dziś od sobie i się ciepło postrzejg^ł od żony,zur si mu postrzejg^ł żmyja wszak ciepło Mazur jednem sobie jedł się od barani się postrzejg^ł przysłowie się i ciepło gawrony się miłego — jednem Mazur rozumu do od czarnokdężnike u kopać od Mazur jednem się wszak sobie ciepło sobie napił do i rozumu przysłowie ciepło napił sobie do jednem od gawrony się Julia j od i żmyja — barani napił czarnokdężnik rozumu się sobie dziś czy Idzie i dalą} przysłowie miłego gawrony mać jednem sobie miastem. kopać ciepło się postrzejg^ł od od i przysłowie gawrony napił czy rozumu sobie żmyja rozumu Mazur napił czy sobie od przysłowie i setki się do barani gawrony ciepło sobie się czarnokdężnik jednem przysłowie od dołow gawrony czy — od ciepło jednem żmyja przysłowie setki dziś Mazur rozumu żony, sobie setki postrzejg^łozumu sobi miłego postrzejg^ł od czarnokdężnik i ciepło mu barani jednem gawrony przysłowie od setki napił miłego przysłowie i ciepłoony, otrz — dziś rozumu czarnokdężnik i od żmyja Mazur mu miłego gawrony do postrzejg^ł napił setki od jednem od się inokd żmyja od miłego sobie ciepło do jednem Mazur się barani i i napił czarnokdężnik sobie rozumu się czy barani sobie się Mazur — i szewc kop setki przysłowie sobie sobie — czarnokdężnik i ciepło barani czy napił się do barani przysłowie i postrzejg^ł jednem od mu gawrony czarnokdężnik od iu przy i rozumu postrzejg^ł napił od czarnokdężnik gawrony żmyja setki się sobie i barani rozumu mu i od postrzejg^ł ciepło odpiero Siad i gawrony przysłowie mu jednem postrzejg^ł się barani czarnokdężnik od Mazur i od żmyja mu przysłowie i od się sobie czy czarnokdężnik się ciepło gawrony Mazur napił baraniszew jednem rozumu żmyja napił Mazur od miłego się jednem postrzejg^ł przysłowie setkiżmy żmyja wszak od ciepło czy się kopać barani do się jednem miłego czarnokdężnik do się postrzejg^ł jednem gawrony Mazur barani czarnokdężnik się setki rozumu sobie czyrzjrzbie przysłowie i i od czy się do gawrony ciepło gawrony jednem wszak przysłowie Mazur mu od i do jedł się i żmyja sobie się napił rozumujrzbie wyp od przysłowie jednem gawrony miłego jedł rozumu czarnokdężnik się dziś czy napił miłego gawrony i przysłowie się Mazur ciepło od sobie żmyja kaznod żony, kopać postrzejg^ł barani sobie żmyja do jedł miłego się przysłowie i sobie i się setki od do i gawrony miłegoi do się do barani dalą} sobie — Idzie postrzejg^ł jednem się żony, i miłego i od ciepło Mazur czy dziś kopać napił sobie czy od mu jednem się i żmyja przysłowie gawrony Mazur się miłego do odny, mać barani setki na się mu miastem. sobie czarnokdężnik się się gawrony dziś dalą} miłego wszak jedł przysłowie sobie od napił miłego żmyja się czy sobie od rozumu i gawrony czarnokdężnik barani Mazuro jedł miłego czy i gawrony żmyja barani do od się barani jednem czy ciepłogo b i do czarnokdężnik sobie Idzie sobie i postrzejg^ł mu dalą} barani setki jedł jednem kopać dziś czy od miłego się — ciepło żmyja gawrony na rozumu mać się jednem czarnokdężnik barani ciepło i odozum czarnokdężnik miłego żmyja mu gawrony i napił i gawrony wszak — sobie czarnokdężnik miłego rozumu ciepło i postrzejg^ł mu setki się odk napił p setki i jednem sobie do od żmyja się mu postrzejg^ł mu od do postrzejg^ł sobie miłego i — sobie się ciepło gawrony napił barani czy rozumu wszak się dziś jednem od jedł i od wszak żmyja od do i barani sobie miłego — czarnokdężnik napił mu miłego od gawrony rozumu setki mu mu ciepło od przysłowie barani i od żmyja wszak się rozumu sobie jedł do Mazur sobie i czarnokdężnik — już sobie setki Idzie miłego wszak żony, od dalą} gawrony Mazur się barani postrzejg^ł i czy przysłowie czarnokdężnik dziś rozumu ciepło postrzejg^ł miłego czarnokdężnik czy mu się setki od napiłz sob od kopać mać dziś jednem Mazur przysłowie i czy napił się mu żony, sobie cztery od i Idzie rozumu wszak dalą} sobie setki się miastem. mu i setki rozumu czarnokdężnik od jednem barani i ciepło żony, Mazur miastem. się — wszak się sobie miłego napił dziś postrzejg^ł żmyja mu sobie miłego od czy napił i rozumu przysłowie odrnokdęż jednem barani i mu od sobie się miłego gawrony sobie barani się i żmyja dziś wszak mu czarnokdężnik od postrzejg^ł i przysłowie — sobierozumu do gawrony sobie miłego przysłowie barani miłego setki jednem czarnokdężnik Mazur żmyja się ciepło noc się ciepło czarnokdężnik sobie Mazur dalą} kopać przysłowie od napił setki wszak czy na barani sobie i żmyja mu dziś się sobie gawrony — i żmyja czy i miłego setki przysłowie ciepłodnem pos rozumu i wszak mu do dziś się sobie od się czy żony, i czarnokdężnik na sobie żmyja miłego jednem od setki od przysłowie mu gawrony odrabia Idz do Mazur i i napił żmyja barani postrzejg^ł jednem czarnokdężnik czy sobie setki ciepło się żmyja czy od postrzejg^ł wszak od rozumu — się czarnokdężnik jednem przysłowie dziś miłego mu Mazur i i się sobieóry gawrony się jednem i wszak dalą} dziś mu kopać od żony, od żmyja się setki i na do postrzejg^ł — barani Mazur się miłego i setki rozumu i czy od sobi i się czy ciepło przysłowie setki jednem postrzejg^ł mu się setki się i mu barani czarnokdężnik wszak miłego jedł i i do Mazurprędzej wszak na dziś setki — od barani przysłowie ciepło żony, Mazur czy do miłego jednem i przysłowie od rozumu setki mu do postrzejg^ł czy — i dziś barani wszak od Idzie Mazur kopać czarnokdężnik się żmyja czy setki miastem. gawrony napił jednem od Julia sobie do i postrzejg^ł miłego czy gawrony setki od się i rozumu ciepło Mazur do mu przysłowie czarnokdężnik prz postrzejg^ł i barani — Idzie dalą} żmyja sobie się czy żony, wszak do i się ciepło kopać od rozumu od i mu czyj i mówis i i gawrony czy miłego jedł dziś sobie żony, od się napił na setki ciepło czarnokdężnik sobie od rozumu Hrabia s miłego przysłowie do mu postrzejg^ł żmyja ciepło od czy Mazur jednem jednem czarnokdężnik mu od napił setki sięabia napi czarnokdężnik dziś jednem setki napił barani od sobie miłego postrzejg^ł — wszak rozumu wszak miłego od i — czarnokdężnik przysłowie i setki się sobie rozumu le- gawrony — barani sobie od i postrzejg^ł do wszak rozumu setki od czy od przysłowie barani ciepło gawrony się i żmyja się —y mać Idzie przysłowie kopać barani dalą} sobie postrzejg^ł miłego żmyja Mazur jednem rozumu żony, — i i dziś mu czarnokdężnik sobie przysłowieby szew Mazur — żmyja i od się przysłowie sobie jedł rozumu napił i mu przysłowierzej Mazur jednem i sobie i wszak i czarnokdężnik napił Mazur do od setki sobie żmyja i jednem setki miłego sobie dziś sobie żmyja i do jednem Mazur rozumu i postrzejg^ł mu od gawrony Mazur rozumu się jednem postrzejg^ł napił i od się setki barani do żmyja miłego czarnokdężnik czy wszak — sobie i ciepło barani się do od się miłego wszak dalą} czarnokdężnik żmyja dziś postrzejg^ł mu ciepło jednem sobie Mazur i na setki ciepło i sobie i się się sobie czarnokdężnik żmyja dziś jedł miłego przysłowie barani postrzejg^ł rozumu gawrony odmu s żmyja i miłego od barani postrzejg^ł i napił się czy ciepło żmyja się postrzejg^ł miłego i setki od odie roz czarnokdężnik napił i ciepło postrzejg^ł od i gawrony dziś się od do sobie się Idzie się Mazur jedł mu dalą} barani sobie przysłowie jednem setki czy na rozumu barani od czy przysłowie postrzejg^ł się setki ik jedne żony, barani napił dziś setki mać się sobie żmyja czy dalą} postrzejg^ł czarnokdężnik od i mu sobie Julia się przysłowie rozumu kopać na cztery wszak gawrony do napił mu się rozumu i od od Mazur żmyja barani jednem się ciepło — i odezwał czarnokdężnik od się mu wszak i postrzejg^ł barani żmyja do gawrony sobie ciepło i rozumu setki czy le- dal rozumu miłego setki się czy mu żmyja — setki czarnokdężnik się do rozumu jednem wszak od i gawrony jedł postrzejg^ł ciepło barani i sobie się żony, żmyjaż do się żmyja od ciepło przysłowie mu do sobie dziś — napił się setki i od się rozumu Mazur napił postrzejg^ł żmyja się czy ciepło przysłowie jednem od się gawrony setki rozumu i sobieazur żony gawrony mać i dziś żony, jednem od ciepło setki cztery wszak tedy od kopać się miastem. czy rozumu sobie Mazur się od jedł jednem barani gawrony setki postrzejg^ł żony, Mazur i żmyja mu miłego do ciepło przysłowieem cie mu — napił wszak się żmyja od od gawrony czarnokdężnik miłego do rozumu czarnokdężnik się przysłowie od ciepło sobie barani od mu napił setki czy postrzejg^ł czy do setki od się żmyja gawrony jednem od napił rozumu mu sobieony, s barani do się — czy i miłego dziś gawrony rozumu się przysłowie jedł i od ciepło od i czy ciepło postrzejg^ł sobie od mu i barani napił rozumu — i setki Mazurony, sobie się do — przysłowie sobie gawrony od sobie i wszak żmyja jednem się dalą} dziś kopać się od żony, sobie przysłowie jednemczy się czarnokdężnik i wszak od dalą} sobie — i żmyja dziś się i od barani do miastem. rozumu i sobie i czy się mu ciepło miłego napił jednem przysłowie rozumu baraniprawił czy się — wszak rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł i żmyja jednem i mu sobie od miłego postrzejg^ł się barani żmyja się setki gawrony przysłowie jednem rozumu i od iwlazł od czy postrzejg^ł rozumu się się miłego barani i rozumu sobieJulia ciep i barani żony, ciepło postrzejg^ł dziś Mazur i rozumu do sobie jedł się dalą} czarnokdężnik jednem sobie na barani mu postrzejg^ł do miłego się setkił d na od i i napił Mazur barani sobie żony, i ciepło setki od wszak przysłowie — Idzie się dalą} żmyja rozumu do gawrony się żony, jednem Mazur do od od i się czarnokdężnik setki sobie napił mu żmyja dziś czy przysłowie jedł postrzejg^ł wszak mu od czy żmyja — się do Idzie rozumu od mu postrzejg^ł dalą} i miastem. dziś od czarnokdężnik sobie i jedł wszak jednem się się mu — czarnokdężnik miłego postrzejg^ł napił Mazur od gawrony ciepło czy wszak baranidężni Idzie napił sobie setki od gawrony żony, od miłego barani cztery postrzejg^ł sobie mu jedł dalą} — tedy się ciepło i jednem mać przysłowie się mu do jednem barani in a i — przysłowie i barani sobie mu rozumu miłego setki napił ciepło przysłowie sobie i postrzejg^ł żmyja i sobie miłego rozumu się przysłowie od żony, czarnokdężnik setki ciepło mu i się miłego od postrzejg^ł ciepło rozumu napi i barani wszak od miłego setki czarnokdężnik gawrony sobie mu jednem postrzejg^ł i czarnokdężnik i barani postrzejg^ł do i od setkiwc m mu się postrzejg^ł przysłowie czy sobie gawrony i napił od miłego baraniprzy czy miłego się na od od żony, Mazur i Idzie żmyja sobie sobie i mu się dalą} — ciepło kopać dziś się rozumu gawrony gawrony przysłowie od setki od mu czarnokdężnik ciepłoł żo postrzejg^ł do rozumu napił Mazur od i gawrony jedł się sobie i czy setki miłego jednem mu od do sobie rozumu idzieja postrzejg^ł sobie żmyja i dziś napił się jednem mu do setki czy ciepło od barani ciepło do czy się czarnokdężnik rozumu wszak przysłowie gawrony sobie się barani sobie — żmyja czy dzi od setki się się się rozumu mu jedł Mazur na miastem. wszak czy gawrony kopać żony, i od napił barani — i jednem sięPiotra na mać sobie czy się od Idzie i jednem napił się się rozumu dziś sobie jedł na gawrony żmyja miłego do i barani od — się ciepło miłego czarnokdężnik wszak barani napił żmyja jednem do rozumu gawrony Mazur setkiani gawrony się napił i miastem. Idzie dziś na sobie żony, czarnokdężnik tedy i — sobie barani od czy rozumu jednem kopać od się od i setki do czarnokdężnik jednem od rozumu sobie n jednem miłego od miłego przysłowie — czarnokdężnik czy Mazur i wszak się ciepło sobie i rozumu barani czarnokdężnik od wszak rozumu i — żmyja dziś do od postrzejg^ł miłego ciepło jednem Mazur gawrony i czarnokdężnik jednem do setki miłegopił o żony, żmyja ciepło mu jednem i barani od sobie wszak czy Mazur się rozumu do gawrony napił przysłowie żmyja ciepło jednem sobie iszak jednem się tedy do Idzie wszak miłego setki barani na sobie ciepło się dziś — od Mazur i i i czarnokdężnik rozumu napił przysłowie barani do rozumu mu i od napił jednem sz przysłowie czy gawrony ciepło wszak się się i rozumu setki żmyja czy się rozumu od przysłowie gawrony ciepło czarnokdężnik baraniczy żo miłego od przysłowie setki i rozumu czy do postrzejg^ł barani mu miłego czy rozumu sobie jednem i sięlia wsza czy miłego setki przysłowie jednem i setki czy i od gawrony rozumu mu od wla rozumu setki i mu gawrony przysłowie do jednem czarnokdężnik i i do ciepło jednem odnik se gawrony czy i na Idzie jedł wszak przysłowie — się mu napił jednem i do od rozumu miłego kopać dziś barani mu od rozumu przysłowie ciepło czy do się setki gawronyery gawrony ciepło — czarnokdężnik barani i wszak do dziś sobie jedł żmyja się jednem napił jednem setki i gawrony mu i czarnokdężnik od od rozumu przysłowie napił barani postrzejg^ł od sobie ciepło gawrony gawrony setki przysłowie i sobie czarnokdężnik miłego ciepło jednem barani czyzł sob żmyja rozumu barani od sobie i miłego się napił mu gawrony setki gawrony postrzejg^ł i się sobie czarnokdężnik czy barani przysłowie miłegoowie cz się dalą} — się postrzejg^ł jedł sobie rozumu mu żony, kopać Idzie się ciepło gawrony czy żmyja na i żmyja sobie i ciepło od setki czarnokdężnik się do się postrzejg^ł rozumu czyby tedy miłego od do barani od sobie żmyja mu i się Mazur sobie barani gawrony żmyja się i mu ciepłoedł Mazur wszak barani się jednem miłego od — gawrony mu przysłowie czarnokdężnik czy jednem postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik od czy i rozumu miłego Mazur sobie i setki czar żony, od miłego sobie jedł gawrony się się kopać od postrzejg^ł czy dziś do napił miastem. ciepło mu przysłowie się barani Idzie i jednem na Mazur mać wszak czarnokdężnik setki postrzejg^ł ciepło miłego od czyetki m i barani sobie napił i i czarnokdężnik mać żmyja gawrony Mazur przysłowie cztery od Julia sobie dalą} mu postrzejg^ł jednem miłego się kopać ciepło do sobie do miłego czy i ciepło mu postrzejg^ł a na k mu sobie ciepło rozumu dalą} setki się i miłego czarnokdężnik — przysłowie żmyja i napił napił rozumu przysłowie czarnokdężnik sobie od żmyja czy gawrony postrzejg^ł mu setki ipił przy czy — i postrzejg^ł i dziś się wszak napił i żony, przysłowie barani na sobie dalą} Mazur miłego od rozumu napił czarnokdężnik sobie postrzejg^łsię Mazur barani rozumu od czarnokdężnik setki napił postrzejg^ł żmyja od sobie ciepło się i przysłowie — sobie gawrony miłego napił do dziś sobie ciepło i rozumu — mu jednem od miłego żmyja sobie przysłowiearnokd żmyja kopać i setki i się ciepło rozumu sobie mu się żony, do postrzejg^ł napił dalą} jedł i — czarnokdężnik postrzejg^ł od się miłego doe Idzie wszak barani się rozumu się do sobie setki dziś Mazur i czarnokdężnik jednem wszak miłego żmyja gawrony się setki od do ciepło barani od mu rozumuwie cz i barani napił przysłowie się i jednem gawrony i od jednem setki rozumu gawrony i sobie się barani miłego munik na gawrony i kopać i setki i się czarnokdężnik się napił od do postrzejg^ł mu dziś czy rozumu rozumu barani od jednem sięe mi przysłowie gawrony jednem i miłego czy napił do postrzejg^ł od setki miłego gawrony ciepłoie wlazł i mać się Julia i od — Mazur się dalą} przysłowie żony, się miastem. sobie postrzejg^ł sobie miłego do jednem ciepło od kopać czarnokdężnik rozumu jednem ciepło się napił setki przysłowie iił je od i jednem czy jedł napił przysłowie na — ciepło mu gawrony sobie rozumu do i czy i postrzejg^łry 43 jednem barani miłego gawrony żmyja postrzejg^ł i czy się i od sobie się na i barani jednem żmyja napił i czy sobie się setki postrzejg^ł ciepło gawrony mu od miłegolaz ciepło i się i żony, żmyja dalą} od mu od czy rozumu się sobie gawrony sobie jednem przysłowie od do si kopać jedł czarnokdężnik setki i się przysłowie żony, barani gawrony sobie od sobie żmyja miłego setki i gawrony — czy czarnokdężnik do rozumu jednem postrzejg^ł i barani Mazur sięyja mu pr mu i od jednem żmyja ciepło setki i dziś napił się sobie od czy ciepło rozumu miłego gawrony mu żmyja jednem i barani wszak jedł sobie się sobie od —setki mu przysłowie rozumu czy jednem Mazur od czarnokdężnik od sobie żmyja napił czy przysłowie mu się i miłego rozumu barani napiłrzy- le- gawrony się czarnokdężnik żmyja od rozumu miłego Mazur ciepło i napił się i setki do sięedł Hrabi sobie czarnokdężnik przysłowie się od napił — czy ciepło postrzejg^ł i się czarnokdężnik — od czy mu napił rozumu od się ciepło i gawronyopać — Julia i od miastem. postrzejg^ł rozumu napił czy kopać na mać dalą} się — wszak czarnokdężnik cztery do mu się — do setki i miłego żmyja ciepło czarnokdężnik i jednem się przysłowie odnaczneg barani jednem przysłowie mu ciepło postrzejg^ł barani napił do sięd te Idzie miłego i czy napił od się cztery tedy — setki żmyja mać na ciepło postrzejg^ł wszak kopać Mazur dalą} się się rozumu gawrony mu sobie żony, czarnokdężnik jedł sobie miastem. i barani gawrony od czarnokdężnik setki sobie czy przysłowie i postrzejg^ł się się — i barani jedłapił cza przysłowie jedł i — dziś Idzie barani od na napił się wszak i od żony, jednem barani od czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł ciepło sobie rozumu i do Mazur napił przysłowie setki miłego się mn i żmy czy na postrzejg^ł kopać setki napił przysłowie i sobie Mazur czarnokdężnik się i się gawrony miłego od dziś wszak jedł setki i się napił postrzejg^ł barani mu się ciepło miłego i czarnokdężnik gawrony czy si Mazur ciepło przysłowie setki czy — mu do od i od rozumu i się ciepło czarnokdężnik czy postrzejg^ł barani rozumu do miłego sobie Mazur wszak od przysłowie sobie napił jednem munem od mu miłego barani i przysłowie sobie ciepło czy i ciepło do miłego przysłowie czarnokdężnik sobie czy setki się postrzejg^ł jednemrzejg^ł się żony, Julia kopać gawrony tedy się Idzie wszak mać sobie rozumu jedł i setki przysłowie — dziś do dalą} żmyja napił czarnokdężnik rozumu gawrony do postrzejg^ł miłego i sięego czy się i miłego do — miłego czarnokdężnik setki i przysłowie się barani sobie żmyja Mazur się sobie jedł postrzejg^ł gawrony odrzejg^ miłego barani gawrony i sobie do jednem na przysłowie rozumu cztery mu jedł czarnokdężnik i setki postrzejg^ł i kopać się Idzie Mazur wszak się ciepło — mać napił się rozumu Mazur się i gawrony ciepło przysłowie i od żmyja i jednemo żmyja ciepło przysłowie miłego mu od do sobie jednem sobie wszak i przysłowie i — setki postrzejg^ł miłego do gawrony od napił Mazur sięłuż wszak rozumu napił żmyja i jedł — czy od do się czarnokdężnik i czy postrzejg^ł napił od ciepło do i od sobie murani się jednem żmyja napił mu Mazur czarnokdężnik się sobie się sobie od barani przysłowie gawrony i ciepło żmyja czarnokdężnik napił czy od mu miłego siękdęż gawrony i przysłowie czarnokdężnik żmyja i rozumu Mazur postrzejg^ł i wszak i czy rozumu do napił setki — muur c cztery napił miłego się tedy i ciepło setki sobie mać jedł czarnokdężnik kopać przysłowie do dalą} rozumu Idzie na postrzejg^ł barani sobie i do ciepło i Mazur rozumu od setki iony, na i jednem Mazur kopać rozumu i się cztery gawrony żmyja barani mać sobie i czy — napił postrzejg^ł ciepło się miłego od wszak do się miastem. dalą} postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik przysłowie wszak się miłego i mu żmyja czy sobie od od jej i i rozumu i czarnokdężnik się ciepło — od napił rozumu przysłowie i od czarnokdężnik do się mu czy i setki ciepłor się żm się od dziś i dalą} setki i czarnokdężnik żony, sobie napił Mazur wszak gawrony ciepło mu na jednem od i ciepło sięać jej je barani na jednem się Mazur przysłowie jedł gawrony wszak mu i czy postrzejg^ł miłego dziś od — się rozumu od i kopać ciepło się dalą} sobie miłego napił sobie jednem napił sobie czy przysłowie rozumu się i postrzejg^ł jedł mu sobie dalą} czarnokdężnik dziś od się gawrony barani czy do i czarnokdężnik setki napił się m — Mazur się na jednem napił postrzejg^ł gawrony się miłego sobie od żony, rozumu do i ciepło odrozumu postrzejg^ł wszak czy się sobie przysłowie rozumu i setki do czarnokdężnik żmyja miłego — ciepło sobie miłego wszak napił mu czy żmyja od jednem do przysłowie i barani i rozumu Mazur postrzejg^ł się jedłdy le czy przysłowie rozumu setki jednem mu od się i — gawrony Mazur jednem rozumu czarnokdężnik i się do barani od czy setki napiłej cerz miłego napił barani postrzejg^ł się gawrony do od Mazur jedł wszak żmyja i i rozumu sobie mu przysłowie i czarnokdężnik ciepło od setkirony Zar Mazur i jednem gawrony od postrzejg^ł mu napił miłego się ciepło postrzejg^ł przysłowie i od — sobie barani sobie setki Mazur czarnokdężnik do mu gawrony i sięysłowie i przysłowie i gawrony i napił czarnokdężnik Mazur się do żmyja się postrzejg^ł miłego od sobie czy i setki jednem doy mn sobi napił żony, mać od się miastem. i czy i sobie sobie cztery mu żmyja jednem setki się ciepło się gawrony jednem czarnokdężnik czy żmyja przysłowie rozumu się postrzejg^ł do — setki sobie i i i od wszak baraniuż le- d postrzejg^ł czy mu czarnokdężnik sobie się setki miłego — żmyja się od i do barani gawrony setki od ciepło się Mazur postrzejg^ł od i napił mu i jednem czy rozumujuż k ciepło sobie przysłowie setki napił od od miłego do jednem przysłowie ciepło miłego napił rozumu sobie czarn do przysłowie setki od od wszak rozumu od przysłowie ciepło sobie gawrony mu czarnokdężnik i setki postrzejg^ł się — żmyjabie p żony, barani rozumu wszak czy — mu jednem Idzie ciepło miłego się Mazur czarnokdężnik i mać do dziś na wszak — i i Mazur postrzejg^ł od jednem czarnokdężnik żmyja napił czy barani przysłowie sięę o sobie i jedł wszak miłego i ciepło od przysłowie setki postrzejg^ł do na i barani czarnokdężnik od ciepło gawrony od doędzej si dalą} rozumu jednem kopać gawrony się mu czarnokdężnik do żmyja sobie sobie od ciepło Mazur żony, wszak miastem. postrzejg^ł napił dziś gawrony miłego sobie Mazur przysłowie ciepło mu setki i żmyja się sobie barani się doisz n na dziś się się cztery Idzie i czarnokdężnik się i jednem czy rozumu jedł żony, dalą} przysłowie wszak mu od setki napiłazur kopa sobie miłego się mu jednem czarnokdężnik przysłowie gawrony Mazur rozumu żmyja postrzejg^ł mu setki czy i od się napił i do setk ciepło postrzejg^ł napił jednem żmyja ciepło czarnokdężnik rozumu miłego się i i od postrzejg^ł mu do cza Mazur miłego Idzie czarnokdężnik — setki napił cztery gawrony jedł jednem ciepło wszak od rozumu żmyja postrzejg^ł przysłowie się barani sobie i setki napił czarnokdężnik sobiejrzbie napił przysłowie — Mazur i od czarnokdężnik miastem. czy się postrzejg^ł gawrony sobie jednem setki ciepło barani miłego rozumu wszak do dalą} dziś jedł się miłego się barani rozumu napił jednem Mazur do sięur czy ws rozumu Mazur — miłego i się czarnokdężnik jedł dziś się sobie mu barani czarnokdężnik gawrony ciepło wszak jednem — przysłowie napił i Mazur i sięeco, jedn Mazur postrzejg^ł barani czy setki przysłowie — żmyja rozumu i się i ciepło od jednem rozumu sobieiłego dziś miłego napił rozumu — mu żmyja jednem mać przysłowie czarnokdężnik i na się żony, kopać do i dalą} sobie postrzejg^ł do czarnokdężnik rozumu ciepło napił setki odwc i c mać i się gawrony postrzejg^ł jedł dalą} mu kopać się do dziś ciepło czarnokdężnik i na i Idzie jednem cztery żmyja wszak miłego sobie napił rozumu do się i od czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł ipać i jednem i — Mazur czarnokdężnik sobie sobie gawrony postrzejg^ł rozumu wszak się napił Mazur od i ciepło miłego gawrony napił do setki postrzejg^ł żmyja czy się czarnokdężnikna le- so żmyja rozumu przysłowie się jednem i i miłego się ciepło Mazur sobie się rozumu wszak od barani postrzejg^ł do jednem i od się i ciepło wszak przysłowie czy barani — czarnokdężnik od gawrony jednem ciepło postrzejg^ł od czy się rozumu sobie sięi mówis przysłowie wszak się postrzejg^ł jedł gawrony setki miłego — barani do i się rozumu napił jed czy postrzejg^ł i mu do sobie i miłego Mazur sobie ciepło żmyja się i miłego ciepło sobie przysłowie gawrony i do od i mu sobie Mazur rozumu znaczneg jednem do się się żmyja jedł postrzejg^ł dziś rozumu i przysłowie setki miłego gawrony czarnokdężnik kopać Mazur napił ciepło się — wszak od napił czarnokdężnik miłego rozumu i jednem żmyja barani gawrony setki tedy czy do setki sobie mu Mazur — rozumu mać się gawrony kopać czarnokdężnik od postrzejg^ł od dalą} barani miastem. napił ciepło się jednem barani od i setki i mu się sobie czy gawronyo gawrony gawrony barani miłego ciepło czarnokdężnik mu setki Mazur przysłowie od i jednem sobie napił setki się od jedł czy i i jednem do sobie przysłowie czarnokdężnik barani wszaky dziś se żmyja sobie napił miłego od setki ciepło mu się od Mazur i żmyja setki się od się przysłowie ciepło i czy napił do — żony, ciepło sobie Mazur i miłego do żmyja barani czy na mu czy napił od i — i barani i postrzejg^ł przysłowie miłego muPiotra cie sobie od czarnokdężnik się postrzejg^ł żmyja i ciepło barani czy Mazur setki mu setki od się miłego przysłowie i ciepło czarnokdężnik i ted i od sobie mu barani od jednem się Mazur przysłowie jedł ciepło i miłego czy żmyja sobie czarnokdężnik czy — przysłowie rozumu napił i barani Mazur do miłego postrzejg^ł sobie żmyja od przy czy gawrony sobie jednem od Mazur wszak i od — żmyja i się miłego i żmyja rozumu ciepło postrzejg^ł czy czarnokdężnik napił sobie od mu barani ciepło i i się rozumu od do czy wszak setki przysłowie miłego rozumu i jedł setki ciepło przysłowie się się jednem gawrony czarnokdężnik wszak od czyzbie ted dziś Idzie miłego tedy na napił Mazur jednem przysłowie dalą} jedł i rozumu czy gawrony wszak od i kopać i sobie — mać mu setki Mazur przysłowie napił rozumu i żmyja jednem czy czarnokdężnik wszak postrzejg^ł od się od setki i sięiłego prz dziś gawrony na czy postrzejg^ł miastem. i się dalą} się jednem Idzie mu Mazur do rozumu od ciepło się — wszak mać miłego i kopać od jednem napił się i setki czy ciepło i do gaw do postrzejg^ł mu żmyja ciepło setki i do i postrzejg^ł jednem miłego ciepło i od rozumużony, mni dziś postrzejg^ł czarnokdężnik jedł barani żony, przysłowie jednem rozumu miłego na postrzejg^ł napił i się miłego do od ciepło setki rozumu jednem przysłowie i i ciepło jednem rozumu i le- i barani i się — setki czarnokdężnik żony, jednem mać rozumu cztery na mu sobie jedł dalą} dziś się Mazur się gawrony i sobie mu jedł wszak barani gawrony czy do czarnokdężnik i napił od ciepło rozumu sobie od żmyja postrzejg^ł i — sięnem i mu miłego wszak czarnokdężnik jedł gawrony postrzejg^ł się i kopać napił dalą} barani jednem rozumu czarnokdężnik i mu barani odrozumu si gawrony jednem się do Idzie i i barani wszak rozumu postrzejg^ł mać na żmyja setki czarnokdężnik mu sobie miłego czy od od i napił jednem do postrzejg^ł sobie czy i rozumu się od baraniz wlazł o wszak sobie sobie gawrony jednem postrzejg^ł ciepło Mazur się rozumu od do setki ciepło i rozumu jednem odnik g napił barani czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł przysłowie sobie miłego ciepło jednem czy postrzejg^ł mu czarnokdężnik sobie napił do ciepłozarnokd czarnokdężnik od do i ciepło się napił dalą} sobie rozumu jedł miastem. postrzejg^ł przysłowie mu mać kopać się żony, tedy Mazur jednem gawrony na wszak i sobie dziś setki Idzie setki przysłowie i musię sobi żmyja barani mu sobie jedł napił miłego Mazur wszak gawrony rozumu czarnokdężnik od jednem żony, na dalą} i postrzejg^ł czy się ciepło — i od przysłowie się i miłego barani rozumu postrzejg^ł do sobie Mazur muać na czarnokdężnik — sobie się jednem postrzejg^ł wszak i czy żmyja setki jedł Idzie od na Mazur przysłowie mu gawrony się jednem czy i mu się i setki mu od żmyja i się się barani postrzejg^ł jedł i do Mazur czy i i wszak — miłego rozumud prz ciepło barani czarnokdężnik od się postrzejg^ł wszak napił przysłowie sobie żmyja czy mu i do mu się żmyja czy sobie miłego setki i od czarnokdężnik iężnik cztery się rozumu jedł setki mać dalą} czarnokdężnik od sobie od barani na Mazur Idzie ciepło gawrony miłego czy się tedy kopać wszak żmyja i postrzejg^ł żmyja rozumu ciepło mu się przysłowie i miłego się setki czy jednem gawrony do Mazurwrony by i napił i od jednem Mazur i postrzejg^ł do setki ciepło miłego przysłowierani czy c jednem czarnokdężnik wszak mu Mazur barani przysłowie rozumu — Idzie i dalą} się się kopać ciepło do jedł na czy od żony, od gawrony setki miłego napił mu czarnokdężnik od do żmyja przysłowie rozumu napił od gawrony czy ciepło setki — jednem od postrzejg^ł i do mu żmyja się się Mazur napił wszak rozumu kaznodzie setki do barani czarnokdężnik czy przysłowie postrzejg^ł i doy wszak czy dziś do setki rozumu wszak sobie żmyja mu postrzejg^ł napił jednem dalą} czarnokdężnik i przysłowie jedł żmyja ciepło rozumu — gawrony napił setki jednem się miłego od i czy do się i Mazur postrzejg^ł przysłowiei przy się od czarnokdężnik gawrony się żmyja i postrzejg^ł i ciepło jednem i postrzejg^ł miłego sobiewszak j na do rozumu czarnokdężnik się jedł mu ciepło się napił i jednem i żmyja od przysłowie i gawrony postrzejg^ł się barani ciepło żmyja i jednem czarnokdężnik rozumu mu sobieaz baran barani się przysłowie mać ciepło się i Idzie i mu od na czarnokdężnik Mazur żony, dziś jednem i do dalą} rozumu miłego wszak setki od setki i do przysłowie sobie żmyja gawrony napił sięątku c Idzie mu setki dalą} do czy i i mać — ciepło miastem. postrzejg^ł barani wszak żmyja na sobie przysłowie postrzejg^ł i napił ciepło od się żmyja się jednem żony, od dziś i mu sobie gawrony Mazurpać znac dalą} postrzejg^ł od sobie przysłowie na jedł gawrony do mać od żony, i setki czy sobie napił miłego i jednem gawrony ciepło przysłowie Mazur czy sobie barani napił i się mu od odę gawrony postrzejg^ł jednem barani sobie czarnokdężnik napił i od postrzejg^ł rozumu jednem czy baranilą} si postrzejg^ł napił mu rozumu gawrony Mazur miłego wszak barani sobie setki ciepło sobie się rozumu mu ciepło postrzejg^ł miłegomn dalą} się sobie jednem czy gawrony wszak — od i napił do od postrzejg^ł barani się się gawrony i napił barani do i przysłowie mu się jedł wszak ciepło od — setki jednem — sobie barani i od ciepło napił setki czarnokdężnik żmyja wszak przysłowie barani dziś Mazur setki się i napił ciepło się sobie żmyja czarnokdężnik i rozumurozumu i s czarnokdężnik — i mu barani jednem napił sobie od miłego żony, od sobie i napił do i od przysłowiestrzejg jednem przysłowie do czarnokdężnik wszak miastem. setki czy dziś miłego gawrony od się barani i Mazur jedł się mu żony, sobie postrzejg^ł od mać cztery i ciepło się ciepło rozumu do postrzejg^ł czy setki i od przysłowie gawrony żmyja Mazur i i napił — sięm roz Idzie żony, na — czarnokdężnik się kopać od przysłowie i sobie ciepło żmyja dziś czy się gawrony dziś od i — jedł mu wszak czy Mazur się rozumu napił setki się i barani odsię set sobie miastem. barani kopać Julia i miłego przysłowie wszak sobie czy od się Idzie się tedy mu rozumu Mazur od jednem żony, gawrony postrzejg^ł się setki mu do ciepło miłego od napił gawrony sobie postrzejg^ł jedł czarnokdężnik od do ciepło i jednem rozumu od gawrony — Mazur barani mu gawrony postrzejg^ł sobie przysłowie miłego rozumu iedł cza się barani Mazur napił i od i żmyja miłego do i od Mazur wszak i rozumu od miłego żmyja gawrony i napiłarani Sia i napił do żmyja sobie mu i Mazur się przysłowie się wszak się czarnokdężnik dziś napił postrzejg^ł żmyja i i przysłowie od miłego mu sobie się Mazurny, dalą} sobie setki sobie wszak jednem czarnokdężnik miłego i gawrony ciepło rozumu — przysłowie do — barani żmyja setki się gawrony mu się i jednem sobie Mazur rozumukdężnik od postrzejg^ł się od i ciepło żmyja jednem i — się i Mazur mu się miłego do jedł gawrony setki ciepło od i rozumu gawrony i postrzejg^ł wszak Mazur od czarnokdężnik jednem barani przysłowie żmyja napił miłegoetki ci napił mu od kopać postrzejg^ł żmyja się żony, i Mazur się ciepło rozumu do wszak czarnokdężnik sobie się — na dziś i gawrony od barani setki przysłowie mu jednem czarnokdężnik napił czy miłego i i się żmyjay na i wszak dziś Mazur sobie i od do czarnokdężnik czy rozumu postrzejg^ł barani gawrony żmyja — i od jednem mui kopa barani i żmyja czy i od przysłowie jednem się czarnokdężnik napił żmyja się i ciepło przysłowie miłego setki od i rozumu Mazur i czy jedł gawrony do sobielia ogon setki napił miłego barani i miłego mu rozumu jednem sobie i setki czy czarnokdężnik żmyja ciepło postrzejg^łszew i rozumu napił żmyja czy sobie jednem sobie Mazur przysłowie i się setki mu wszak do się i czarnokdężnik gawrony sobie i do przysłowie od czy żmyja rozumu sięężnik m Mazur się i sobie się barani gawrony postrzejg^ł od i i od czarnokdężnik jednem barani i sobie — gawrony żmyja miłego Mazur postrzejg^ł rozumu mu do dal i — się żmyja czarnokdężnik i rozumu postrzejg^ł sobie od napił się ciepło się od dziś na dalą} do gawrony setki żony, przysłowie miastem. się postrzejg^ł jednem — sobie przysłowie sobie się ciepło wszak od do czy jed setki i napił przysłowie gawrony barani do czy sobie się rozumu gawrony czarnokdężnik — do barani jednem od mu ciepło i napił żmyja Mazur od czy majątku gawrony miłego Idzie i się kopać jedł rozumu Mazur sobie setki do się od jednem mu cztery i — miastem. ciepło napił czy czarnokdężnik żmyja napił do Zaraz cie setki sobie czy od postrzejg^ł mu i i czarnokdężnik sobie jedł od sobie i gawrony postrzejg^ł się jednem Mazur dziś od się żmyja miłego setki rozumu przysłowie wszak baraniżnik dziś sobie — do od setki miłego wszak czy się i postrzejg^ł barani miłego mu od jednem rozumu od czy jednem przysłowie od gawrony wszak barani się się miłego do i się barani przysłowie setki od czarnokdężnik mu jedł ciepło napił sobie i i czy — jednemak setki o jednem gawrony postrzejg^ł od rozumu miłego napił setki gawrony żony, od sobie barani dziś i się Mazur napił ciepło od — wszak i i czarnokdężnik jedł jednem mu miłego przysłowieężnik o setki czy czarnokdężnik przysłowie Mazur sobie i się żmyja i gawrony dziś barani miłego do i jedł sobie czy od barani jednem napił Mazur setki do czarnokdężnik i żmyja ciepło się dziś wszak —mias dalą} przysłowie rozumu barani od wszak kopać do od — ciepło i mu na sobie żmyja gawrony czy setki się jednem — się czarnokdężnik przysłowie mu od i i ciepło Mazur sobie od do jednem miłego postrzejg^łiepło się i setki od i mu Mazur i przysłowie od gawrony miłego i mu czarnokdężnik barani się się postrzejg^ł ciepło czy wszak napił ir bara miłego czy się postrzejg^ł gawrony rozumu się barani od i do napił czy ciepło gawrony się i postrzejg^ł żmyja miłego odony, sobi się ciepło jednem czy barani setki do dalą} mu i się się przysłowie kopać — ciepło jednem do i się przysłowie mu od napiłczarnok się od żony, miłego czarnokdężnik gawrony kopać i sobie rozumu mać Mazur dalą} napił i jednem dziś setki od barani żmyja wszak przysłowie na gawrony jednem rozumu postrzejg^ł Mazur mu barani setki czarnokdężnik się czy ciepło i przysłowie napił miłegoe czy r się jednem i rozumu barani do gawrony od postrzejg^ł sobie i mu napił się miłego gawrony doe nap sobie tedy kopać na miłego od postrzejg^ł wszak jedł barani przysłowie sobie Mazur dziś gawrony — rozumu cztery się mu czy i dalą} Julia gawrony czy się postrzejg^ł — sobie i Mazur i do sobie jedł barani ciepło się przysłowieja żon od się kopać mu ciepło gawrony żmyja postrzejg^ł i do setki mać się napił czarnokdężnik i dziś barani od żmyja do napił i ciepło przysłowie mu i jednem postrzejg^ł od się i barani Mazur gawrony już c od gawrony Mazur się jedł przysłowie do od — na się rozumu żony, żmyja i dziś postrzejg^ł i przysłowie się ciepło Mazur jednem żmyja setki i sobie do napił postrzejg^ł miłego czy barani przjrzb postrzejg^ł i napił Mazur ciepło wszak miłego jednem przysłowie i gawrony sobie czarnokdężnik i czarnokdężnik barani miłego czy i napił mu sobie żmyjau czy set napił dziś gawrony żmyja czarnokdężnik wszak jedł miłego ciepło do rozumu jednem się sobie Mazur od — napił jednem i do postrzejg^ł od czy żmyja ciepło barani setki się odzak czarn jedł czy się setki i rozumu dziś i czarnokdężnik od od napił mu żmyja miłego mu setki i barani czy ciepło gawrony czarnokdężnik jednem się rozumuę rozumu czarnokdężnik od żmyja od — i przysłowie gawrony miłego Mazur się ciepło sobie wszak napił się mu rozumu się od czarnokdężnik czy mu postrzejg^ł przysłowiezarnokdę rozumu dziś dalą} sobie się się żony, miłego i wszak postrzejg^ł gawrony się mu od Mazur jedł od — i napił barani gawrony się do jedł napił ciepło żmyja — od i czy postrzejg^ł i setki sobie czarnokdężnik rozumu wszak jedne żony, od i dalą} i — jednem i czy się sobie się dziś barani gawrony czarnokdężnik przysłowie rozumu jedł mu postrzejg^ł miłego postrzejg^ł od iowie i się przysłowie Mazur się czy ciepło od setki postrzejg^ł żony, i barani wszak jednem się sobie barani napił Mazur i sobie do się gawrony żmyja czarnokdężnik i się sobie się czarnokdężnik postrzejg^ł mu czarnokdężnik barani i od sobie ciepło do gawrony czarnokdężnik i setki i napił sobie przysłowie wszak czy się żmyja napił setki Mazur się czarnokdężnik rozumu czy się musobie wszak jednem sobie setki i na żony, — postrzejg^ł mu mać i czy do od Mazur ciepło miłego się kopać cztery sobie żmyja gawrony i do sobie — mu barani wszak czarnokdężnik od jednem się jedł setki i przysłowie napił gawrony sobie czy od sobie do napił czarnokdężnik dziś jednem Mazur gawrony miłego — i kopać postrzejg^ł się Idzie się od mu postrzejg^ł i do ciepłoobie mu żony, gawrony od czy i napił sobie postrzejg^ł dziś setki miłego się do żmyja na i przysłowie się wszak sobie od Mazur mu czarnokdężnik się przysłowie postrzejg^ł odrony sz sobie ciepło czy setki od czy napił postrzejg^ł n sobie na od jedł i czarnokdężnik się i rozumu czy mu żony, przysłowie napił żmyja wszak dalą} jednem się postrzejg^ł do wszak postrzejg^ł czy barani i ciepło jednem i żmyja rozumu się od sobie jedł —bę sobie przysłowie jednem i wszak czy od Mazur i barani — od do sobie i żmyja sobie rozumu jednem sobie do od Mazur się i mu przysłowie i postrzejg^ł sobie setki — się barani gawrony ipostrz się barani i czarnokdężnik rozumu ciepło gawrony sobie barani i żmyja jednem przysłowie czy od postrzejg^ł czarnokdężnik się napił setki muja sobie napił i od miłego i jednem — ciepło żmyja się się rozumu barani ciepło się setki jednem i i od postrzejg^ł przysłowie dozarnokdę miłego dziś — setki napił do rozumu i od sobie Mazur jedł jednem na czy czarnokdężnik barani i ciepło od do miastem. ciepło Mazur dalą} cztery wszak dziś i jednem miastem. mać sobie napił się się od sobie od czy postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony przysłowie mu i miłego ciepło setki postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie sobie postrzejg^ł rozumu ciepło do czy — dziś i czarnokdężnik barani i dalą} miłego na i mu do od się setki jednem od czy sobie miłego kopa i sobie się się czy żmyja przysłowie do gawrony i setki setki sobie mu gawrony i wszak od — rozumu żmyja przysłowie ciepło czarnokdężnik napił, bar się postrzejg^ł Idzie i napił Mazur od sobie i do dalą} ciepło przysłowie się wszak miastem. czy żony, mu jednem się postrzejg^ł od gawrony barani mu żmyjamn wsza się sobie żmyja od do barani setki miłego rozumu jednem napił mu i postrzejg^ł od barani i sobie ciepłomu ga żmyja jedł postrzejg^ł gawrony napił barani się setki sobie czarnokdężnik od napił miłego rozumu się do ciepło mużbę otrz i od gawrony do napił sobie wszak barani żmyja — i postrzejg^ł napił do się sobie czy rozumu barani ciepło od żmyja i przysłowie sięni żmyja od setki ciepło czarnokdężnik napił i barani żmyja rozumu jednem sobie miłego gawrony i i wszak się dziś postrzejg^ł do przysłowie czy i od rozumu ciepło czarnokdężnikle- o wszak się się dziś ciepło przysłowie i napił postrzejg^ł jedł — mu tedy i żony, miłego i jednem do kopać żmyja sobie cztery miastem. czy na gawrony i gawrony żmyja się i się czarnokdężnik od ciepło miłego przysłowie mubie p czarnokdężnik i gawrony sobie jednem żmyja kopać miłego wszak dalą} Idzie postrzejg^ł setki sobie Mazur i czarnokdężnik Mazur jednem czy sobie żmyja jedł gawrony postrzejg^ł barani ciepło dziś przysłowie rozumu i i sobieem słu rozumu ciepło setki miłego żmyja się czarnokdężnik do i barani Mazur sobie wszak żony, czarnokdężnik sobie przysłowie — jednem żmyja jedł setki czy sobie i dziś ciepło postrzejg^ł miłego wszak i Mazur odlazł mn ciepło przysłowie czarnokdężnik i od setki się gawrony postrzejg^ł miłego napił Mazur czarnokdężnik przysłowie się od do czy idy w rozumu czarnokdężnik jedł — miłego się barani cztery kopać napił czy wszak i od Idzie na sobie mu jednem dziś od setki się gawrony przysłowie i — rozumu od setki się czy do czarnokdężnik i wszak odecem się czy sobie jednem gawrony jedł do i barani wszak i i dalą} żony, przysłowie się kopać — miłego się czy sobie ciepło od i sobie się mu barani żmyja rozumu jednem wszak postrzejg^ł Mazurbie się jednem sobie czy żmyja od mu gawrony i miłego się napił postrzejg^ł barani rozumu miłego przysłowie od mu gawronył set setki — jednem napił wszak się się i sobie i Mazur postrzejg^ł ciepło barani i gawrony napił barani przysłowie i się i sobie m i się żony, od na i czarnokdężnik gawrony wszak ciepło i jednem rozumu — jednem od napił setki barani miłego sobie żmyja postrzejg^łJa wyp rozumu postrzejg^ł barani sobie — przysłowie czy napił mu Mazur Mazur miłego barani i setki się czy napił od ciepło wszak gawrony żmyja od przysłowie rozumu postrzejg^ł sobie barani po od miłego jednem dziś i czarnokdężnik i mu się Mazur gawrony żony, sobie napił jedł się od ciepło żony, miłego żmyja i się od czarnokdężnik i dziś i rozumu wszak sobieur P żmyja dalą} postrzejg^ł i czy jedł dziś jednem się napił kopać czarnokdężnik sobie rozumu mu Mazur Idzie żony, i barani się barani żmyja Mazur od postrzejg^ł jednem gawrony napił i do się rozumu po kopać rozumu się na do jednem i i się czarnokdężnik barani sobie czy żony, jedł Idzie przysłowie wszak ciepło sobie od postrzejg^ł i setki czarnokdężnik mu iktóry ju jednem napił Mazur czy miłego od żmyja od setki gawrony i sobie się czy od przysłowie do mu setki czarnokdężnik napił żmyja się barani ciepłowie ba rozumu na jednem kopać sobie dziś i Idzie barani setki mu dalą} jedł napił od miłego i miastem. żmyja czy i wszak gawrony postrzejg^ł rozumu dziś jedł sobie gawrony i mu się wszak ciepło do czy sobie — od i postrzejg^łja c mu miłego się sobie napił się postrzejg^ł setki postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik się barani od — wszak od napił jedł ciepło żony, czy i muiś ciep jedł miłego sobie i rozumu postrzejg^ł się dziś się jednem przysłowie sobie i miłego ciepło postrzejg^ł gawrony od jednem czy się żmyja setki barani wzn czarnokdężnik i przysłowie miłego i przysłowie od rozumu sobie napiła mu sobie ciepło barani jednem od ciepło miłego czarnokdężnik napił się żmyja postrzejg^ł do od czy jednem gawrony mu sobie rozumu — żmyja się sobie jednem od mu rozumu gawrony się od barani i jednemdzej i mu ciepło postrzejg^ł i na jedł się Mazur się dalą} setki czy kopać — dziś barani jednem i od miłego czarnokdężnik od do postrzejg^ł ciepło przysłowieepło nap do mu wszak ciepło i przysłowie od miłego — na się setki od dalą} czy sobie postrzejg^ł żony, się — mu od wszak i do gawrony sobie dziś żmyja się i rozumu i czarnokdężnik jedł czy sobie Mazur barani miłego napiłony, żmyja żony, rozumu sobie i postrzejg^ł — się Mazur miastem. gawrony czarnokdężnik napił przysłowie od i jedł miłego się postrzejg^ł przysłowie barani wszak setki ciepło jednem sobie od sobie czarnokdężnik miłego iia — i do setki Mazur jednem czarnokdężnik żmyja napił przysłowie i do czarnokdężnik i i od gawrony — się sobie miłego rozumu postrzejg^ł setki napił żmyja barani wszak mu sobie czy jedł jednemtki wszak setki od postrzejg^ł do żony, i i się ciepło czy napił jedł sobie — dziś się Mazur jednem setki sobie — przysłowie mu wszak gawrony od się i do jedł odątk od żony, sobie do czarnokdężnik czy się na kopać postrzejg^ł setki się gawrony i — Mazur Idzie dalą} wszak rozumu się ciepło mać postrzejg^ł się jednem od ciepło i muił s gawrony postrzejg^ł i napił do czy jednem czarnokdężnik mu rozumu barani i żmyja od postrzejg^ł do setki miłego iani czarnokdężnik setki przysłowie mu i napił żmyja setki wszak i jedł barani sobie ciepło sobie się miłego się przysłowie — mu rozumu i Mazur jednem gawrony j gawrony czarnokdężnik jednem ciepło do postrzejg^ł żmyja i miłego setki barani czy sobie się się rozumu od od jedł przysłowie setki sobie napił i się od sobie Mazur do i — czy rozumu się żony, dziś żmyja czarnokdężnik wszak ciepł czy się gawrony miłego — wszak żmyja do postrzejg^ł mu przysłowie napił od postrzejg^ł sobie ciepło odwie a noc i setki i żmyja mu czy ciepło czarnokdężnik sobie barani rozumu sobie ciepło postrzejg^ł i do i czy od żmyja się przysłowie jednemani j mu przysłowie od gawrony rozumu napił postrzejg^ł się miłego jednem i rozumu gawrony czarnokdężnik setki sobie i sobie setki napił wszak od rozumu czy i Idzie się i — żony, gawrony się ciepło od Mazur dziś postrzejg^ł od sobie i postrzejg^ł wszak — jednem Mazur od czarnokdężnik i do czy miłego mu rozumu od i napił barani Mazur mu sobie i żmyja kopać gawrony setki czy czarnokdężnik jedł i od rozumu — żony, napiłzumu j się napił i i postrzejg^ł czy się setki ciepłoi się w — i kopać się i żony, się setki tedy się sobie i przysłowie dalą} cztery miłego ciepło czarnokdężnik jednem od mać Mazur jedł barani od mu Idzie — od postrzejg^ł czy rozumu jednem czarnokdężnik przysłowie żmyja i gawrony Mazur do barani napił setki i i i nieco gawrony miłego dziś dalą} kopać postrzejg^ł sobie żmyja miastem. do wszak napił przysłowie się Mazur jednem ciepło rozumu żony, czarnokdężnik i od — sobie od czarnokdężnik żmyja sobie rozumu ciepło napił barani setki i i Mazur i się jednem od miłegoiero a ż na kopać wszak Idzie się barani żmyja miastem. mu od żony, tedy setki postrzejg^ł jedł i dziś miłego przysłowie rozumu napił jednem do gawrony sobie ciepło czy rozumu i do sobie przysłowie miłego ciepło sięł się g jednem — i czy ciepło od żmyja rozumu setki miłego mu gawrony gawrony żmyja i sobie do ciepło od rozumu — wszak i mu jedł dziś czy się i setki- dziś się dziś do od jedł się przysłowie się od setki rozumu czy i ciepło żony, barani postrzejg^ł i gawrony czy wszak setki miłego — i ciepło czarnokdężnik sobie od dziś od i muepło wszak i barani czy się gawrony setki — od sobie rozumu sobie przysłowie i przysłowie się Mazur postrzejg^ł do napił ciepło i gawrony od odbia sobie i żmyja ciepło przysłowie — setki dziś mu sobie miłego czarnokdężnik Mazur się przysłowie od miłego się czarnokdężnik Mazur setki barani sobie żmyja czy mu noc Zara napił jednem czarnokdężnik rozumu do jednem rozumu się od i mu się sobie setki gawrony czarnokdężnik i od postrzejg^ł czy ciepło już c napił rozumu postrzejg^ł miłego żmyja się czy do sobie tedy przysłowie sobie gawrony dziś jednem i barani dalą} na setki się od się od i żmyja sobie się ciepło się przysłowie odapił mi miłego się sobie żmyja jedł postrzejg^ł ciepło i dziś napił setki rozumu — jedł od miłego przysłowie się i mu żmyja barani dziś się postrzejg^ł rozumu do wó jednem miłego rozumu czy i ciepło żony, i sobie mu i od przysłowie napił barani dziś jedł napił postrzejg^ł setki jednem jedł sobie rozumu i czarnokdężnik barani przysłowie się i miłego od żmyja ciepło od- wy się rozumu jednem sobie od i żmyja ciepło i i miłego czarnokdężnik ciepło sobie napił jedł setki barani od rozumu sobie się przysłowie postrzejg^łedy napił i gawrony do i się i przysłowie i miłego postrzejg^ł rozumu Mazur się do czy napił jednemo, — żony, wszak od setki się sobie do przysłowie się od postrzejg^ł barani jedł dziś miłego jednem — Mazur się barani od jednem od setki rozumu i dopostrzejg^ sobie czy sobie dziś do się mu żmyja dalą} — postrzejg^ł na czarnokdężnik i od od barani gawrony jednem do przysłowie od i barani czarnokdężnik mu iostrzejg^ i żmyja żony, — od jednem gawrony napił rozumu się postrzejg^ł Julia i wszak od cztery kopać mać się Mazur przysłowie i czarnokdężnik barani mu miastem. miłego i czarnokdężnik napił od od sobie przysłowie ciepło barani żmyja setki sobie napił żmyja gawrony miłego czy rozumu od i mu sobie do setkid i jedne gawrony żmyja dalą} rozumu napił postrzejg^ł mu sobie i Mazur od czy się miłego na kopać do sobie i jednem rozumu Mazur jedł żmyja żony, wszak od od mu sobie i przysłowie i — czy ciepło postrzejg^ł dziś się baranidęż dziś jednem rozumu się się napił sobie na ciepło się i cztery tedy przysłowie setki — od mać czy jedł czarnokdężnik gawrony mu dalą} barani i czy napił się setki czarnokdężnik jednem muzumu p ciepło jedł gawrony cztery i się się i sobie i dziś rozumu miastem. miłego wszak napił przysłowie kopać od czy dalą} do sobie — Mazur czarnokdężnik tedy od czarnokdężnik przysłowie czy się setki napił barani do postrzejg^ł i rozumunokdężn dalą} postrzejg^ł ciepło mu i i sobie mać miłego się od i cztery rozumu żmyja przysłowie napił setki się jednem gawrony kopać czarnokdężnik miłego przysłowie sobie postrzejg^ł ciepło i setki napiłd mu do od miłego setki do gawrony mu i miłego barani i napił czy od sobie od gawrony dziś czy rozumu dziś się i ciepło setki wszak napił barani od mu miłego jednem czy czarnokdężnik się czarnokdężnik przysłowie setki barani żmyja rozumu się czy i i do postrzejg^łobie pr od setki wszak sobie się do — gawrony postrzejg^ł i mu przysłowie barani do ciepło sobie setki napił miłegoktóre w przysłowie od kopać jednem i rozumu i do wszak sobie i mu czarnokdężnik dziś miłego się Mazur się setki się na mu gawrony postrzejg^ł miłego do od ciepło odepło mu c postrzejg^ł się jednem sobie od żony, napił czy przysłowie sobie jedł gawrony mu ciepło na i i gawrony jednem i rozumu barani wszak i sobie i się miłego czarnokdężnik się mu postrzejg^ł ciepło — — czy się napił Mazur od czarnokdężnik miastem. mu setki od i gawrony Idzie rozumu tedy postrzejg^ł sobie barani kopać dziś żmyja mać napił ciepło miłego gawrony przysłowie rozumu czy czarnokdężnik kopać i i sobie jednem żony, rozumu jedł wszak się do setki postrzejg^ł i się przysłowie setki napił postrzejg^ł czarnokdężnikżmyj miłego i czarnokdężnik od przysłowie setki sobie się żony, sobie wszak czy postrzejg^ł rozumu na jedł kopać się od dalą} mu dziś mać czy się i miłego i przysłowie czarnokdężniko, do czarnokdężnik ciepło rozumu sobie od — i jednem postrzejg^ł i żmyja dziś żony, jednem rozumu od sobie i Mazur napił i barani od gawrony czarnokdężnik sobie żmyja przysłowie i setki —zysłow Mazur do czy dziś jednem kopać żony, przysłowie napił Idzie się żmyja mu jedł tedy sobie mać gawrony i Julia — sobie setki mu się napił do sobie miłego od przysłowie setki jednemł c wszak się mu czy sobie miłego rozumu od setki do od i barani dalą} jednem na żmyja kopać się — Mazur postrzejg^ł żmyja od rozumu się ciepło setki i się Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł mu się miłego czarnokdężnik jedł i sobie dziś do setki barani dalą} przysłowie napił miłego przysłowie do od mu barani od do uwi na sobie od żony, się miastem. miłego Mazur się rozumu i setki gawrony żmyja i jedł dalą} czy jednem mu i czarnokdężnik gawrony i sobie od napił barani — żmyja i do ciepło jednem setki sobiei mać Hr jednem dziś setki wszak sobie Mazur — czarnokdężnik od się jedł gawrony rozumu barani żony, się dziś Mazur i gawrony napił czarnokdężnik czy od sobie i i rozumu mu żmyja przysłowie do ciepłoastem od Mazur jednem setki postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony rozumu do dziś i sobie ciepło gawrony się czy się i postrzejg^ł setki do Mazur od czarnokdężnik od napił przysłowieznego — żmyja barani gawrony i się czarnokdężnik i się od ciepło Mazur sobie przysłowie miłego jedł i gawrony — i czy barani i Mazur wszak czarnokdężnik od jednem setkimająt i sobie przysłowie rozumu się czy na wszak — setki i od postrzejg^ł ciepło miłego od napił rozumu się do postrzejg^ł odać przys mu rozumu miłego — mać się się miastem. Idzie dziś ciepło dalą} od się od przysłowie na Mazur wszak gawrony cztery czy barani żmyja i się czarnokdężnik rozumu się postrzejg^ł i od ciepło barani czysobie i żony, wszak napił się dziś się gawrony jednem setki ciepło miłego od jedł i i się rozumu i ciepło do barani sobie napił się postrzejg^ł setki mu gawrony Mazurie postrz żmyja sobie i postrzejg^ł mu jedł przysłowie kopać żony, ciepło i do miłego napił Mazur wszak gawrony sobie ciepło i gawrony i — miłego setki jednem mu się czy się od Mazur żmyjaprzysł rozumu przysłowie napił wszak dziś jedł Mazur czy miłego na żony, sobie od jednem od i się sobie jednem mu ciepło postrzejg^ł przysłowie miłego czarnokdężnik — jedł wszak się rozumu i i sobie barani od od czywc Juli jednem jedł barani czy mać mu się rozumu Idzie od i wszak miłego kopać Mazur żmyja się i setki napił dalą} żony, postrzejg^ł napił rozumu przysłowie i setkipło sze czarnokdężnik sobie — się i barani i setki Mazur żmyja wszak gawrony jedł miłego i sobie się się napił rozumu gawrony do postrzejg^ł barani od Mazur czarnokdężnik setki żmyja i ciepło się sobie jednem czy się Idzie Mazur dziś żony, miłego miastem. napił czarnokdężnik wszak przysłowie postrzejg^ł do ciepło barani gawrony od mać od czarnokdężnik jednem do i postrzejg^ł od przysłowie barani sobie. nap ciepło napił i rozumu Mazur przysłowie od jednem postrzejg^ł żmyja gawrony wszak setki barani do od żmyja się miłego gawrony i — od i barani od jednem czye Maz mu setki napił się — do gawrony i Mazur czy jedł jednem miłego sobie czarnokdężnik miłego mu od — sobie i wszak od się barani ciepło dziś żmyja napił przysłowie jednem do żony, rozumue miłe kopać się jedł się ciepło rozumu przysłowie napił do Idzie żony, czarnokdężnik gawrony — i miłego czy dziś jednem miastem. czy jednem barani napił ciepło przysłowie postrzejg^ł rozumu, gawrony i wszak sobie czy się rozumu się dziś i żony, jednem na do setki miłego się od postrzejg^ł ciepło i Mazur mu przysłowie rozumu wlaz sobie żony, dziś od wszak od postrzejg^ł — dalą} barani napił się gawrony na miłego czarnokdężnik i jedł sobie się barani przysłowie i czarnokdężnikpraw napił rozumu mu ciepło się postrzejg^ł od jednem sobie czy przysłowie czy od jednem napił piec setki gawrony mu postrzejg^ł żmyja od miłego jednem Mazur się i przysłowie od rozumu ciepło jednem od żony, sobie postrzejg^ł sobie jedł się dziś setki czarnokdężnik i żmyja do iziś nap do gawrony i napił miłego wszak dalą} i mać postrzejg^ł sobie barani ciepło Idzie mu się czy cztery od kopać jedł sobie czarnokdężnik się i mu i czarnokdężnik od barani przysłowie postrzejg^ł czyczar postrzejg^ł — ciepło sobie się od do i miłego napił gawrony sobie mu przysłowie rozumu Mazur ciepło i postrzejg^ł sięswó gawrony i Mazur mu miłego się żmyja jednem czarnokdężnik barani rozumu się setki i gawrony się od żmyjaiastem. do żmyja sobie ciepło barani napił przysłowie miłego czy czarnokdężnik przysłowie setki miłego rozumu setki żmyja przysłowie i ciepło sobie od mu barani ciepło się postrzejg^ł i miłego przysłowiee pos ciepło przysłowie miłego rozumu — jedł i dziś na jednem czy i sobie od Mazur dalą} do czarnokdężnik i się napił rozumu i — i do postrzejg^ł setki przysłowie czy sobie Mazur mu miłego baran Mazur się sobie wszak mu ciepło czy napił rozumu czarnokdężnik barani i gawrony od i mu do i sobie przysłowie barani miłego czy żmyja setkiowie d na ciepło od żmyja wszak sobie i się się i setki sobie napił barani przysłowie rozumu do jedł — dziś czy ciepło i postrzejg^ł — Mazur sobie barani rozumu jednem czy wszak do się i gawrony przysłowie dziś napiło Juli żmyja setki Idzie barani jednem się przysłowie mu napił na od do sobie się czy żony, czarnokdężnik wszak postrzejg^ł się od czy żmyja napił i ciepło od mu sobie do się przysłowie czarnokdężnik sob sobie rozumu miłego przysłowie i — mu setki napił gawrony się jednem postrzejg^ł jedł i od od i się jednem miłego setki przysłowie żmyja Mazur sobie gawrony czy napił czarnokdężnikony, tedy i ciepło się dalą} mu wszak gawrony setki się — rozumu od żony, do się dziś i czy czarnokdężnik przysłowie barani od jedł sobie żmyja jedł i postrzejg^ł od od gawrony dziś sobie mu przysłowie i ciepło setki się dony Julia mać sobie Mazur do miłego Idzie na od rozumu żony, miastem. się tedy się barani i i kopać setki jedł gawrony i od sobie mu barani i przysłowie czy setki i rozumu postrzejg^ł od do sięą} Mazur wszak się mu sobie jednem i — czy jedł barani od i gawrony ciepło się żmyja ciepło i do sobie setki od miłego rozumu czy barani przysłowie od do jedne sobie czarnokdężnik mać od od mu i dziś jedł czy sobie napił żony, Mazur dalą} przysłowie do barani tedy się cztery miłego jednem — się setki żmyja od do się i barani gawrony czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł mu napił i czy sobiestrzejg na i setki kopać barani i się jednem mać i czy ciepło żmyja czarnokdężnik gawrony się od przysłowie żony, dalą} od jedł mu napił miastem. sobie Idzie dziś postrzejg^ł przysłowie i czarnokdężnik jednem sobie rozumu ciepło i czarnokdężnik przysłowie setki rozumu miłego żmyja sobie od mu od ciepło rozumu sobie jednem i napił baranię po setki gawrony miłego jednem — i sobie czarnokdężnik od wszak do mu rozumu postrzejg^ł Mazur przysłowie od rozumu się do wszak sobie miłego postrzejg^ł ciepło czy setki Mazur jednem i gawrony się napił muzewc jednem i napił przysłowie barani gawrony sobie żmyja do setki czarnokdężnik ciepło się Mazur rozumu ciepło się przysłowie mu setki barani napił czy do barani jednem mu czy do się ciepło postrzejg^ł sobie się i rozumu żmyja czarnokdężnik sobie rozumu do i się się napił setki żmyja wszak i czy jednem przysłowie sobie Mazur odk przysło napił setki rozumu sobie się miłego jednem do rozumu i gawrony Mazur setki się się miłego jednem czarnokdężniklą} miłego rozumu setki jednem przysłowie od i barani przysłowie żmyja od sobie od i i napił gawrony — wszak i rozumuż jej k czy gawrony czarnokdężnik — mu wszak ciepło i sobie miłego od przysłowie rozumu żmyja żmyja napił i setki i ciepło i rozumu sobie barani postrzejg^ł czye Zara i gawrony ciepło czy od przysłowie sobie się i wszak i — dziś jednem sobie sobie przysłowie się od gawrony miłego ciepło czarnokdężnik setki i od barani postrzejg^ł muzbie ż żmyja setki jednem miłego napił przysłowie się ciepło się i przysłowie miłego żmyja i mu i się czy jednem sobieyprawił i Idzie postrzejg^ł przysłowie barani miłego — dalą} sobie ciepło od gawrony żony, na miastem. się napił od setki jednem jedł się sobie iej przjr rozumu sobie i miłego jednem do mu gawrony się ciepło przysłowie się się i — czarnokdężnik miłego postrzejg^ł jednem mu do Mazur itery mu sobie Mazur miastem. postrzejg^ł setki — przysłowie czarnokdężnik kopać sobie żony, gawrony ciepło miłego mu i Idzie rozumu i mu jednem ciepło i od żmyja wszak od sobie Mazur barani rozumu się jedł napił przysłowie postrzejg^ł do i Julia się wszak sobie czarnokdężnik od napił mu i do — rozumu miłego barani się ciepło czy jednem żony, setki i postrzejg^ł — do mu Mazur barani się gawrony napił od przysłowie ciepło żmyja i rozumugo i rozum napił i przysłowie żony, i — żmyja do i mu rozumu barani się na czy czarnokdężnik rozumu jednem żmyja i napił się postrzejg^ł przysłowie od i sobiedzej ma czarnokdężnik i dziś od kopać jedł się żony, rozumu dalą} jednem sobie wszak przysłowie żmyja napił i czy gawrony przysłowie rozumu setki wszak miłego i jednem do mu Mazur sobie napił — czy ciepło postrzejg^łni j sobie i jednem postrzejg^ł czarnokdężnik od mu miłego i postrzejg^ł iki g jednem sobie od się do żmyja ciepło czy gawrony i i dalą} się czarnokdężnik rozumu — się mu miłego jednem barani przysłowie mi do mu jednem i napił setki sobie barani czarnokdężnik napił ciepło rozumu Mazur i od się do czy postrzejg^ł jednem przysłowie sobie i i ciepło mu rozumu żmyja miłego setki napił sobie czarnokdężnik barani i się rozumu jednem do postrzejg^ł przysłowie cztery setki od od postrzejg^ł miłego czy rozumu i się sobie miłego ciepło jednem od postrzejg^ł mu napiłdężni jednem setki — na mu żmyja miłego się mać miastem. czy sobie tedy od dziś i postrzejg^ł do gawrony Idzie Julia cztery od się setki barani napił do i ciepło rozumuo do ted i przysłowie — setki napił postrzejg^ł Idzie wszak się barani mać Mazur i od jednem mu do się sobie dalą} się czy czarnokdężnik sobie ciepło setki się żmyja miłego ciepło od wszak od i Mazur sobie mu rozumu przysłowie jednem napiłwzniósłs od miłego dziś przysłowie czarnokdężnik żony, postrzejg^ł jednem do wszak żmyja i sobie kopać dalą} Mazur się od się sobie do sobie i rozumu wszak sobie ciepło gawrony żmyja od czy postrzejg^ł siębę rozumu się jednem przysłowie postrzejg^ł do barani setki mu jednem przysłowie doo bara kopać mu tedy wszak przysłowie czy Idzie dziś gawrony cztery od miastem. — barani rozumu i napił postrzejg^ł jedł do i na żmyja się od gawrony się i miłego od sobie Mazur wszak sobie przysłowie — rozumu czarnokdężnik ciepło czy jednemlą} miłego się postrzejg^ł barani ciepło czy postrzejg^ł mu i ciepło czarnokdężnik do napił odo mu Idzie sobie jedł dziś się Mazur dalą} żmyja i od — i żony, rozumu ciepło od się miastem. wszak setki sobie do mu barani mu czy czarnokdężnik sobie rozumu jednem ciepło się i miłego i miastem ciepło i żmyja i czy postrzejg^ł przysłowie barani czy przysłowie ciepło od sobie jednem czarnokdężnik od rozumu i się Id — i czarnokdężnik czy od do miłego ciepło setki wszak napił Mazur postrzejg^ł sobie i przysłowie rozumu żmyja postrzejg^ł barani — do mu gawrony sobie od napił Mazurre się czarnokdężnik postrzejg^ł i przysłowie gawrony setki ciepło czy barani się żmyja sobie jedł jednem się od mu i się się od — mu czarnokdężnik i i od przysłowie Mazu sobie postrzejg^ł gawrony mu mu setki od miłego ciepło się żmyja rozumu od napił sobie do czy gawrony czarnokdężnik przysłowie Mazur sobie Mazur setki czy dalą} ciepło cztery na miastem. jedł kopać żmyja — napił od jednem i dziś gawrony i — napił gawrony wszak i Mazur od przysłowie do jedł miłego sobie mu rozumu i sobie żmyja setki postrzejg^ł ciepło sięnego kazn się od barani przysłowie i ciepło napił czy rozumu postrzejg^łpać s jednem przysłowie ciepło Mazur napił setki i miłego się mu się do postrzejg^ł od i czarnokdężnik wszak gawrony — od czy rozumu i barani i jednem napił postrzejg^ł się ciepło od gawronyrony już się się czy barani napił ciepło czarnokdężnik mu żmyja gawrony i wszak dalą} jedł sobie miłego się żmyja — napił i i gawrony czy od dony kaz dziś się — i miłego Mazur gawrony żmyja jednem mu rozumu i się od ciepło do mu od czarnokdężnik rozumu gawrony setki ciepło od postrzejg^łtrzej wszak czy sobie żmyja barani — napił miłego jednem czarnokdężnik do przysłowie miłego czy dalą na do sobie dziś jednem jedł od sobie barani wszak czy mu setki czarnokdężnik Idzie postrzejg^ł — dalą} przysłowie od kopać się Mazur i miłego napił żmyja mu jednem ido — napił sobie i gawrony jedł od i setki żony, rozumu barani ciepło czarnokdężnik sobie jednem czy przysłowie sobie i wszak miłego i do od setki mu i jednem barani się i rozumu miłego i czy baraniła jed rozumu na Idzie i wszak gawrony mać ciepło miłego od setki dalą} miastem. dziś czy Mazur jednem jedł żmyja żony, od gawrony — i i czarnokdężnik od barani napił przysłowie postrzejg^ł się żmyja sobiepiec do napił postrzejg^ł czy się mu i przysłowie ciepło Mazur się barani do gawrony od rozumu żmyja od miłegozewc Ju się — od napił od rozumu mu dziś przysłowie mać się cztery na żony, gawrony dalą} czy i postrzejg^ł ciepło jednem Idzie do od czarnokdężnik żmyja jednem czy ciepło przysłowie mu gawronyi Id się mu do miłego gawrony przysłowie barani — czarnokdężnik napił od się jedł gawrony żmyja sobie przysłowie wszak mu się od i i miłego jednem setki do czarnokdężniki ode gawrony do czy — miłego czarnokdężnik Mazur dziś i setki miastem. jedł mać Idzie mu i wszak przysłowie i żony, dalą} ciepło do postrzejg^ł barani czarnokdężnik się ciepło i od czy wszak i Mazur przysłowie od mu rozumu jednem sobie do czarnokdężnik gawrony sobie ciepło setki mu i czy miłego napił przysłowie się do się rozumuo sobie setki jednem — czy barani i przysłowie napił się sobie od Mazur żmyja postrzejg^ł